ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Στον κλάδο των γραφικών τεχνών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός
επιχειρήσεων, οι οποίες ασχολούνται με μια ή περισσότερες
κατηγορίες προϊόντων εκτύπωσης. Κάποιες από αυτές είναι
καθετοποιημένες και συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας, ενώ άλλες ασχολούνται αποκλειστικά με κάποιο στάδιο
της διαδικασίας εκτύπωσης (προεκτύπωση, εκτύπωση, μετεκτύπωση).
Επιπλέον, αρκετές καθετοποιημένες επιχειρήσεις, πέρα από τα
προϊόντα που παράγουν για ίδιο λογαριασμό, παρέχουν υπηρεσίες
γραφικών τεχνών και σε τρίτους.
Ο βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου των γραφικών τεχνών διαφοροποιείται
ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, οι
αγορές βιβλίων, των διαφημιστικών εντύπων, των χάρτινων κουτιών
και των λοιπών εντύπων, είναι σχετικά κατακερματισμένες. Αντίθετα,
οι αγορές των μηχανογραφικών εντύπων, των περιοδικών-εφημερίδων,
των χάρτινων ετικετών και των εύκαμπτων υλικών συσκευασίας
χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και ελέγχονται
από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις.
Η συνολική αγορά γραφικών τεχνών εμφάνισε ανοδική πορεία καθ' όλη
την διάρκεια της περιόδου 1995-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής
6,1%. Το 2007 εκτιμάται ότι η αγορά θα σημειώσει αύξηση κατά 3,2%
σε σχέση με το 2006. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά γραφικών
τεχνών καταλαμβάνει διαχρονικά η κατηγορία περιοδικά-εφημερίδες,
η οποία εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 7,3% την περίοδο
1995-2006. Σημειώνεται ότι, το 2006 η εν λόγω κατηγορία κατέλαβε
μερίδιο 30% επί της συνολικής αγοράς γραφικών τεχνών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες
1.4 Μέθοδοι Εκτύπωσης
2. Η Ζήτηση Γραφικών Τεχνών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Κλάδου των Γραφικών Τεχνών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.6 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας – Εκτύπωσης Ειδών Συσκευασίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Παρουσίαση Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.9 Πωλήσεις Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκδοτικών – Εκτυπωτικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Γραφικών Τεχνών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γραφικών Τεχνών – Ανάλυση ανά Κατηγορία
4.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων
Εφημερίδες - Περιοδικά
Διαφημιστικά Έντυπα
Χάρτινα Κουτιά
Εύκαμπτα Υλικά Συσκευασίας
Μηχανογραφικά Έντυπα
Χάρτινες Ετικέτες
Βιβλία
Λοιπά Έντυπα
5. Διεθνής Αγορά Εκδόσεων
6. Συμπέρασμα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κυκλοφορία των περιοδικών (2003-2005)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή εφημερίδων-περιοδικών (1999-2005)
Πίνακας 2.3 Μέσος ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (1995-2005)
Π2.1 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2002)
Π2.2 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2003)
Π2.3 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2004)
Π2.4 Κυκλοφορία των εφημερίδων (2005)
Π2.5 Κυκλοφορία των εφημερίδων (Ιανουάριος - Αύγουστος 2005 και 2006)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων γραφικών τεχνών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκτύπωσης – επεξεργασίας ειδών συσκευασίας (2001-2005)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης συσκευασίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εκδοτικών – εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2003)
Π3.2 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2001-2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2001-2005)
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2004-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων γραφικών τεχνών (2004-2005)
Π3.9 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.10 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.11 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης συσκευασίας (2001-2005)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004-2005)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004-2005)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας - εκτύπωσης ειδών συσκευασίας (2004-2005)
Π3.16 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.17 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.18 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.19 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2001-2005)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρες εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Π3.22 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνες εκδοτικών - εκτυπωτικών επιχειρήσεων (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη Μεγέθους εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2006)
Πίνακας 4.2 Ετήσια μεταβολή αγοράς γραφικών τεχνών (1995-2006)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς γραφικών τεχνών ανά κατηγορία (1995-2006)
Πίνακας 4.4 Μέσος ετήσιος δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για την εγχώρια αγορά υπηρεσιών εκτύπωσης και συναφών υπηρεσιών με την εκτύπωση (2000-2005)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς διαφημιστικών εντύπων (2005)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς χάρτινων κουτιών (2005)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς εύκαμπτων υλικών συσκευασίας (2005)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς μηχανογραφικών εντύπων (2005)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς χάρτινων ετικετών (2005)
Πίνακας 4.10 Μερίδια αγοράς βιβλίων (2005)
Πίνακας 5.1 Στοιχεία παγκόσμιας κυκλοφορίας ημερήσιου τύπου (2001-2005)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια μέση κυκλοφορία εφημερίδων ανά τίτλο (2001-2005)
Πίνακας 5.3 Τίτλοι εφημερίδων στις κυριότερες χώρες (2001-2005)
Πίνακας 5.4 Μέση κυκλοφορία εφημερίδων στις κυριότερες χώρες (2001-2005)
Πίνακας 5.5 Τίτλοι και μέση κυκλοφορία κυριακάτικων εφημερίδων σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές και Τρίτες χώρες (2001-2005)
Πίνακας 5.6 Σχέση διαφημιστικών εσόδων και εσόδων από την κυκλοφορία ημερήσιου τύπου (2005)
Πίνακας 5.7 Τίτλοι περιοδικών στις κυριότερες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες (2001, 2002, 2003)
Πίνακας 5.8 Έσοδα διαφήμισης και έσοδα κυκλοφορίας περιοδικών στις κυριότερες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες (2003)