ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Ο κλάδος των χυμών και αναψυκτικών απαρτίζεται από λίγες μεγάλου
μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν πλειοψηφικό μερίδιο της
αγοράς. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιείται και αξιόλογος
αριθμός επιχειρήσεων μικρομεσαίου κυρίως μεγέθους, οι οποίες είναι
κυρίως τοπικής εμβέλειας.
Η ζήτηση καλύπτεται κατά κύριο λόγο από την εγχώρια παραγωγή, οι δε
εισαγωγές κάλυψαν το 2,3% και 5,8% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης
χυμών και αναψυκτικών, το 2009, αντίστοιχα. Η εξαγωγική επίδοση των
εξεταζομένων προϊόντων κυμάνθηκε, επίσης, σε χαμηλά επίπεδα το ίδιο
έτος και διαμορφώθηκε σε 9,6% και 4% αντίστοιχα.
Ο όγκος της εγχώριας κατανάλωσης χυμών (σε ποσότητα) ακολούθησε
ανοδική πορεία την περίοδο 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής
4,2%. Ωστόσο, το 2009, η αγορά παρουσίασε μικρή πτώση (2009/08:
-1,2%), η οποία συνεχίστηκε και το 2010 με εντονότερο ρυθμό
(εκτιμώμενο ποσοστό περίπου 6%). Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας
αγοράς αφορά χυμούς μακράς διαρκείας αποσπώντας μερίδιο περίπου 71% το
2010, ενώ οι χυμοί μικρής διάρκειας κάλυψαν το υπόλοιπο 29% της
αγοράς.
Η συνολική κατανάλωση αναψυκτικών παρουσίασε ανοδική πορεία την
περίοδο 1990-2001 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,1%. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια η κατανάλωση παρουσιάζει πτωτικές τάσεις
(2009/08:-1,5%). Η αγορά κινήθηκε πτωτικά και το 2010 με υψηλότερο
ρυθμό (περίπου 4,5%). Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης
καταλαμβάνουν τα αναψυκτικά τύπου cola αποσπώντας μερίδιο περίπου
58,5% το 2010 και ακολουθούν οι πορτοκαλάδες με αντίστοιχο ποσοστό
17,5%, οι γκαζόζες με ποσοστό περίπου 9%, κ.λπ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Διεθνής Οικονομία
1.2 Γενικά Πληροφοριακά στοιχεία του Κλάδου Χυμών - Αναψυκτικών
1.2.1 Πρώτες Ύλες Χυμών Φρούτων
1.2.2 Βασικές Κατηγορίες Χυμών
1.2.3 Αναψυκτικά
2. Η Ζήτηση Χυμών – Αναψυκτικών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Χυμών και Αναψυκτικών
2.2 Μέσος Όρος Μηνιαίων Αγορών των Νοικοκυριών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Χυμών - Αναψυκτικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη για Χυμούς – Αναψυκτικά
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής-Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label)
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Συμπυκνωμάτων Χυμών
3.5.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χυμών - Αναψυκτικών
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών - Αναψυκτικών
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χυμών-Αναψυκτικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών–Αναψυκτικών
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία “Ποτά” και Εμπόριο “Ποτά”
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χυμών – Αναψυκτικών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χυμών – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εγχώρια Παραγωγή Αναψυκτικών – Μερίδια Παραγωγής
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Χυμών- Αναψυκτικών
4.3.1 Εισαγωγές Χυμών Φρούτων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.3.2 Εξαγωγές Χυμών Φρούτων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3.3 Εισαγωγές Αναψυκτικών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.3.4 Εξαγωγές Αναψυκτικών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.4 Εγχώρια Αγορά Χυμών – Μερίδια Αγοράς
4.5 Εγχώρια Αγορά Αναψυκτικών – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Χυμών – Αναψυκτικών
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
●Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Χυμοποιηθείσα πρώτη ύλη εσπεριδοειδών (1990-2009)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2000-2010)
Πίνακας 2.2 Μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη (2001-2009)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά κύρια χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά γεωγραφική περιοχή προέλευσης (2007-2009)
