ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ο κλάδος της ελληνικής ακτοπλοΐας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο την
τελευταία κυρίως δεκαετία, κυρίως μέσω της δρομολόγησης νέων και
σύγχρονων πλοίων.
Η διάρθρωση του κλάδου έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια, με κύριο
χαρακτηριστικό τη συρρίκνωση του αριθμού των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος,
σήμερα οι εταιρείες της ελληνικής ακτοπλοΐας διακρίνονται α) στις
μεγάλες επιχειρήσεις οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
και οι οποίες ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, β) σε
εταιρείες πολυμετοχικής βάσης στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της
εντοπιότητας, καθώς η πλειοψηφία των μετόχων προέρχεται από τη
συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή και γ) σε ολιγομετοχικές εταιρείες στις
οποίες η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε εφοπλιστικές οικογένειες.
Το σύνολο της αγοράς της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας (σε αξία),
παρουσίασε διαχρονική αύξηση την περίοδο 2002-2008 με μέσο ετήσιο
ρυθμό της τάξης του 3%. Ωστόσο, το 2009 εκτιμάται μείωση της αγοράς
κατά 7,2% σε σχέση με το 2008, ως αποτέλεσμα αφενός της μείωσης της
επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης και αφετέρου της μείωσης των
ναύλων. Μεγαλύτερες είναι οι απώλειες στις γραμμές της Αδριατικής
(-15,3%) σε σχέση με τις γραμμές της ακτοπλοΐας (-2,9%) την ίδια
περίοδο. Περισσότεροι από 46 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το 2008 με
όλα τα πλοία της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας σε εσωτερικό και
εξωτερικό (Αδριατική), καταγράφοντας μείωση 2,2% σε σχέση με το 2007.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά – Εννοιολογικές Διακρίσεις
1.4 Ιστορικό του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο Θαλασσίων Ενδομεταφορών
2. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Επιβατηγού Ναυτιλίας
2.1 Προέλευση – Χαρακτηριστικά και Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Στοιχεία Ναυτιλιακής Κίνησης – Διακινηθέντες Επιβάτες & Οχήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Επιβατηγού Ναυτιλίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Θαλάσσιες Μεταφορές»
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας
3.7.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Θαλάσσιες Μεταφορές»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Μέγεθος Αγοράς της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας
4.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών του Κλάδου – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2.1 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών που Δραστηριοποιούνται στην Ακτοπλοΐα – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών που Δραστηριοποιούνται στην Αδριατική – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2.3 Συγκεντρωτικά Μερίδια Εταιρειών
5. Η Επιβατηγός Ναυτιλία στην Ευρώπη
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2001-2008)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά μέσο μεταφοράς και σταθμό εισόδου (2007-2008)
Π2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών αεροπορικώς σε επιλεγμένα αεροδρόμια (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2009/2008)
Π2.3 Ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού: διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα (2004-2008)
Π2.4 Πορθμιακές τοπικές συγκοινωνίες: διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα (2004-2008)
Π2.5 Γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας: διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα
(2004-2008)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση στόλου ελληνικής ακτοπλοΐας βάσει δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης περιόδου 1.11.2009-31.10.2010
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη στόλου ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2004-2009)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Θαλάσσιες Μεταφορές» (2009)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Θαλάσσιες Μεταφορές» (2009-2008)
Π3.1 Δηλώσεις Τακτικής Δρομολόγησης Περιόδου 1/11/2009-31/10/2010
που κατατέθηκαν στη Δ/νση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
& Νησιωτικής Πολιτικής (σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 2932/01)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών του κλάδου ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ναυτιλιακών εταιρειών (2008-2009)
Π3.4 Blue Star Ferries και Superfast Ferries: στοιχεία δραστηριότητας (2003-2007)
Π3.5 Αttica Group (Blue Star Ferries & Superfast Ferries): στοιχεία δραστηριότητας (2008-2009)
Π3.6 Όμιλος Hellenic Seaways: στοιχεία δραστηριότητας (2005-2009)
Π3.7 Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ: στοιχεία δραστηριότητας (2005-2009)
Π3.8 Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ: στοιχεία δραστηριότητας (2005-2009)
Π3.9 Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ: στοιχεία δραστηριότητας (2005-2009)
Π3.10 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας (2004-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός συνόλου εταιρειών (2007-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών (2007-2008)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών (2007-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του χρηματιστηρίου (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας (2002-2009)
Πίνακας 4.4 Δείκτης Συγκέντρωσης στην ακτοπλοΐα (2009)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα βάσει κύκλου εργασιών (2009)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική βάσει κύκλου εργασιών (2009)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2008)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και την Αδριατική βάσει κύκλου εργασιών (2009)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και την Αδριατική βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων συνολικά (2008)
Πίνακας 4.9 Δείκτης Συγκέντρωσης στην ακτοπλοΐα και την Αδριατική (2009)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη στόλου επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή (2005-2009)
Πίνακας 5.2 Κατανομή ναυτιλιακού στόλου (1.7.2009)