ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ

ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΪΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλσόν και Καλτσών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ (2004/05)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Καλσόν και Καλτσών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καλσόν και Καλτσών
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχωρια Αγορά Καλσόν-Καλτσών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλσόν-Καλτσών – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Καλσόν - Καλτσών
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Εγχώρια Αγορά Καλσόν και Καλτσών – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Ενδυσης Και Ειδών Καλτσοποιίας
5.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Ένδυσης και των Ειδών Καλτσοποιίας
Ισπανία
Ηνωμένο Βασίλειο
5.2 Διεθνής Αγορά Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα II: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Καλτσοποιίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης κλωστοϋφαντουργίας 1995-2005
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού της Ελλάδας (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2005-2030)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για εσώρουχα και κάλτσες κατά βαθμό αστικοποίησης
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις κατασκευής ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (2002 & 2003)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου κατασκευής ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ (2003)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων καλσόν-καλτσών (2002-2007)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καλσόν-καλτσών ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2007)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καλσόν-καλτσών ανά κατηγορία (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καλσόν-καλτσών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων καλτσών-καλσόν (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων καλσόν-καλτσών (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων καλσόν-καλτσών (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων καλσόν-καλτσών (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων καλσόν-καλτσών (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων καλσόν-καλτσών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή καλσόν-καλτσών (1995-2007)
Πίνακας 4.2 Εξωτερικό εμπόριο καλσόν (1995-2007)
Πίνακας 4.3 Εξωτερικό εμπόριο καλτσών (1995-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση καλσόν-καλτσών (1995-2007)
Π4.1 Εισαγωγές καλσόν–καλτσών ανάλογα με την πρώτη ύλη (2002 – 2006)
Π4.2 Εισαγωγές καλσόν- καλτσών ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.3 Εξαγωγές καλσόν–καλτσών ανάλογα με την πρώτη ύλη (2002 – 2006)
Π4.4 Εξαγωγές καλσόν-καλτσών κατά χώρα προορισμού (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Εξαγωγές εσωρούχων, μαγιό και καλτσών στην Ισπανία (2004-2006)
Πίνακας 5.2 Μερίδιο συμμετοχής υφαντουργικών προϊόντων στο σύνολο των εμπορευμάτων και της βιομηχανίας ανά περιφέρεια (2005)
Πίνακας 5.3 Μεγέθη εξωτερικού εμπορίου της υφαντουργίας στην Ε.Ε. (2002-2005)
Πίνακας 5.4 Κυριότεροι εταίροι του εξωκοινοτικού εμπορίου υφαντουργικών προϊόντων-Ε.Ε/25 (2002-2005)
Πίνακας 5.5 Κυριότερες χώρες προέλευσης υφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ-25 (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2005/2006)
Πίνακας 5.6 Κυριότερες χώρες προρισμού υφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ-25 (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2005/2006)