ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες
Χαρτί
Μελάνι
1.4 Μέθοδοι Εκτύπωσης
2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.9 Πωλήσεις Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων
Περιοδικά-Εφημερίδες
Διαφημιστικά Έντυπα
Χάρτινα Κουτιά
Εύκαμπτα Υλικά Συσκευασίας
Μηχανογραφικά Έντυπα
Χάρτινες Ετικέτες
Βιβλία
Λοιπά Έντυπα
5. Διεθνής Αγορά Εκδόσεων Εφημερίδων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κυκλοφορία των περιοδικών (2003-2006)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη των δεικτών τιμών καταναλωτή εφημερίδων και περιοδικών (1999-2006)
Πίνακας 2.3 Μέσος ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (1995-2006)
Π2.1 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2003)
Π2.2 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2004)
Π2.3 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2005)
Π2.4 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2006)
Π2.5 Κυκλοφορία των εφημερίδων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2006 και 2007)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων γραφικών τεχνών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εκδοτικών-εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2002-2006)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών εκδοτικών-εκτυπωτικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2003)
Π3.2 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2002-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2002-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2002-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2002-2006)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμών επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2005-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2005-2006)
Π3.9 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2002-2006)
Π3.10 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2002-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2002-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2002-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2005-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2005-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασία-εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2005-2006)
Π3.16 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εκδοτικών-εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2002-2006)
Π3.17 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών-εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2002-2006)
Π3.18 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2002-2006)
Π3.19 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2002-2006)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών-εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2005-2006)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εκδοτικών-εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2005-2006)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εκδοτικών-εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2007)
Πίνακας 4.2 Ετήσια μεταβολή αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2007)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (1995-2006)
Πίνακας 4.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για την εγχώρια αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης συναφών υπηρεσιών με την εκτύπωση (2000-2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς διαφημιστικών εντύπων (2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς χάρτινων κουτιών (2006)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς εύκαμπτων υλικών συσκευασίας (2006)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς μηχανογραφικών εντύπων (2006)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς χάρτινων ετικετών (2006)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς βιβλίων (2006)
Πίνακας 5.1 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου (2002-2006)
Πίνακας 5.2 Στοιχεία παγκόσμιας μέσης κυκλοφορίας ημερήσιων εφημερίδων ανά τίτλο (2002-2006)
Πίνακας 5.3 Τίτλοι ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2002-2006)
Πίνακας 5.4 Μέση κυκλοφορία ημερήσιων εφημερίδων σε συγκεκριμένες χώρες (2002-2006)
Πίνακας 5.5 Τίτλοι και μέση κυκλοφορία κυριακάτικων εφημερίδων σε επιλεγμένες χώρες (2002-2006)
Πίνακας 5.6 Σχέση διαφημιστικών εσόδων και εσόδων από την κυκλοφορία του ημερήσιου τύπου (2006)