ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

Ο κλάδος των κομμωτηρίων αποτελείται από πληθώρα επιχειρήσεων, κυρίως ατομικής μορφής. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου οι οποίες απασχολούν αξιόλογο αριθμό προσωπικού, είναι λίγες αριθμητικά σε σύγκριση με το πλήθος των εν λειτουργία κομμωτηρίων. Περιορισμένος είναι και ο αριθμός των αλυσίδων κομμωτηρίων, οι οποίες αναπτύσσονται κυρίως με τη μέθοδο franchising.
Στην Ελλάδα λειτουργούν 14.229 επιχειρήσεις κομμωτηρίων/κουρείων (στοιχεία Επιμελητηρίων - 2012). Ο νομός Αττικής καλύπτει το 34,4% του συνόλου και ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης με 10,9%. Στο σύνολο της χώρας αντιστοιχούν περίπου 758 κάτοικοι ανά κομμωτήριο.
Οι συνολικές πωλήσεις των κομμωτηρίων παρουσίασαν φθίνουσα πορεία την τριετία 2009-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 16%. Τα έσοδα από τα κουρέματα και τα χτενίσματα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό (της τάξης του 52%) επί των συνολικών πωλήσεων των κομμωτηρίων και ακολουθούν οι βαφές μαλλιών και οι ανταύγειες με 37% (εκτιμήσεις 2011).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Περιγραφή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Περιγραφή και Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Ιστορική Αναδρομή της Κομμωτικής Τέχνης
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Κομμωτηρίου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.3 Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2008, 2004)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Κομμωτηρίου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κομμωτηρίων
3.3 Παρουσίαση Ορισμένων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Ορισμένων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
-Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Κατάταξη Ορισμένων Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά Κομμωτηρίων
4.1 Γεωγραφική Κατανομή των Κομμωτηρίων στην Ελλάδα
4.2 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κομμωτηρίων
4.2.1 Συνολικές Πωλήσεις Κομμωτηρίων
4.2.2 Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων ανά Βασική Κατηγορία
4.2.3 Στοιχεία της Εγχώριας Αγοράς Καλλυντικών Κομμωτηρίων
4.3 Το Πρόβλημα της Παραοικονομίας στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
5.1 Ευρώπη
5.1.1 Αριθμός Επιχειρήσεων και Διάρθρωση του Κλάδου
5.1.2 Κύκλος Εργασιών Κομμωτηρίων
5.1.3 Στοιχεία Απασχόλησης στον Κλάδο
5.1.4 Αδήλωτη Εργασία
5.2 ΗΠΑ
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα Ορισμένων Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
-Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα (ατομικό και νοικοκυριών) και ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας (2007-2010)
Πίνακας 2.2 Ελάχιστο απαιτούμενο μηνιαίο καθαρό εισόδημα για την αντιμετώπιση των συνήθων αναγκών των νοικοκυριών (2008-2010)
Πίνακας 2.3 Δυσκολία αντιμετώπισης συνήθων αναγκών των νοικοκυριών με το συνολικό μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημά τους (2009-2010)
Πίνακας 2.4 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή Κουρείων-Κομμωτηρίων (2000-2011)
Π2.1 Υπολογιζόμενος μόνιμος πληθυσμός στην Ελλάδα κατά φύλο ανά διοικητική περιφέρεια και νομό (2009-2010)
Π2.2 Υπολογιζόμενος μόνιμος πληθυσμός στην Ελλάδα κατά φύλο και 5-ετείς ομάδες ηλικιών (2009-2010)
Π2.3 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για κομμωτήρια και υπηρεσίες καλλωπισμού κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2008, 2004)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για κομμωτήρια και υπηρεσίες καλλωπισμού κατά αστικές και αγροτικές περιοχές (2008, 2004)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για κομμωτήρια και υπηρεσίες καλλωπισμού κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2008, 2004)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για κομμωτήρια και υπηρεσίες καλλωπισμού
κατά μέγεθος νοικοκυριού (2008, 2004)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για κομμωτήρια και υπηρεσίες καλλωπισμού ανάλογα με την κοινωνικο- επαγγελματική κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού (2008, 2004)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για κομμωτήρια και υπηρεσίες καλλωπισμού κατά ομάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού (2008, 2004)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Κομμωτηρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2011)
Πίνακας 3.3 Υπόμνημα συντμήσεων επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Κατάταξη ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Π3.1 Κατανομή βάσει νομικής μορφής και συνολικός κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που ασχολούνται με «Δραστηριότητες Κομμωτηρίων, Κουρείων και Κέντρων Αισθητικής»
(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2006-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη κομμωτηρίων ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2010)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη κομμωτηρίων ανά εμπορικό σήμα (2009-2010)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας ορισμένων επιχειρήσεων του κλάδου (2006-2010)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2010)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2010)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2010)
Πίνακας 4.1 Κατανομή του ποσοστού μεταξύ Κομμωτηρίων και Κουρείων σε ορισμένες περιοχές (2012)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη της αξίας της εγχώριας αγοράς Κομμωτηρίων (2009-2011)
Πίνακας 4.3 Συνολικές Πωλήσεις Καλλυντικών στα Κομμωτήρια (2009-2011)
Π4.1 Γεωγραφική κατανομή κομμωτηρίων ανά νομό και μέσος αριθμός κατοίκων ανά κομμωτήριο (2012)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη του αριθμού κομμωτηρίων σε χώρες της Ευρώπης (2000-2009)
Πίνακας 5.2 Εξέλιξη του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων επιχειρήσεων κομμωτηρίου σε χώρες της Ευρώπης (2000-2009)
Πίνακας 5.3 Συνολικές πωλήσεις κομμωτηρίων, μέσες πωλήσεις ανά κατάστημα και μέσες πωλήσεις κατά κεφαλήν εργαζομένου σε χώρες της Ευρώπης (2009)
Πίνακας 5.4 Κατανομή των συνολικών πωλήσεων ανά τύπο κομμωτηρίου στη Γαλλία (2009)
Πίνακας 5.5 Απασχολούμενο προσωπικό στον κλάδο της κομμωτικής σε χώρες της Ευρώπης (2009)
Πίνακας 5.6 Κατανομή κομμωτηρίων ανά κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων (βάσει απασχολούμενου προσωπικού) σε χώρες της Ευρώπης (2009-2010)
Πίνακας 5.7 Σύνθεση εργατικού δυναμικού των υπηρεσιών κομμωτικής μεταξύ μερικής και πλήρους απασχόλησης σε χώρες της Ευρώπης (2009-2010)