ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3Αλυσίδες Εστιατορίων Snack-Sandwich
1.2.4Αλυσίδες Εστιατορίων με βάση το Σουβλάκι και Τύπου Ethnic
1.3Θεσμικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια των Τροφίμων
2.Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
Χρόνος Απασχόλησης των Εργαζομένων
Μονομελή Νοικοκυριά
Σημαντικές Ομάδες Καταναλωτών
Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών
2.2Οικονομικοί Παράγοντες
2.3Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.4Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.H Προσφορά του Κλάδου των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Στοιχεία Ανταγωνισμού του Κλάδου
3.2.1Διαφημιστική Δαπάνη Εστιατορίων
3.2.2Τιμές – Προσφορές
3.2.3Υπηρεσίες Παράδοσης (Delivery)
3.2.4Μενού και Ποιότητα Πρώτων Υλών
3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.5Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6Δίκτυα Καταστημάτων
3.6.1Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.6.2Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Burger
3.6.3 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
3.6.4Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων Snack-Sandwich
3.6.5Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Σουβλάκι
3.6.6Δίκτυα Λοιπών Αλυσίδων Εστιατορίων
3.6.7Διαμόρφωση των Εσωτερικών Χώρων και Χωροθέτηση των Σημείων Πώλησης
3.7Καταστήματα σε Κλειστές Αγορές
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4.Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
4.1Eξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς
4.2Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
4.3Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Αλυσίδων
4.3.1Μερίδια Συνολικής Αγοράς
4.3.2Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Βurger
4.3.3Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
4.3.4Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Snack-Sandwich
4.3.5Η Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Σουβλάκι
4.4Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5.Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
5.1Ορισμός του Franchising
5.2Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3Τυπολογική Διάκριση Συμφωνιών Franchising
5.4Δομή της Σύμβασης Franchise
5.5Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
Τα Οφέλη για τον Franchisor
Τα Οφέλη για τον Franchisee
Μειονεκτήματα
Το Franchising ως Στρατηγική Ανάπτυξης
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα I: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι και ποσοστό εργαζόμενων γυναικών (2001)
Πίνακας 2.2 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2004/05, 2001)
Πίνακας 2.3 Αριθμός και μέγεθος νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 2.4 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2000-2007)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1996-2007)
Π2.2 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες του εξωτερικού (1996-2007)
Π2.3 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2005-2008)
Π2.4 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (1998/99)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/05)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (1998/99)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης στις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (2006-2009)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εστιατορίων ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εστιατορίων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση την Pizza (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Snack - Sandwich (2006-2007)
Π3.14 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το burger (Μάρτιος 2009)
Π3.15 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την pizza (Μάρτιος 2008)
Π3.16 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το snack-sandwich (Μάρτιος 2008)
Π3.17 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το σουβλάκι και την ethnic κουζίνα (Μάρτιος 2009)
Π3.18 Χωροταξική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Μάρτιος 2009)
Π3.19 Αριθμός καταστημάτων ορισμένων αλυσίδων σε «κλειστές αγορές»
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2008)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία εστίασης (2002-2008)
Πίνακας 4.3 Μερίδια συνολικής αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης στο σύνολο της αγοράς (2008)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2008)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Snack-Sandwich (2008)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση το σουβλάκι (2008)
Πίνακας 4.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2008)