Π2.3 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών & ημεδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2001-2009)
Π2.4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2008-2009)
Π2.5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2007-2009)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για είδη διατροφής κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Ποσοστιαία συμμετοχή προϊόντων private label στο σύνολο των αγορών των καταναλωτών (2009)
Πίνακας 3.2 Μεταβολή πωλήσεων προϊόντων private label και επώνυμων προϊόντων ανά κατηγορία (2009/2008)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής συμπυκνωμάτων χυμών
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών - αναψυκτικών (2005-2010)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2009)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Ποτά”
Πίνακας 3.11 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Ποτά”
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Χυμών - Αναψυκτικών (2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Ποτά”
Πίνακας 3.15 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ποτά”
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη χυμών - αναψυκτικών (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη αναψυκτικών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη χυμών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή χυμών (1990-2010)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή αναψυκτικών (1990-2010)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εισαγωγών χυμών (2001-2009)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη εξαγωγών χυμών (2001-2009)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εισαγωγών αναψυκτικών (2001-2009)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εξαγωγών αναψυκτικών (2001-2009)
Πίνακας 4.7 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χυμών (1990-2010)
Πίνακας 4.8 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χυμών ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1990-2010)
Πίνακας 4.9 Ανάλυση της αγοράς χυμών σε μακράς και μικρής διάρκειας (2010)
Πίνακας 4.10 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά χυμών (2009)
Πίνακας 4.11 Εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αναψυκτικών (1990-2010)
Πίνακας 4.12 Διάρθρωση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αναψυκτικών ανά προϊόν (1990-2010)
Πίνακας 4.13 Διαχρονική εξέλιξη της ποσοστιαίας συμμετοχής των επιμέρους κατηγοριών αναψυκτικών στο σύνολο της κατανάλωσης (1990-2010)
Πίνακας 4.14 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά αναψυκτικών (2009)
Π4.1 Εισαγωγές χυμών ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2009)
Π4.2 Εισαγωγές χυμών ανά χώρα προέλευσης (2007-2009)
Π4.3 Εξαγωγές χυμών ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2009)
Π4.4 Εξαγωγές χυμών ανά χώρα προορισμού (2007-2009)
Π4.5 Εισαγωγές αναψυκτικών (σε τόνους 2004-2009)
Π4.6 Εισαγωγές αναψυκτικών (σε χιλ. λίτρα 2004-2009)
Π4.7 Εισαγωγές αναψυκτικών ανά χώρα προέλευσης (σε τόνους) 2008-2009
Π4.8 Εισαγωγές αναψυκτικών ανά χώρα προέλευσης (σε χιλ. λίτρα) 2008-2009
Π4.9 Εξαγωγές αναψυκτικών ανά κατηγορία προϊόντος (σε τόνους 2004-2009)
Π4.10 Εξαγωγές αναψυκτικών ανά κατηγορία προϊόντος (σε χιλ. λίτρα 2004-2009)
Π4.11 Εξαγωγές αναψυκτικών ανά χώρα προορισμού (σε τόνους 2008-2009)
Π4.12 Εξαγωγές αναψυκτικών ανά χώρα προορισμού (σε χιλ. λίτρα 2008-2009)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών της ΕΕ-24 (2004-2009)
Πίνακας 5.2 Οι εννέα πρώτες εταιρείες παραγωγής ανθρακούχων αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2008-2009)
Πίνακας 5.3 Τα δέκα πρώτα εμπορικά σήματα ανθρακούχων αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2005-2006)
Π5.1 Κατανάλωση αναψυκτικών στην ΕΕ-24, ανά χώρα (2004-2009)
Π5.2 Κατανάλωση χυμών και νέκταρ στην ΕΕ-24, ανά χώρα (2004-2009)