ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Πρώτες Ύλες – Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Ιχθυοτροφών
3. Η Προσφορά Ιχθυοτροφών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Δίκτυα διανομής – Όροι Εμπορίου
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Ιχθυοτροφών
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Ιχθυοτροφών
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Eπιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά ιχθυοτροφών
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Ιχθυοτροφών – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια παραγωγής
4.2 Εξέλιξη Εισαγωγών Ιχθυοτροφών
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ιχθυοτροφών
Μερίδια αγοράς – Συγκέντρωση στον κλάδο
5. Διεθνής Αγορά Ιχθυοκαλλιέργειας
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά σημεία
Αδύνατα σημεία του Κλάδου
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα I: Ισολογισμοί Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα II: Ισολογισμοί Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας
Παράρτημα IV: Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Παράρτημα V: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ιχθυοτροφών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός μονάδων πάχυνσης και ιχθυογεννητικών σταθμών (1998-2004)
Πίνακας 2.2 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1990-2006)
Πίνακας 2.3 Παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου (1986-2006)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις ιχθυοτροφών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ιχθυοτροφών (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες και συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των ιχθυοτροφών
Πίνακας 3.5 Επιχειρήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ιχθυοτροφών (2002-2007)
Π3.1 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.2 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2002-2006)
Π3.3 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2002-2006)
Π3.4 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2002-2006)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2005-2006)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων ιχθυοτροφών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή ιχθυοτροφών (1998-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής των επιχειρήσεων του κλάδου (2007)
Πίνακας 4.3 Διαχρονική εξέλιξη εισαγωγών ιχθυοτροφών (1998-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά ιχθυοτροφών σε ποσότητα (1998-2007)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά ιχθυοτροφών σε αξία (2001-2007)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων ιχθυοτροφών βάσει ποσότητας (2007)
Πίνακας 4.7 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων ιχθυοτροφών βάσει αξίας (2007)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2001-2006)
Π5.1 Παραγωγή τσιπούρας – λαβρακίου στην Ευρώπη (2000 - 2006)
Π5.2 Παραγωγή γόνου τσιπούρας - λαβρακίου στην Ευρώπη (2000-2006)