ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά – Εννοιολογικές Διακρίσεις
1.3 Ιστορικό του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο Θαλασσίων Ενδομεταφορών
2. Η Ζήτηση Υπηρεσιών Επιβατηγού Ναυτιλίας
2.1 Προέλευση – Χαρακτηριστικά και Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Στοιχεία Ναυτιλιακής Κίνησης – Διακινηθέντες Επιβάτες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Επιβατηγού Ναυτιλίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη του Κλάδου
3.3 Κυριότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παραρτημα Κεφαλαιου 3
4. Μέγεθος Αγοράς της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας
4.1 Μέγεθος Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Κυριοτέρων Εταιρειών του Κλάδου – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2.1 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών που Δραστηριοποιούνται στην Ακτοπλοΐα – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών που Δραστηριοποιούνται στην Αδριατική – Βαθμός Συγκέντρωσης
4.2.3 Συγκεντρωτικά Μερίδια Εταιρειών
5. Η Επιβατηγός Ναυτιλία στην Ευρώπη
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2001-2007)
Πίνακας 2.2 Διακινηθέντες επιβάτες επιβατηγού ναυτιλίας (2001-2006)
Π2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατά σταθμό εισόδου (2003-2006)
Π2.2 Ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού: διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα (2003-2006)
Π2.3 Πορθμιακές τοπικές συγκοινωνίες: διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα (2004-2007)
Π2.4 Γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας: διακινηθέντες επιβάτες και μεταφερθέντα οχήματα
(2003-2006)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση στόλου ελληνικής ακτοπλοΐας βάσει δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης περιόδου 1.11.2007-31.10.2008
Πίνακας 3.2 Εξέλιξη στόλου ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2002-2007)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Πλοία τακτικής δρομολόγησης περιόδου 1.11.2007-31.10.2008
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών του κλάδου (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ναυτιλιακών εταιρειών ανά εταιρεία (2006-2007)
Π3.4 Όμιλος Blue Star Ferries: στοιχεία δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.5 Όμιλος Hellenic Seaways: στοιχεία δραστηριότητας (2004-2006)
Π3.6 Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ: στοιχεία δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.7 Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ: στοιχεία δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.8 Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ: στοιχεία δραστηριότητας (2002-2006)
Π3.9 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας ναυτιλιακών εταιρειών (2002-2006)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας ναυτιλιακών εταιρειών (2002-2006)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας ναυτιλιακών εταιρειών (2002-2006)
Π3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης ναυτιλιακών εταιρειών (2002-2006)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας ναυτιλιακών εταιρειών (2002-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ναυτιλιακών εταιρειών (2005-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων ναυτιλιακών εταιρειών (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων ναυτιλιακών εταιρειών (2005-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ναυτιλιακών εταιρειών χρηματιστηρίου (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας (2002-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα βάσει κύκλου εργασιών (2006)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2006)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη (2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε σημαντικές γραμμές της ακτοπλοΐας (2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα βάσει κύκλου εργασιών (2007)
Πίνακας 4.7 Δείκτης Συγκέντρωσης στην ακτοπλοΐα (2006-2007)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική βάσει κύκλου εργασιών (2006)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2006)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική βάσει κύκλου εργασιών (2007)
Πίνακας 4.11 Δείκτης Συγκέντρωσης στην Αδριατική (2006-2007)
Πίνακας 4.12 Μερίδια αγοράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και την Αδριατική βάσει κύκλου εργασιών (2006 & 2007)
Πίνακας 4.13 Δείκτης Συγκέντρωσης στην ακτοπλοΐα και την Αδριατική (2006-2007)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη στόλου επιβατηγού ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή (2002-2007)
Πίνακας 5.2 Κατανομή ναυτιλιακού στόλου (1.4.2007)