ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Ο κλάδος των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης περιλαμβάνει
αξιόλογο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε
τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες (burger, pizza, snack-sandwich και
σουβλάκι-ethnic). Η εξεταζόμενη αγορά χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό
μεταξύ των επιχειρήσεων, λόγω τις παρουσίας ισχυρών ομίλων
επιχειρήσεων που ελέγχουν περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα στο
χώρο της εστίασης. Οι περισσότερες αλυσίδες γρήγορης εξυπηρέτησης
έχουν παρουσία στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν
επεκτείνει τις δραστηριότητές τους και σε πόλεις της περιφέρειας.
Η εγχώρια αγορά εστίασης μέσω αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης
εξυπηρέτησης, ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1992-2008, με μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,2%. Αντίθετα, το 2009 το συνολικό μέγεθος
(πωλήσεις) εμφάνισε πτώση της τάξης του 4% συγκριτικά με το 2008.
Αναφορικά με τη διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία καταστημάτων, το
2009 τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχαν οι αλυσίδες εστιατορίων με βάση το
burger με ποσοστό 37,1%. Ακολούθησε η κατηγορία snack-sandwich με
μερίδιο 32,1%. Ποσοστό 22,1% απέσπασε η κατηγορία pizza, ενώ η
κατηγορία σουβλάκι-ethnic συμμετείχε με 5,4% το ίδιο έτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack-Sandwich
1.2.4 Αλυσίδες Εστιατορίων με βάση το Σουβλάκι και Τύπου Ethnic
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια των Τροφίμων
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
Χρόνος Απασχόλησης των Εργαζομένων
Μονομελή Νοικοκυριά
Σημαντικές Ομάδες Καταναλωτών
Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. H Προσφορά του Κλάδου των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Στοιχεία Ανταγωνισμού του Κλάδου
3.2.1 Διαφημιστική Δαπάνη Εστιατορίων
3.2.2 Τιμές – Προσφορές
3.2.3 Υπηρεσίες Παράδοσης (Delivery)
3.2.4 Μενού και Ποιότητα Πρώτων Υλών
3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Δίκτυα Καταστημάτων
3.6.1 Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.6.2 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Burger
3.6.3 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
3.6.4 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων Snack-Sandwich
3.6.5 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Σουβλάκι
3.6.6 Δίκτυα Λοιπών Αλυσίδων Εστιατορίων
3.6.7 Διαμόρφωση των Εσωτερικών Χώρων και Χωροθέτηση των Σημείων Πώλησης
3.7 Καταστήματα σε Κλειστές Αγορές
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
4.1 Eξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς
4.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
4.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Αλυσίδων
4.3.1 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Συνολικής Αγοράς
4.3.2 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς Βurger
4.3.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς Pizza
4.3.4 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς Snack-Sandwich
4.3.5 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο - Μερίδια Αγοράς Σουβλάκι
4.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
5.1 Ορισμός του Franchising
5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3 Τυπολογική Διάκριση Συμφωνιών Franchising
5.4 Δομή της Σύμβασης Franchise
5.5 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
Τα Οφέλη για τον Franchisor
Τα Οφέλη για τον Franchisee
Μειονεκτήματα
Το Franchising ως Στρατηγική Ανάπτυξης
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα I: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι και ποσοστό εργαζόμενων γυναικών (2001)
Πίνακας 2.2 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2004/05, 2001)
Πίνακας 2.3 Αριθμός και μέγεθος νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 2.4 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (1998-2005)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1994-2005)
Π2.2 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες της Ευρώπης (1995-2006)
Π2.3 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2003-2006)
Π2.4 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (1998/99)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/05)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (1998/99)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης στις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (2004-2007)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2002-2007)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ομίλων επιχειρήσεων (2004)
Πίνακας 3.5 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλευσης εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εστιατορίων ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εστιατορίων ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2005-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση το burger (2004-2005)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση pizza (2005-2006)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου snack-sandwich (2005-2006)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση το σουβλάκι (2004-2005)
Π3.16 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το burger (Ιανουάριος 2008)
Π3.17 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την pizza (Ιανουάριος 2008)
Π3.18 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το snack-sandwich (Ιανουάριος 2008)
Π3.19 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το σουβλάκι (Ιανουάριος 2008)
Π3.20 Χωροταξική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Ιανουάριος 2008)
Πίνακας 3.21 Αριθμός καταστημάτων ορισμένων αλυσίδων σε «κλειστές αγορές» (Ιανουάριος 2008)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2007)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία εστίασης (2001-2007)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης στο σύνολο της αγοράς (2007)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Βurger (2007)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2007)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου Snack-Sandwich (2007)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση το σουβλάκι (2007)
Πίνακας 4.8 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2007)