ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 14
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος συνδέεται στενά με την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας, εμφάνισε έντονη ανάπτυξη επί σειρά ετών και
συνέβαλε κατά 4,1% στο ΑΕΠ το 2009 έναντι 6,3% το 2006 (σε σταθερές
τιμές).
Το 2003 ολοκληρώθηκε η επανάκριση των πτυχίων των εργοληπτικών
εταιρειών και η κατάταξη αυτών σε έξι νέες κατηγορίες πτυχίων (βάσει
του Ν. 2940/2001) προκαλώντας "συγκεντροποίηση" του κλάδου και μείωση
του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που είναι καταγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) - (στις αρχές του 2010
ανήρχοντο σε 107 από 127 το 2008).
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς (συνολικός κύκλος εργασιών) των
τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης παρουσίασε σημαντική
διαχρονική αύξηση την περίοδο 2005-2008, ενώ το 2009 κατέγραψε μείωση
ποσοστού 14,5% σε σχέση με το 2008. Το 54,7% της αγοράς κατέλαβαν οι
τεχνικές εταιρείες 7ης τάξης, ενώ εκείνες που κατέχουν εργοληπτικό
πτυχίο 6ης και 5ης τάξης απέσπασαν το 30,1% και 15,2% αντίστοιχα, το
2009.
Οι εισηγμένες στο Χ.Α. τεχνικές εταιρείες (ανεξαρτήτως τάξης) κάλυψαν
το 37,2% της συνολικής αξίας της αγοράς των εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης
τάξης. Τη διετία 2007-2008 η κερδοφορία των εισηγμένων τεχνικών
εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης και των μη εισηγμένων τεχνικών
εταιρειών 7ης και 6ης τάξης παρουσίασε πτώση (47,48% και 23,31%
αντίστοιχα), ενώ η κερδοφορία των μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης
τάξης αυξήθηκε κατά 21,59%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7ης, 6ης, 5ης ΤΑΞΗΣ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Νόμος 2940/2001 “Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις”
Κατασκευαστική Κοινοπραξία και Υπεργολαβία
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και Επανάκριση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)
Τάξεις Εργοληπτικών Πτυχίων
Κατάταξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. με Βάση τον "Τύπο Κατάταξης"
Επιπλέον Προϋποθέσεις Κατάταξης σε Τάξη για Εργοληπτική Επιχείρηση ήδη Εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ
Κατάταξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. Χωρίς Εφαρμογή του "Τύπου Κατάταξης"
Αναθεώρηση Εγγραφής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.
1.3.2 Νόμος Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις»
1.3.3 Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 3316/2005
1.4 Ασφαλιστική Κάλυψη
1.5 Ποιοτικός Έλεγχος
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Τεχνικά Έργα
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Μεταβολή Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων – Κατοικιών
2.5 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
2.5.1 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα
2.5.2 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.5.3 Σ.Δ.Ι.Τ.- Έργα ανταποδοτικού και μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (διαφορές-χαρακτηριστικά)
2.6 Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Τεχνικών Εταιρειών
3.3 Παρουσίαση Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
3.3.1 Παρουσίαση εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης, 5ης τάξης
3.3.2 Παρουσίαση μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης τάξης
3.3.3 Παρουσίαση μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
3.4 Κύκλος Εργασιών Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
3.4.1 Κύκλος εργασιών εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης
3.4.2 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης
3.4.3 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
Χρηματοοικονομική ανάλυση των Εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Χρηματοοικονομική ανάλυση των Μη Εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Χρηματοοικονομική ανάλυση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Τεχνικές - Οικοδομικές
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Τεχνικές Εταιρείες
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Τεχνικές – Οικοδομικές
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τεχνικών Εταιρειών 7ης – 6ης – 5ης Τάξης
5. O Kλάδος των Kατασκευών στην Eυρωπαϊκή & Διεθνή Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Benchmarking μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Benchmarking μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αντιστοιχία παλαιών - νέων τάξεων
Πίνακας 1.2 Αναλογούντα μεγέθη στην εφαρμογή του τύπου κατάταξης
Πίνακας 1.3 Νέα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 1.4 Ανώτατα όρια ανεκτέλεστου κατά τάξη ΜΕΕΠ
Π1.1 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου των κατασκευών και συμμετοχή στο ΑΕΠ (2004-2009)
Π1.2 Ανάλυση των κριτηρίων κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις Α1, Α2, Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη του Μ.Ε.ΕΠ.
