ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ο κλάδος της τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) περιλαμβάνει
διαφορετικές κατηγορίες εταιρειών με βασικότερη αυτήν των παρόχων των
αντίστοιχων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο τομέας
της σταθερής τηλεφωνίας περιλαμβάνει 12 πάροχους (ο ΟΤΕ και 11
"εναλλακτικοί"). Στην πλειονότητα των συγκεκριμένων εταιρειών, το
μεγαλύτερο ποσοστό των ετήσιων πωλήσεών τους προέρχεται από υπηρεσίες
σταθερής τηλεφωνίας. Οι περισσότεροι από τους εναλλακτικούς παρόχους
ξεκίνησαν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στον εξεταζόμενο τομέα
προς το μέσο / τέλος του 2002 και τις αρχές του 2003. Αναφορικά με τον
τομέα της κινητής τηλεφωνίας, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται 3
πάροχοι, με αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού. Εκτός από τους
παρόχους των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στο κύκλωμα
της διανομής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών του εξεταζόμενου
κλάδου, εμπλέκεται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων όπως είναι οι
εμπορικοί αντιπρόσωποι των παρόχων και τα καταστήματα λιανικής
(μεμονωμένα ή αλυσίδες).
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των παρόχων σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% το 2007/2006. Η σταθερή
τηλεφωνία εμφάνισε μείωση 2,5%, ενώ οι πωλήσεις των παρόχων κινητής
τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 2,2% την ίδια χρονική περίοδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Σταθερή Τηλεφωνία
1.2.2 Κινητή Τηλεφωνία
1.3 Κατηγορίες Κλήσεων – Τέλη Συνδιαλέξεων – Όροι Παροχής Υπηρεσιών
1.4 Βασική Λειτουργία και Δομή Δικτύων Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας
1.4.1 Λειτουργία Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας
1.4.2 Δομή Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας
1.4.3 Λειτουργία Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας
1.4.4 Δομή Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας
1.5 Θεσμικό – Νομοθετικό Πλαίσιο, Αδειοδοτήσεις
1.5.1 Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο
1.5.2 Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.5.3 Νομικό Πλαίσιο για την Αδειοδότηση Εταιρειών
1.5.4 Κατηγορίες Αδειών
1.5.5 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Ζήτηση Υπηρεσιών Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας
2.1 Τηλεπικοινωνιακή Ανάγκη / Υπηρεσίες / Προϊόντα
2.1.1 Ορισμός Καταναλωτικής Τηλεπικοινωνιακής Ανάγκης
2.1.2 Διάρθρωση Καταναλωτικών Αναγκών Σταθερής Τηλεφωνίας
2.1.3 Διαμόρφωση Καταναλωτικών Αναγκών Σταθερής Τηλεφωνίας – Ενδογενείς & Εξωγενείς Παράγοντες
2.1.4 Ενδογενείς Παράγοντες Διαμόρφωσης Καταναλωτικής Ανάγκης
2.1.5 Εξωγενείς Παράγοντες Διαμόρφωσης Καταναλωτικής Ανάγκης
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.4 Δαπάνες για Υπηρεσίες Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας
2.4.1 Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Ανά Χρήστη για Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας
2.4.2 Μέσο Μηνιαίο Έξοδο ανά Χρήστη για Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
2.4.3 Κόστος Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Διαχρονική Εξέλιξη Ζήτησης
2.6 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2005/04
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά Υπηρεσιών Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κανάλια Διάθεσης
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου Σταθερής Τηλεφωνίας
3.4.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Επιχειρήσεις του Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας
3.5.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Υπηρεσιών Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας
4.1 Σταθερή Τηλεφωνία
4.1.1 Εξέλιξη Τηλεφωνικών Γραμμών
4.1.2 Αριθμός Συνδρομητών
4.1.3 Μερίδια
 Βάσει κύκλου εργασιών
 Βάσει συνδρομητών
4.2 Κινητή Τηλεφωνία
4.2.1 Μέγεθος - Διάρθρωση
4.2.2 Κατανομή της Αγοράς - Μερίδια
5. Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά Τηλεπικοινωνιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Κατάλογος Αδειοδοτημένων Εταιρειών Σύμφωνα με Στοιχεία της ΕΕΤΤ
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Κωδικοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών – Άδειες σταθερών, κινητών και δορυφορικών υπηρεσιών
Π1.2 Αντιστοίχηση της κωδικοποίησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - Άδειες σταθερών, κινητών και δορυφορικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νέο κανονισμό γενικών αδειών
Π1.3 Στοιχεία προγραμμάτων χρήσης σταθερής τηλεφωνίας
Π1.4 Χρεώσεις αστικών κλήσεων
Π1.5 Χρεώσεις υπεραστικών κλήσεων
Π1.6 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά Cosmote
Π1.7 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά Q-Telecom
Π1.8 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά Vodafone
Π1.9 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά Vodafone CU
Π1.10 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά Wind
Π1.11 Τιμολόγια εταιρειών για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Π1.12 Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας προς σταθερά
Π1.13 Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας προς κινητά Cosmote
Π1.14 Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας προς κινητά Q-Telecom
Π1.15 Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας προς κινητά Vodafone
Π1.16 Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας προς κινητά Vodafone CU
Π1.17 Χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας προς κινητά Wind
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη όγκου εξερχόμενης κίνησης σταθερής τηλεφωνίας, ανά τύπο κλήσης (σε εκ. λεπτά)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές περιοχές
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (2003-2007)
Πίνακας 3.2 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση εταιρειών παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2003-2008)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εταιρειών παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2003-2007)
Πίνακες 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής - κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο, τομέα υπηρεσιών και διαφημιζόμενο προϊόν (2006-2007)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2006-2007)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2003-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2000-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια τηλεπικοινωνιακής αγοράς, βάσει κύκλου εργασιών (2000-2007)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη τηλεφωνικών γραμμών (1997-2008)
Πίνακας 4.4 Αριθμός συνδρομητών (2007-2008)
Πίνακας 4.5 Κύκλος εργασιών παρόχων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2000-2007)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς σταθερής τηλεφωνίας βάσει κύκλου εργασιών (2000-2007)
Πίνακας 4.7 Συνδρομητές ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (2005-2008)
Πίνακας 4.8 Κατανομή συνδέσεων ανά εταιρεία (2005-2008)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς εταιρειών κινητής τηλεφωνίας βάσει αριθμού συνδέσεων (2007-2008)
Πίνακας 5.1 Αγορά τηλεπικοινωνιών ανά χώρα στην Ευρώπη (2004-2008)
Πίνακας 5.2 Συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως (2005-2010)
Π5.1 Κύριες τηλεφωνικές γραμμές παγκοσμίως (2005-2010)
Π5.2 Γραμμές ADSL παγκοσμίως (2005-2010)
Π5.3 Κατά κεφαλή τηλεπικοινωνιακές δαπάνες (2003-2006)
Π5.4 Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες σαν % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (2003-2006)
Π1 Κατάλογος Αδειοδοτημένων Εταιρειών