ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ - ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ – ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Παγκόσμια Αγορά Τηλεφωνίας
1. Εισαγωγή-Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3.1 Σταθερή Τηλεφωνία
1.3.2 Κινητή Τηλεφωνία
1.4 Κατηγορίες Κλήσεων – Τέλη Συνδιαλέξεων – Όροι Παροχής Υπηρεσιών
1.5 Βασική Λειτουργία και Δομή Δικτύων Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας
1.5.1 Λειτουργία Δικτύου Σταθερής Τηλεφωνίας
1.5.2 Δομή δικτύου σταθερής τηλεφωνίας
1.5.3 Λειτουργία Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας
1.5.4 Δομή δικτύου κινητής τηλεφωνίας
1.6 Θεσμικό – Νομοθετικό Πλαίσιο. Αδειοδοτήσεις
1.6.1 Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο
1.6.2 Κανονιστικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.6.3 Νομικό Πλαίσιο για την Αδειοδότηση Εταιρειών
1.6.4 Κατηγορίες Αδειών
1.6.5 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Ζήτηση Υπηρεσιών Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας
2.1 Τηλεπικοινωνιακή Ανάγκη / Υπηρεσίες / Προϊόντα
2.1.1 Ορισμός Καταναλωτικής Τηλεπικοινωνιακής Ανάγκης
2.1.2 Διάθρωση Καταναλωτικών Αναγκών Σταθερής Τηλεφωνίας
2.1.3 Διαμόρφωση Καταναλωτικών Αναγκών Σταθερής Τηλεφωνίας – Ενδογενείς & Εξωγενείς Παράγοντες
2.1.4 Ενδογενείς Παράγοντες Διαμόρφωσης Καταναλωτικής Ανάγκης
2.1.5 Εξωγενείς Παράγοντες Διαμόρφωσης Καταναλωτικής Ανάγκης
2.2 Χαρακτηριστικά της ζήτησης
2.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.4 Δαπάνες για Υπηρεσίες Σταθερής - Κινητής Τηλεφωνίας
2.5 Διαχρονική Εξέλιξη Ζήτησης-Διείσδυση στο Σύνολο του Πληθυσμού-Καταναλωτική Συμπεριφορά
2.5.1 Διαχρονική Εξέλιξη Ζήτησης και Διείσδυσης ως Προς τις Συνολικές Συνδέσεις
2.5.2 Έρευνα Διείσδυσης ως Προς τις Ενεργές Συνδέσεις – Καταναλωτική Συμπεριφορά
3. Προσφορά Υπηρεσιών Σταθερής – Κινητής Τηλεφωνίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κανάλια Διάθεσης
3.3 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου Σταθερής Τηλεφωνίας
3.4.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας
3.5 Επιχειρήσεις του Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας
3.5.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
3.5.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
3.5.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Υπηρεσιών Σταθερής-Κινητής Τηλεφωνίας
4.1 Σταθερή Τηλεφωνία
4.1.1 Μέγεθος - Διάρθρωση
4.1.2 Μερίδια
4.2 Κινητή Τηλεφωνία
4.2.1 Μέγεθος - Διάρθρωση
4.2.2 Κατανομή της Αγοράς - Μερίδια
5. Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά Τηλεπικοινωνιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Κωδικοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - Άδειες σταθερών, κινητών και δορυφορικών υπηρεσιών
Π1.2 Αντιστοίχηση της κωδικοποίησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών - Άδειες σταθερών, κινητών και δορυφορικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νέο κανονισμό γενικών αδειών
Π1.3 Στοιχεία προγραμμάτων χρήσης σταθερής τηλεφωνίας
Π1.4 Χρεώσεις αστικών κλήσεων
Π1.5 Χρεώσεις υπεραστικών κλήσεων
Π1.6 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά Cosmote
Π1.7 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά Q Telecom
Π1.8 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά ΤΙΜ
Π1.9 Χρεώσεις σταθερής τηλεφωνίας προς κινητά VODAFONE
Π1.10 Τιμολόγια εταιρειών για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη όγκου εξερχόμενων κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο, ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)
Πίνακας 2.2 Ποσοστιαία (%) διείσδυση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσμό (2003-2008)
Πίνακας 2.3 Ποσοστιαία (%) διείσδυση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στον παγκόσμιο πληθυσμό (2003-2008)
Πίνακας 3.1 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (2002-2006)
Πίνακας 3.2 Διαχρονική εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης ανά εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Παρουσίαση εταιρειών παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2001-2006)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (2001-2005)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2001-2006)
Πίνακας 3.9 Συντομογραφίες επωνυμιών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Συγκεντρωτική διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής – κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες σταθερής – κινητής τηλεφωνίας ανά διαφημιστικό μέσο, τομέα υπηρεσιών και διαφημιζόμενο προϊόν (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2001-2005)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2001-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2004-2005)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2004-2005)
Π3.12 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εταιρειών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2001-2005)
Π3.13 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρειών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2001-2005)
Π3.14 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρειών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2001-2005)
Π3.15 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2001-2005)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2004-2005)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Κύκλος εργασιών τηλεπικοινωνιακών παρόχων (2001-2005)
Πίνακας 4.2 Μερίδια τηλεπικοινωνιακής αγοράς, βάσει κύκλου εργασιών (2001-2005)
Πίνακας 4.3 Τηλεφωνικές γραμμές σε λειτουργία (1997-2005)
Πίνακας 4.4 Κύκλος εργασιών παρόχων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας (2001-2005)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας βάσει κύκλου εργασιών (2001-2005)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη όγκου εξερχόμενων κλήσεων από σταθερό, εξαιρουμένων των Dial-up κλήσεων
Πίνακας 4.7 Συνολικές συνδέσεις ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (2005- 2006)
Πίνακας 4.8 Κατανομή συνδέσεων ανά εταιρεία (2005-2006)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς εταιρειών κινητής τηλεφωνίας βάσει αριθμού συνδέσεων (2005 –2006)
Πίνακας 5.1 Σύνολο γραμμών σταθερής τηλεφωνίας παγκοσμίως (2003-2007)
Πίνακας 5.2 Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως (2003-2007)
Πίνακας 5.3 Γραμμές σταθερής τηλεφωνίας παγκοσμίως, ανά κατηγορία (2004)
Πίνακας 5.5 Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες σαν % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (2001-2004)
Πίνακας 5.4 Κατά κεφαλή τηλεπικοινωνιακές δαπάνες (2001-2004)
Π5.1 Κύριες τηλεφωνικές γραμμές παγκοσμίως (2003-2007)
Π5.2 Γραμμές ISDN παγκοσμίως (2003-2007)
Π5.3 Γραμμές ADSL παγκοσμίως (2003-2007)