ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670,00€

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Στον κλάδο των ιχθυοτροφών δραστηριοποιείται περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων εντάσσονται στον παραγωγικό τομέα. Με τη συστηματική εισαγωγή ιχθυοτροφών ασχολούνται ελάχιστες επιχειρήσεις, ορισμένες δε αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. Εισαγωγές πραγματοποιούν και ορισμένοι ιχθυοπαραγωγοί, τις οποίες όμως χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την εκτροφή των ψαριών που αναπτύσσουν στις εγκαταστάσεις τους.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή ιχθυοτροφών αυξήθηκε σημαντικά το διάστημα 2005-2007, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας. Οριακή αύξηση σημειώθηκε την περίοδο 2008-2009, ενώ τη διετία 2010-2011 η παραγωγή ήταν πτωτική (μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης 3,3%). Σημαντική μείωση παρουσίασαν οι συνολικές ποσότητες εισαγωγής την τελευταία δεκαετία, οι δε εξαγωγές ιχθυοτροφών κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Η εγχώρια κατανάλωση ιχθυοτροφών (εμπορεύσιμες ποσότητες) εμφάνισε ανοδική πορεία την περίοδο 1998-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,1%. Έκτοτε, η αγορά είναι πτωτική καταγράφοντας μέση ετήσια μείωση 4,3% το διάστημα 2008-2011. Η πτωτική πορεία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2012. Η ζήτηση ουσιαστικά καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, οι δε εισαγόμενες ποσότητες κάλυψαν μόλις το 5%-6% της εγχώριας αγοράς τα τελευταία έτη.
1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ
- Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση (στοιχεία για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών)
3. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
- Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
- Πιστοληπτική Ικανότητα - Συναλλακτική Συμπεριφορά των
- Επιχειρήσεων (2010-2011)
- Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών (2007-2011)
- Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών (2007-2011)
- Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Παραγωγικών Εταιρειών (2007-2011)
(Δείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας κεφαλαίων, ρευστότητας, χρηματοοικονομικής διάρθρωσης, δραστηριότητας )
- Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Εταιρειών (2010-2011)
- Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας (μικτά, καθαρά κέρδη και κέρδη EBITDA, 2010-2011)
4. Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ
- Εξέλιξη Εγχώριας Παραγωγής (σε ποσότητα, 1998-2012)
- Μερίδια Εταιρειών στο σύνολο της Παραγωγής (2011)
- Εξέλιξη Εισαγωγών (σε ποσότητα, 1998-2012) - Εξαγωγές
- Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς (σε ποσότητα, 1998-2012)
- Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς (σε αξία, 2001-2011)
- Μερίδια Εταιρειών στην Αγορά βάσει ποσότητας (2011)
- Μερίδια Εταιρειών στην Αγορά βάσει αξίας (2011)
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ
- Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας σε χώρες της Ευρώπης (2005-2010)
- Παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη (2003-2010)
- Παραγωγή λαβρακίου στην Ευρώπη (2003-2010)
- Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ευρώπη (2003-2010)
- Παραγωγή γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2003-2010)
- Παραγωγή ιχθυάλευρου στις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες (2006-2009)
- Παραγωγή ιχθυελαίου στις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες (2006-2009)
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
- Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος με βάση τις πέντε δυνάμεις του Porter
- Ανάλυση SWOT
- Τάσεις και Προοπτικές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ)