ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7ΗΣ, 6Ης, 5Ης ΤΑΞΗΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Εμπειρία
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Νόμος 2940/2001 “Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις”
Κατασκευαστική Κοινοπραξία και Υπεργολαβία
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και Επανάκριση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ)
Τάξεις Εργοληπτικών Πτυχίων
Κατάταξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. με Βάση τον "Τύπο Κατάταξης"
Επιπλέον Προϋποθέσεις Κατάταξης σε Τάξη για Εργοληπτική Επιχείρηση ήδη Εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ
Κατάταξη Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. Χωρίς Εφαρμογή του "Τύπου Κατάταξης"
Αναθεώρηση Εγγραφής Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ.
Όρια Προϋπολογισμού Έργων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
1.3.2 Νόμος Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις»
1.3.3 Κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 3316/2005
1.4 Ασφαλιστική Κάλυψη
1.5 Ποιοτικός Έλεγχος
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Τεχνικά Έργα
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Μεταβολή Μέσου Ετήσιου Δείκτη Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων – Κατοικιών
2.5 Μεγάλα Δημόσια Έργα
2.5.1 Οδικός Άξονας Πατρών – Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ)
2.5.2 Εγνατία Οδός
2.5.3 Λοιποί οδικοί άξονες
2.5.4 Κύριοι αστικοί οδικοί άξονες
2.5.5 Αστική ανάπτυξη – Δίκτυα σταθερής τροχιάς
2.5.6 Έργα ΟΣΕ
2.5.7 Λιμενικά έργα
2.6 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
2.6.1 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα
2.6.2 Τομείς ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.6.3 ΣΔΙΤ – Έργα ανταποδοτικού και μη ανταποδοτικού χαρακτήρα (διαφορές - χαρακτηριστικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Τεχνικών Εταιρειών
3.3 Παρουσίαση Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
3.3.1 Παρουσίαση εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης, 5ης τάξης
3.3.2 Παρουσίαση μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης τάξης
3.3.3 Παρουσίαση μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
3.4 Κύκλος Εργασιών Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
3.4.1 Κύκλος εργασιών εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης
3.4.2 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης
3.4.3 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Τεχνικών Εταιρειών 7ης - 6ης - 5ης Τάξης
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων
Ανάλυση των ομαδοποιημένων ισολογισμών
4. Η Αγορά των Τεχνικών Εταιρειών 7ης – 6ης – 5ης Τάξης
4.1 Μέγεθος Αγοράς Τεχνικών Εταιρειών 7ης – 6ης – 5ης Τάξης
4.2 Μερίδια Αγοράς
5. O Kλάδος των Kατασκευών στην Eυρωπαϊκή & Διεθνή Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα II: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οινομικών Μελετών της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου των κατασκευών στο ΑΕΠ (2000-2005)
Πίνακας 1.2 Αντιστοιχία παλαιών - νέων τάξεων
Πίνακας 1.3 Αναλογούντα μεγέθη στην εφαρμογή του τύπου κατάταξης
Πίνακας 1.4 Νέα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού έργων εργοληπτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 1.5 Ανώτατα όρια ανεκτέλεστου κατά τάξη ΜΕΕΠ
Π1.1 Γ΄ ΚΠΣ 2000 - 2006 Σχέδιο χρηματοδότησης κατά προτεραιότητα και επιχειρησιακό πρόγραμμα
Π1.2 Γ΄ ΚΠΣ 2000 - 2006 Χρηματοδοτικός πίνακας κατά διαρθρωτικό ταμείο και έτος
Π1.3 Γ΄ ΚΠΣ 2000 - 2006 Εισροές από Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Π1.4 Ανάλυση των κριτηρίων κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις Α1, Α2, Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη του Μ.Ε.ΕΠ.
Πίνακας 2.1 Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων σε αξία (2001-2007)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών στην Ελλάδα βάσει εκδοθεισών αδειών (1981-2006)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (1991-2006)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 2.5 Ποσοστιαία μεταβολή μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 2.6 Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (2000-2006)
Πίνακας 2.7 Προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία κατά άξονα προτεραιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
Πίνακας 2.8 Διαχρονική κατανομή δαπανών για ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (2000-2006)
Πίνακας 2.9 Γέφυρες Εγνατίας Οδού
Πίνακας 2.10 Τμήματα σε κυκλοφορία 2000- 2006
Πίνακας 2.11 Γεωγραφική κατανομή τμημάτων υπό κατασκευή
Πίνακας 2.12 Χρηματοοικονομικές ροές – κατανομές για την κατασκευή της γέφυρας ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου
Πίνακας 2.13 Επεκτάσεις Αττικό Μετρό υπό κατασκευή
Πίνακας 2.14 Συνοπτική παρουσίαση ταμειακών ροών κατασκευής Αττικό Μετρό
Πίνακας 2.15 Χρηματοδοτικός πίνακας Γ΄ΚΠΣ έργων προαστιακού σιδηροδρόμου (2000-2006)
Πίνακας 2.16 Κατάλογος εγκεκριμένων έργων που υπάγονται στον Ν.3389/2005 έως €200 εκ.
