ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack-Sandwich
1.2.4 Αλυσίδες Εστιατορίων με βάση το Σουβλάκι και Τύπου Ethnic
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια των Τροφίμων
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
Χρόνος Απασχόλησης των Εργαζομένων
Μονομελή Νοικοκυριά
Σημαντικές Ομάδες Καταναλωτών
Ποιότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
2.3 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. H Προσφορά του Κλάδου των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Στοιχεία Ανταγωνισμού του Κλάδου
3.2.1 Διαφημιστική Δαπάνη Εστιατορίων
3.2.2 Τιμές – Προσφορές
3.2.3 Υπηρεσίες Παράδοσης (Delivery)
3.2.4 Μενού και Ποιότητα Πρώτων Υλών
3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.6 Δίκτυα Καταστημάτων
3.6.1 Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.6.2 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Burger
3.6.3 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
3.6.4 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων Snack-Sandwich
3.6.5 Δίκτυα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Σουβλάκι και την Ethnic Κουζίνα
3.6.6 Δίκτυα Λοιπών Αλυσίδων Εστιατορίων
3.6.7 Διαμόρφωση των Εσωτερικών Χώρων και Χωροθέτηση των Σημείων Πώλησης
3.7 Καταστήματα σε Κλειστές Αγορές
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
4.1 Εξέλιξη του Συνολικού Μεγέθους της Αγοράς
4.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
4.3 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Αλυσίδων
4.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατάστημα
5. Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα
5.1 Ορισμός του Franchising
5.2 Εφαρμοζόμενες Μορφές Συμφωνιών Franchising
5.3 Τυπολογική Διάκριση Συμφωνιών Franchising
5.4 Δομή της Σύμβασης Franchise
5.5 Πλεονεκτήματα για τους Franchisors και τους Franchisees
Τα Οφέλη για τον Franchisor
Τα Οφέλη για τον Franchisee
Μειονεκτήματα
Το Franchising ως Στρατηγική Ανάπτυξης
6. Ο Κλάδος Εστίασης σε Ευρωπαϊκές Χώρες
Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Νορβηγία
Ολλανδία
Πορτογαλία
Σουηδία
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα I: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι και ποσοστό εργαζόμενων γυναικών (2001)
Πίνακας 2.2 Μέσος πραγματικός εβδομαδιαίος χρόνος (ώρες ανά εβδομάδα) απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες της Ευρώπης (2002)
Πίνακας 2.3 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2004/05, 2001)
Πίνακας 2.4 Αριθμός και μέγεθος νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 2.5 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (1997-2004)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1994-2005)
Π2.2 Απασχολούμενοι κατά κύριο οικονομικό τομέα σε χώρες της Ευρώπης (% στο σύνολο των εργαζομένων, 1993-2002)
Π2.3 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες της Ευρώπης (1993-2004)
Π2.4 Διάρθρωση του πληθυσμού στην Ελλάδα κατά ηλικιακές ομάδες (2002-2003)
Π2.5 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (1998/99)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/05)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (1998/99)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης στις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά (2003-2005)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2000-2004)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις ομίλων επιχειρήσεων (2004)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εστιατορίων ανά διαφημιστικό μέσο (2001-2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εστιατορίων ανά εμπορικό σήμα (2004-2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2000-2004)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2000-2004)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2000-2004)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2000-2004)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2004)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2004)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2003-2004)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου burger (2003-2004)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2003-2004)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου snack-sandwich (2003-2004)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με βάση το σουβλάκι (2003-2004)
Π3.14 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το burger (Ιανουάριος 2006)
Π3.15 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την pizza (Ιανουάριος 2006)
Π3.16 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το snack-sandwich (Ιανουάριος 2006)
Π3.17 Χωροταξική κατανομή αλυσίδων με βάση το σουβλάκι και την ethnic κουζίνα (Ιανουάριος 2006)
Π3.18 Χωροταξική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Ιανουάριος 2006)
Π3.19 Αριθμός καταστημάτων ορισμένων αλυσίδων σε «κλειστές αγορές» (Ιανουάριος 2006)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2005)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία εστίασης (1999-2005)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία εστίασης (2005)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης στο σύνολο της αγοράς (2005)
Πίνακας 4.5 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατάστημα αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2005)