ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου1
1.3 Πρώτες Ύλες
Χαρτί
Μελάνι
1.4 Μέθοδοι Εκτύπωσης
2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.2.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.2.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.2.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης ειδών συσκευασίας
3.2.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.2.7 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.2.8 Πωλήσεις Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.2.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκδοτικών - Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων
Περιοδικά-Εφημερίδες
Διαφημιστικά Έντυπα
Χάρτινα Κουτιά
Εύκαμπτα Υλικά Συσκευασίας
Μηχανογραφικά Έντυπα
Ετικέτες
Βιβλία
Λοιπά Έντυπα
5. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς τυπου
5.1 Εφημερίδες
5.2 Περιοδικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κυκλοφορία των Εφημερίδων (2003-2008)
Πίνακας 2.2 Αριθμός Αθηναϊκών Εφημερίδων (2003-2008)
Πίνακας 2.3 Κυκλοφορία των Περιοδικών (2003-2008)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των δεικτών τιμών καταναλωτή εφημερίδων και περιοδικών (2001-2008)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη βιβλιοπαραγωγής (1998-2008)
Πίνακας 2.6 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
Π2.1 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2003)
Π2.2 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2004)
Π2.3 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2005)
Π2.4 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2006)
Π2.5 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2007)
Π2.6 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2008)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για εφημερίδες και περιοδικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών (2004 – 2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004 – 2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004 – 2008)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2005)
Π3.2 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2004-2008)
Π3.4 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2004-2008)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2007-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2007-2008)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας – εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας – εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004-2008)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας – εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας – εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2007-2008)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας – εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2007-2008)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας – εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2007-2008)
Π3.19 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.20 Δείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.21 Δείκτες ρευστότητας εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.22 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.23 Δείκτες δραστηριότητας εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004-2008)
Π3.24 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2007-2008)
Π3.25 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2007-2008)
Π3.26 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2009)
Πίνακας 4.2 Ετήσια μεταβολή αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2009)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (1995-2009)
Πίνακας 4.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για την εγχώρια αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης και εγγραφής (2000-2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς Διαφημιστικών Εντύπων (2008)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς Χάρτινων Κουτιών (2008)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς Εύκαμπτων Υλικών Συσκευασίας (2008)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς Ετικετών (2008)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς Βιβλίων (2008)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς Λοιπών Εντύπων (2008)
Πίνακας 5.1 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου (2004-2008)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία παγκόσμιας μέσης κυκλοφορίας ημερήσιων εφημερίδων ανά τίτλο (2004-2008)
Πίνακας 5.3 Τίτλοι ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.4 Μέση κυκλοφορία ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.5 Τίτλοι και μέση κυκλοφορία κυριακάτικων εφημερίδων σε επιλεγμένες χώρες (2004-2008)
Πίνακας 5.6 Σχέση διαφημιστικών εσόδων και εσόδων από την κυκλοφορία του ημερήσιου τύπου (2008)
Πίνακας 5.7 Αριθμός τίτλων περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.8 Συνολική κυκλοφορία περιοδικών σε διάφορες χώρες παγκοσμίως (2006)
Πίνακας 5.9 Κατανομή εσόδων μεταξύ διαφήμισης και κυκλοφορίας (2006)
Π5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Γραφικών Τεχνών 2006