Πίνακας 2.1 Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων σε αξία (2005-2010)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών στην Ελλάδα (1998-2008)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1996-2009)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2002-2009)
Πίνακας 2.5 Κατάλογος εγκεκριμένων έργων που υπάγονται στον Ν.3389/2005
Πίνακας 2.6 Σύγκριση ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών έργων ΣΔΙΤ
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2008)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2001-2008)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2003-2009)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2003-2009)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2003-2009)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2009 & 2008)
Π2.7 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2008-2009)
Π2.8 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων (1998-2008)
Π2.9 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2008)
Π2.10 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Π2.11 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομείς (2008-2010)
Π2.12 Έργα ενταγμένα στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Οδικοί άξονες, λιμάνια και αστικη ανάπτυξη» 2000-2008
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισηγμένων στο Χ.Α.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων τεχνικών εταιρειών 7ης-6ης τάξης, μη εισηγμένων στο Χ.Α.
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης, μη εισηγμένων στο Χ.Α.
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2004-2009)
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης & 6ης τάξης (2004-2009)
Πίνακας 3.6 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2004-2009)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες των επωνυμιών εισηγμένων μέχρι στις 31/12/2009 στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.2-3.6)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες των επωνυμιών μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών επιχειρήσεων 7ης και 6ης τάξης που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.7-3.11)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες των επωνυμιών μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.12–3.16)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Τεχνικές - Οικοδομικές (2009)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Τεχνικές Εταιρείες (2009-2008)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Τεχνικές - Οικοδομικές (2009-2008)
Π3.1 Εταιρείες 7ης , 6ης & 5ης Τάξης και αριθμός μέλους αυτών στο ΜΕΕΠ
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των τεχνικών εταιρειών ανά μέσο ενημέρωσης (2003-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη τεχνικών εταιρειών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2009) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2009) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2009) τεχνικών εταιρειών 7ης , 6ης και 5ης τάξης (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2009) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2009) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2009) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2009) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2009) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2007-2008)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2004-2008)
Π3.16 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2004-2008)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2004-2008)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2007-2008)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2007-2008)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2007-2008)
Π3.21 Δείκτες κερδοφορίας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
(2004-2008)
Π3.22 Δείκτες αποδοτικότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
(2004-2008)
Π3.23 Δείκτες ρευστότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2004-2008)
Π3.24 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2004-2008)
Π3.25 Δείκτες δραστηριότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
(2004-2008)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2007-2008)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2007-2008)
Π3.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς (σε αξία) των τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης
(2005-2009)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς (συνολικός κύκλος εργασιών) των τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2002-2004)
Πίνακας 4.3 Μερίδια εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών επιχειρήσεων 7ης, 6ης και 5ης τάξης
επί του συνολικού μεγέθους αγοράς (2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια τεχνικών επιχειρήσεων 7ης τάξης, βάσει μεγέθους αγοράς 7ης τάξης (2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια τεχνικών επιχειρήσεων 6ης τάξης, βάσει μεγέθους αγοράς 6ης τάξης (2009)
Πίνακας 4.7 Δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης
Πίνακας 4.6 Μερίδια τεχνικών επιχειρήσεων 5ης τάξης, βάσει μεγέθους αγοράς 5ης τάξης (2009)
Πίνακας 5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Κατασκευών και Τεχνικών Έργων (2005-2009)
Πίνακας 5.2 Ποσοστό συμμετοχής κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2005-2008)
Πίνακας 5.3 Αξία της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε Χώρες της Ευρώπης (2004-2008)
Πίνακας 5.4 Οι μεγαλύτερες διεθνείς εργολήπτες (2009)
Π5.1 Αριθμός κατασκευαστικών επιχειρήσεων ανά χώρα (2008)
Π5.2 Εξέλιξη εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2008)