ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Νόμος 2940/2001 “Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις”
Κατασκευαστική Κοινοπραξία και Υπεργολαβία
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και Επανάκριση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)
Τάξεις Εργοληπτικών Πτυχίων
Κατάταξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. με Βάση τον "Τύπο Κατάταξης"
Επιπλέον Προϋποθέσεις Κατάταξης σε Τάξη για Εργοληπτική Επιχείρηση ήδη Εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ
Κατάταξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. Χωρίς Εφαρμογή του "Τύπου Κατάταξης"
Αναθεώρηση Εγγραφής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.
Όρια Προϋπολογισμού Έργων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
1.3.2 Νόμος Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις»
1.3.3 Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 3316/2005
1.4 Ασφαλιστική Κάλυψη
1.5 Ποιοτικός Έλεγχος
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Τεχνικά Έργα
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Μεταβολή Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων – Κατοικιών
2.5 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.5.1 Οδικός Άξονας Πατρών – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Π.Α.Θ.Ε.)
2.5.2 Εγνατία Οδός
2.5.3 Λοιποί οδικοί άξονες
2.5.4 Κύριοι αστικοί οδικοί άξονες
2.5.5 Αστική ανάπτυξη – Δίκτυα σταθερής τροχιάς
2.5.6 Έργα ΟΣΕ
2.5.7 Λιμενικά έργα
2.6 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
2.6.1 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα
2.6.2 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.6.3 Σ.Δ.Ι.Τ.- Έργα ανταποδοτικού και μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (διαφορές-χαρακτηριστικά)
2.7 Το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Τεχνικών Εταιρειών
3.3 Παρουσίαση Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
3.3.1 Παρουσίαση εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης, 5ης τάξης
3.3.2 Παρουσίαση μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης τάξης
3.3.3 Παρουσίαση μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
3.4 Κύκλος Εργασιών Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
3.4.1 Κύκλος εργασιών εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης
3.4.2 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης
3.4.3 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
Χρηματοοικονομική ανάλυση των εισηγμένων μέχρι στις 31/12/2007 στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Χρηματοοικονομική ανάλυση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Χρηματοοικονομική ανάλυση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Τεχνικών Εταιρειών 7ης – 6ης – 5ης Τάξης
4.1 Μέγεθος Αγοράς Τεχνικών Εταιρειών 7ης – 6ης – 5ης Τάξης
4.2 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
5. O Kλάδος των Kατασκευών στην Eυρωπαϊκή & Διεθνή Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα-Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
• Benchmarking Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Τεχνικών Εταιρειών 7ης – 6ης – 5ης Τάξης (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Μη Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Τεχνικών Εταιρειών 7ης και 6ης Τάξης (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Μη Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Τεχνικών Εταιρειών 5ης Τάξης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Αντιστοιχία παλαιών - νέων τάξεων
Πίνακας 1.2 Αναλογούντα μεγέθη στην εφαρμογή του τύπου κατάταξης
Πίνακας 1.3 Νέα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 1.4 Ανώτατα όρια ανεκτέλεστου κατά τάξη ΜΕΕΠ
Π1.1 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου των κατασκευών και συμμετοχή στο ΑΕΠ (2001-2007)
Π1.2 Γ΄ ΚΠΣ 2000 - 2006 Χρηματοδοτικός πίνακας κατά διαρθρωτικό ταμείο και έτος
Π1.3 Ανάλυση των κριτηρίων κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις Α1, Α2, Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη του Μ.Ε.ΕΠ.
Πίνακας 2.1 Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων σε αξία (2001-2007)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών στην Ελλάδα (1998-2007)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1996-2007)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2007)
Πίνακας 2.5 Ποσοστιαία μεταβολή μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2007)
Πίνακας 2.6 Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία Ε.Π.-ΟΑΛΑΑ (2000-2007)
Πίνακας 2.7 Προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ε.Π.-ΟΑΛΑΑ, κατά άξονα προτεραιότητας
Πίνακας 2.8 Τα μεγάλα έργα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2007
Πίνακα 2.9 Οικονομικά στοιχεία Π.Α.Θ.Ε. (2001-2008)
Πίνακας 2.10 Γέφυρες Εγνατίας Οδού
Πίνακας 2.11 Εξέλιξη κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδός (Νοέμβριο 2008)
Πίνακας 2.12 Τμήματα σε κυκλοφορία 2000- 2008
Πίνακας 2.13 Κατάλογος εγκεκριμένων έργων που υπάγονται στον Ν.3389/2005
Πίνακας 2.14 Σύγκριση ανταποδοτικών και μη ανταποδοτικών έργων ΣΔΙΤ
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2007)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2001-2007)
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.6 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2008 & 2007)
Π2.8 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική-δημόσια) κατά διοικητική περιφέρεια (2006-2007)
Π2.9 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων (1998-2007)
Π2.10 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων και διοικητική περιφέρεια (2007)
Π2.11 Είδος οικοδομικών αδειών κατά Υ.Π.Α, Νομό, Δήμο ή Κοινότητα (2005-2007)
Π2.12 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2008)
Π2.13 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομείς (2006-2008)
Π2.14 Έργα ενταγμένα στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Οδικοί άξονες, λιμάνια και αστικη ανάπτυξη» 2000-2008
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισηγμένων στο Χ.Α.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων τεχνικών εταιρειών 7ης-6ης τάξης, μη εισηγμένων στο Χ.Α.
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης, μη εισηγμένων στο Χ.Α.
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης , 6ης & 5ης τάξης (2003-2007)
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης & 6ης τάξης (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2003-2007)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες των επωνυμιών εισηγμένων μέχρι στις 31/12/2007 στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.2-3.6)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες των επωνυμιών μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών επιχειρήσεων 7ης και 6ης τάξης που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.7 - 3.11)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες των επωνυμιών μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης που εμφανίζονται στα διαγράμματα (3.12 – 3.16)
Π3.1 Εταιρείες 7ης , 6ης & 5ης Τάξης και αριθμός μέλους αυτών στο ΜΕΕΠ (στοιχεία 7/11/2008)
Π3.2 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των τεχνικών εταιρειών ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη τεχνικών εταιρειών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2007) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2007) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2007) τεχνικών εταιρειών 7ης , 6ης και 5ης τάξης (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2007) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2007) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2007) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2007) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισηγμένων στο Χ.Α. (μέχρι 31/12/2007) τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2006-2007)
Π3.13 Δείκτες κερδοφορίας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2003-2007)
Π3.14 Δείκτες αποδοτικότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες ρευστότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες δραστηριότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2003-2007)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2006-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2006-2007)
Π3.21 Δείκτες κερδοφορίας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
(2003-2007)
Π3.22 Δείκτες αποδοτικότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
(2003-2007)
Π3.23 Δείκτες ρευστότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2003-2007)
Π3.24 Δείκτες χρηματοικοινομικής διάρθρωσης μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2003-2007)
Π3.25 Δείκτες δραστηριότητας μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
(2003-2007)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2006-2007)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2006-2007)
Π3.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων μη εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς (σε αξία) των τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2005-2007)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς (συνολικός κύκλος εργασιών) των τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2002-2004)
Πίνακας 4.3 Μερίδια εισηγμένων στο Χ.Α. τεχνικών επιχειρήσεων 7ης, 6ης και 5ης τάξης βάσει συνολικού μεγέθους αγοράς (2007)
Πίνακας 4.4 Μερίδια τεχνικών επιχειρήσεων 7ης τάξης, βάσει μεγέθους αγοράς 7ης τάξης (2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια τεχνικών επιχειρήσεων 6ης τάξης, βάσει μεγέθους αγοράς 6ης τάξης (2007)
Πίνακας 4.6 Μερίδια τεχνικών επιχειρήσεων 5ης τάξης, βάσει μεγέθους αγοράς 5ης τάξης (2007)
Πίνακας 4.7 Δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης
Πίνακας 5.1 Ποσοστό συμμετοχής κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2005-2007)
Πίνακας 5.2 Αξία της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε Χώρες της Ευρώπης (2004-2007)
Πίνακας 5.3 Μεταβολή Κατασκευαστικής Δραστηριότητας σε Ορισμένες Χώρες της Ευρώπης (σε ποσοστό %)
Πίνακας 5.4 Οι μεγαλύτερες διεθνείς εργολήπτες (2007-2008)
Π5.1 Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας (νέες κατοικίες) σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2008)
Π5.2 Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας (προσθήκες και ανακατασκευές κατοικιών) σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2008)
Π5.3 Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικά και δημόσια κτίρια εκτός από κατοικίες) σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2008)
Π5.4 Εξέλιξη έργων πολιτικού μηχανικού σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2008)
Π5.5 Εξέλιξη εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2008)