ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΧΥΜΟΙ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Χυμών Φρούτων – Πρώτες Ύλες
1.2 Βασικές Κατηγορίες Χυμών
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Αναψυκτικών
2. Η Ζήτηση Χυμών – Αναψυκτικών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Χυμών και Αναψυκτικών
2.2 Μέσος Όρος Μηνιαίων Αγορών των Νοικοκυριών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Χυμών - Αναψυκτικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου Χυμών – Αναψυκτικών
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Χυμών – Αναψυκτικών
3.3 Δίκτυα Διανομής-Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (Private Label)
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Συμπυκνωμάτων Χυμών
3.5.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χυμών - Αναψυκτικών
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών Χυμών - Αναψυκτικών
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου Χυμών – Αναψυκτικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Χυμών – Αναψυκτικών
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών Χυμών – Αναψυκτικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Χυμών – Αναψυκτικών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Χυμών – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εγχώρια Παραγωγή Αναψυκτικών – Μερίδια Παραγωγής
4.3 Εισαγωγές Χυμών Φρούτων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.4 Εξαγωγές Χυμών Φρούτων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.5 Εισαγωγές Αναψυκτικών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.6 Εξαγωγές Αναψυκτικών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.7 Εγχώρια Αγορά Χυμών – Μερίδια Αγοράς
4.8 Εγχώρια Αγορά Αναψυκτικών – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Χυμών – Αναψυκτικών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές για τον κλάδο
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών - Αναψυκτικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Χυμοποιηθείσα πρώτη ύλη εσπεριδοειδών (1990-2006)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (1996-2006)
Π2.1 Κατανομή συνολικών διανυκτερεύσεων ανά μήνα (2000-2006)
Π2.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανά κυριότερη χώρα προέλευσης (2000-2006)
Π2.3 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών ανά γεωγραφική περιφέρεια (2000-2006)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για είδη διατροφής κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά κατηγορία περιοχής
Πίνακας 3.1 Διαρθρωτικά στοιχεία του κλάδου παραγωγής χυμών από φρούτα και λαχανικά (2003)
Πίνακας 3.2 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2006, Α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 3.3 Αριθμός κωδικών ιδιωτικής ετικέτας σε επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ (2006, Α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής συμπυκνωμάτων χυμών
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών - αναψυκτικών (2003-2007)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2003-2007)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής μεταλλικών νερών και αναψυκτικών (2003)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη χυμών - αναψυκτικών (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη αναψυκτικών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη χυμών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών (2006-2007)
Π3.6 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2002-2006)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2002-2006)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2002-2006)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2002-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών-αναψυκτικών (2005-2006)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή αναψυκτικών (1990-2007)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη εισαγωγών χυμών (2001-2007)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη εξαγωγών χυμών (2001-2007)
Πίνακας 4.5 Εξέλιξη εισαγωγών αναψυκτικών (2001-2007)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εξαγωγών αναψυκτικών (2001-2007)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χυμών(1990-2007)
Πίνακας 4.8 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χυμών ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1990-2007)
Πίνακας 4.9 Ανάλυση αγοράς χυμών σε μακράς και μικρής διάρκειας (2007)
Πίνακας 4.10 Διάρθρωση αγοράς χυμών μακράς διάρκειας (2007)
Πίνακας 4.11 Διάρθρωση αγοράς χυμών μικρής διαρκείας (2007)
Πίνακας 4.12 Μερίδια αγοράς χυμών βάσει ποσότητας (2007)
Πίνακας 4.13 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αναψυκτικών (1990-2007)
Πίνακας 4.14 Διάρθρωση εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αναψυκτικών (1990-2007)
Πίνακας 4.15 Ποσοστιαία συμμετοχή των επιμέρους κατηγοριών αναψυκτικών στο σύνολο της κατανάλωσης (1990-2007)
Πίνακας 4.16 Μερίδια αγοράς αναψυκτικών βάσει ποσότητας (2007)
Π4.1 Εισαγωγές χυμών ανά κατηγορία προϊόντος (2001-2007)
Π4.2 Εισαγωγές χυμών ανά χώρα προέλευσης (2005-2007)
Π4.3 Εξαγωγές χυμών ανά κατηγορία προϊόντος (2001-2007)
Π4.4 Εξαγωγές χυμών ανά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π4.5 Εισαγωγές αναψυκτικών ανά κατηγορία προϊόντος (σε τόνους 2001-2007)
Π4.6 Εισαγωγές αναψυκτικών ανά κατηγορία προϊόντος (σε χιλ. λίτρα 2001-2007)
Π4.7 Εισαγωγές αναψυκτικών ανά χώρα προέλευσης (σε τόνους 2005-2007)
Π4.8 Εισαγωγές αναψυκτικών ανά χώρα προέλευσης (σε χιλ. λίτρα 2005-2007)
Π4.9 Εξαγωγές αναψυκτικών ανά κατηγορία προϊόντος (σε τόνους 2001-2007)
Π4.10 Εξαγωγές αναψυκτικών ανά κατηγορία προϊόντος (σε χιλ. λίτρα 2001-2007)
Π4.11 Εξαγωγές αναψυκτικών ανά χώρα προορισμού (σε τόνους 2005-2007)
Π4.12 Εξαγωγές αναψυκτικών ανά χώρα προορισμού (σε χιλ. λίτρα 2005-2007)
Πίνακας 5.1 Κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1999-2006)
Πίνακας 5.2 Οι δέκα πρώτες εταιρείες παραγωγής ανθρακούχων αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2005-2006)
Πίνακας 5.3 Τα δέκα πρώτα εμπορικά σήματα ανθρακούχων αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2005-2006)