Π2.1 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2000-2006)
Π2.2 Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές+ (2001-2006)
Π2.3 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2005-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούνιος 2006 & 2007)
Π2.6 Συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (2005-2006)
Π2.7 Νέες κατοικίες σε δωμάτια (1998-2006)
Π2.8 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.08.2007)
Π2.9 Δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά τομείς
Π2.10 Έργο της Εγνατίας Οδού
Π2.11 Έργα ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί άξονες, λιμάνια και αστική ανάπτυξη» 2000-2006
Π 2.12 Πληρωμές / προβλέψεις πληρωμών έργων Β΄ ταμείου συνοχής
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση εισηγμένων στο Χ.Α.Α. τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων τεχνικών εταιρειών 7ης-6ης τάξης, μη εισηγμένων στο ΧΑ
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2002-2006)
Πίνακας 3.5 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης και 6ης τάξης (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Κύκλος εργασιών μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2002-2006)
Πίνακας 3.7 Επωνυμίες εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Επωνυμίες μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης - 6ης τάξης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Εταιρείες 7ης , 6ης & 5ης Τάξης και αριθμός μέλους αυτών στο ΜΕΕΠ (στοιχεία 14/11/2007)
Π3.2 Εταιρείες Η΄, Ζ΄& ΣΤ΄ Τάξης και αριθμός μέλους στο ΜΕΕΠ (μέχρι το 2002)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης των τεχνικών εταιρειών ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη τεχνικών εταιρειών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρημ/κής διάρθρωσης εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2002-2006)
Π3.9 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης τάξης (2002-2006)
Π3.10 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης τάξης (2002-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες ρευστότητας μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης τάξης (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες χρημ/κής διάρθρωσης μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης τάξης (2002-2006)
Π3.13 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2002-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2002-2006)
Π3.15 Αριθμοδείκτες ρευστότητας μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2002-2006)
Π3.16 Αριθμοδείκτες χρημ/κής διάρθρωσης μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2002-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2005-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισηγμένων κερδοφόρων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2005-2006)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισηγμένων ζημιογόνων τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2004-2005)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 7ης - 6ης τάξης (2004-2005)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων κερδοφόρων τεχνικών εταιρειών 7ης - 6ης τάξης (2005-2006)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων ζημιογόνων τεχνικών εταιρειών 7ης - 6ης τάξης (2005-2006)
Π3.23 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2005-2006)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων κερδοφόρων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2005-2006)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός μη εισηγμένων ζημιογόνων τεχνικών εταιρειών 5ης τάξης (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς (σε αξία) των τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2005-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς (συνολικός κύκλος εργασιών) των τεχνικών εταιρειών 7ης, 6ης & 5ης τάξης (2002-2004)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος αγοράς (συνολικός κύκλος εργασιών) των τεχνικών εταιρειών Η΄& Ζ΄ τάξης (1997-2001)
Πίνακας 4.4 Μερίδια εισηγμένων εταιρειών βάσει συνολικού μεγέθους αγοράς (κύκλος εργασιών) εταιρειών 7ης, 6ης και 5ης τάξης (2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια εταιρειών 7ης τάξης βάσει μεγέθους αγοράς 7ης τάξης (2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια εταιρειών 5ης τάξης βάσει μεγέθους αγοράς 5ης τάξης (2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια εταιρειών 6ης τάξης βάσει μεγέθους αγοράς 6ης τάξης (2006)
Πίνακας 5.1 Ποσοστό συμμετοχής κατασκευαστικού κλάδου στο ΑΕΠ σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2005-2006)
Πίνακας 5.2 Συνολικός Κύκλος Εργασιών Κατασκευαστικού Κλάδου σε Χώρες της Ευρώπης (2004-2006)
Πίνακας 5.3 Μεταβολή της κατασκευαστικής δραστηριότητας ανά τομέα στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2002-2005 σε %)
Πίνακας 5.4 Μεταβολή Κατασκευαστικής Δραστηριότητας σε Ορισμένες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2004-2007 σε %)
Πίνακας 5.5 Οι 15 μεγαλύτεροι διεθνείς εργολήπτες (2003)
Πίνακας 5.6 Οι 15 μεγαλύτεροι διεθνείς εργολήπτες (2007*)
Π5.1 Εξέλιξη της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες
(2001-2007)
Π5.2 Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας (νέες κατοικίες) σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες
(2001-2007)
Π5.3 Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας (προσθήκες και ανακατασκευές κατοικιών) σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2007)
Π5.4 Εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικά και δημόσια κτίρια εκτός από κατοικίες) σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2007)
Π5.5 Εξέλιξη έργων πολιτικού μηχανικού σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες (2001-2007)
Π5.6 Εξέλιξη εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες
(2000-2006)