ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Στον κλάδο των ιχθυοτροφών δραστηριοποιείται περιορισμένος αριθμός
επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων εντάσσονται στον παραγωγικό
τομέα. Συστηματικές εισαγωγές πραγματοποιούν πλέον ελάχιστες
επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, οι
οποίες εισάγουν ιχθυοτροφές αποκλειστικά για την εκτροφή των ψαριών
που αναπτύσσουν στις εγκαταστάσεις τους.
Η εγχώρια παραγωγή ιχθυοτροφών (σε τόνους) παρουσίασε διαχρονική
αύξηση την τελευταία δεκαετία, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του κλάδου
της ιχθυοκαλλιέργειας. Ωστόσο τη διετία 2008-2009 το μέγεθος της
παραγωγής παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα (οριακή ετήσια μεταβολή
0,5%-1%).
Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς ιχθυοτροφών (εμπορεύσιμες
ποσότητες) παρουσίασε εν γένει ανοδική πορεία την περίοδο 1998-2007,
με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,1%. Όμως τη διετία 2008-2009
ακολούθησε πτωτική πορεία, το δε ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 5%
το 2009 και περίπου 2% το 2008.
Η εισαγωγική διείσδυση του κλάδου έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία
έτη, καλύπτοντας μικρό μόνο μέρος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης
(περίπου 5% το 2009).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Πρώτες Ύλες – Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Ιχθυοτροφών
3. Η Προσφορά Ιχθυοτροφών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή δικτύου διανομής - Όροι Εμπορίου
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Ιχθυοτροφών
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ιχθυοτροφών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Ιχθυοτροφών
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Eπιχειρήσεων
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές”
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές”
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ιχθυοτροφών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Ιχθυοτροφών – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια παραγωγής
4.2 Εξέλιξη Εισαγωγών Ιχθυοτροφών
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ιχθυοτροφών – Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς – Συγκέντρωση στον κλάδο
5. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα I: Ισολογισμοί Εταιρειών Παραγωγής και Εισαγωγής Ιχθυοτροφών
Παραρτημα ΙI: Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας
Παράρτημα III: Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ιχθυοτροφών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός μονάδων πάχυνσης και ιχθυογεννητικών σταθμών (2000-2005)
Πίνακας 2.2 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2008)
Πίνακας 2.3 Παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου (1986-2008)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Ιχθυοτροφών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφών (2005-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες και συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Ιχθυοτροφών
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις του Κλάδου Ιχθυοκαλλιέργειας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ιχθυοτροφών (2005-2009)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” (2010)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο: “Αγροτικά Προϊόντα – Ζωοτροφές” (2010-2009)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2005-2009)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2005-2009)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2005-2009)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2008-2009)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2008-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ιχθυοτροφών (1998-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων του κλάδου (2009)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές ιχθυοτροφών (1998-2010)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά ιχθυοτροφών σε ποσότητα (1998-2010)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά ιχθυοτροφών σε αξία (2001-2010)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ιχθυοτροφών βάσει ποσότητας (2009)
Πίνακας 4.7 Δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου (2009)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ιχθυοτροφών βάσει αξίας (2009)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2001-2008)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος παραγωγής ιχθυάλευρου –ιχθυελαίου στις 5 μεγαλύτερες χώρες (2006-2008)
Π5.1 Παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη (2001-2008)
Π5.2 Παραγωγή λαβρακίου στην Ευρώπη (2001-2008)
Π5.3 Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ευρώπη (2003-2008)
Π5.4 Παραγωγή γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2003-2008)