ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στην εγχώρια αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις (κυρίως εισαγωγικές), οι περισσότερες των οποίων ασχολούνται και με άλλες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. φάρμακα και παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά).
Η εγχώρια αγορά συμπληρωμάτων διατροφής (συνολικές πωλήσεις σε τιμές χονδρικής) καταγράφει φθίνουσα πορεία τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, το 2010/09 η αγορά μειώθηκε κατά 9,5% ενώ το 2011/10 το ποσοστό μείωσης κυμάνθηκε στο 8%. Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και το 2012 (εκτιμώμενο ποσοστό μείωσης της τάξης του 10%)
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα, η δε εγχώρια παραγωγή είναι περιορισμένη. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.
Σχετικά με τη διάρθρωση των πωλήσεων ανά ευρύτερη κατηγορία προϊόντων, σημειώνεται ότι η κατηγορία «διατροφικά προϊόντα συμπλήρωσης της συνήθους δίαιτας» κάλυψε το 55% των συνολικών πωλήσεων το 2011, τα δε «προϊόντα ειδικής διατροφής για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού» το υπόλοιπο 45%. Κυριότερο κανάλι διανομής των προϊόντων είναι τα φαρμακεία τα οποία κάλυψαν το 74% των συνολικών πωλήσεων συμπληρωμάτων διατροφής το 2011.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Συμπληρωμάτων Διατροφής
2.1 Δημογραφικά Στοιχεία
2.2 Διατροφικές Συνήθειες Καταναλωτών
3. Η Προσφορά Συμπληρωμάτων Διατροφής
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Περιγραφή των Δικτύων Διανομής των Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.7 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Συμπληρωμάτων Διατροφής
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Συμπληρωμάτων Διατροφής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Συμπληρωμάτων Διατροφής – Κύριες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Συμπληρωμάτων Διατροφής – Κύριες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Συμπληρωμάτων Διατροφής – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Συμπληρωμάτων Διατροφής
4.3.1 Η Συνολική Αγορά Συμπληρωμάτων
4.3.2 Η Αγορά Συμπληρωμάτων Διατροφής ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.3.4 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Επιχειρήσεων (2011)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Συμπληρωμάτων Διατροφής
5.1 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς Συμπληρωμάτων Διατροφής
5.2 Οι Μεγαλύτερες Αγορές Συμπληρωμάτων Διατροφής
Ευρώπη
Ηνωμένο Βασίλειο
ΗΠΑ
Ιαπωνία
Κίνα
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
• Benchmarking Επιχειρήσεων Συμπληρωμάτων Διατροφής
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Νομοθετικό Πλαίσιο Συμπληρωμάτων Διατροφής
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.2 Γεννήσεις στην Ελλάδα (2001-2010)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής / εισαγωγής συμπληρωμάτων διατροφής
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής / εισαγωγής συμπληρωμάτων διατροφής (2007-2011)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής (2010 – 2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής (2010 – 2011)
Πίνακας 3.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας POWER HEALTH HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRIMMER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ISO PLUS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας X - TREME STORES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FOREVER LIVING PRODUCTS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΧΕΡΜΠΑΛΑΙΦ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΓΚΡΗΣ Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PHARMA CENTER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΝΤΟΥΝΗ HEALTH PRODUCTS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NATURAL PLUS Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΟΒΑΡΗ ΑΓΓ. A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΡΕΒΕΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΛΓΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 Βελτίωση/Επιδείνωση των δεικτών κερδοφορίας και αποδοτικότητας επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής (2011/2010)
Πίνακας 3.23 Κατάταξη επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.24 Κατάταξη επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων συμπληρωμάτων διατροφής βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.26 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.27 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2012
Πίνακας 3.28 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Βιομηχανία “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2012)
Πίνακας 3.29 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2012-2011)
Πίνακας 3.30 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Βιομηχανία “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2012-2011)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης συμπληρωμάτων διατροφής ανά μέσο ενημέρωσης (2008-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη συμπληρωμάτων διατροφής ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.3 Νομοθετικό Πλαίσιο Διαφήμισης Συμπληρωμάτων Διατροφής
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εμπορικό ισοζύγιο συμπληρωμάτων διατροφής για αθλητές (2008-2011)
Πίνακας 4.2 Συνολικές πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής (2009-2012)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2009-2012)
Πίνακας 4.4 Πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής ανά κύριο κανάλι διανομής (2009-2012)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις συμπληρωμάτων διατροφής (2011)
Πίνακας 4.6 Δείκτες συγκέντρωσης (2011)
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών συμπληρωμάτων διατροφής για αθλητές (2008-2011)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης των συμπληρωμάτων διατροφής (2008-2011)
Π4.3 Εξέλιξη των εξαγωγών συμπληρωμάτων διατροφής για αθλητές (2008-2011)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού των συμπληρωμάτων διατροφής (2008-2011)
Πίνακας 5.1 Χώρες Προορισμού των Εξαγωγών Συμπληρωμάτων Διατροφής των ΗΠΑ (2011)