ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Πρώτες Ύλες και Προϊόντα του Κλάδου
Α) Πρώτες Ύλες για την Κατασκευή Κουφωμάτων Αλουμινίου
Β) Πρώτες Ύλες για την Κατασκευή Ξύλινων Κουφωμάτων
Γ) Πρώτες Ύλες για την Κατασκευή Συνθετικών Κουφωμάτων
1.3 Δείκτες Όγκου Βιομηχανικής Παραγωγής
1.4 Πιστοποίηση Κουφωμάτων
2. Η Ζήτηση Εξωτερικών Κουφωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Εμπορικό Δίκτυο – Όροι Εμπορίου – Πιστωτική Πολιτική
3.4 Σύνθεση Κόστους Παραγωγής Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
3.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.8 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Ξύλινων Κουφωμάτων
3.9 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ξύλινων Κουφωμάτων
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Ξύλινων Κουφωμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.11 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
3.12 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
3.13 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Συνθετικών Κουφωμάτων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.14 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων
3.15 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.1 Παραγωγή Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.1.1 Παραγωγή Κουφωμάτων Αλουμινίου
4.1.2 Παραγωγή Συνθετικών Κουφωμάτων
4.1.3 Παραγωγή Ξύλινων Κουφωμάτων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Κουφωμάτων
4.2.2 Εξαγωγές κουφωμάτων
4.3 Η Αγορά των Εξωτερικών Κουφωμάτων
4.3.1 Αγορά Κουφωμάτων Αλουμινίου
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2007)
4.3.2 Αγορά Συνθετικών Κουφωμάτων
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2007)
4.3.3. Αγορά Ξύλινων Κουφωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Κουφωμάτων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Εξωτερικών Κουφωμάτων Αλουμινίου (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Ξύλινων Εξωτερικών Κουφωμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Συνθετικών Εξωτερικών Κουφωμάτων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτες όγκου βιομηχανικής παραγωγής μεταλλικών κουφωμάτων και πλαστικών οικοδομικών υλικών (2001-2007)
Πίνακας 2.1 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2008)
Πίνακας 2.2 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2007)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1996-2007)
Πίνακας 2.4 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2001-2007)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2002-2008)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2007)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2007)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2007)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2008 & 2007)
Π2.6 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005-Αύγουστος 2008)
Πίνακας 3.1 Σύνθεση κόστους παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου
Πίνακας 3.2 Σύνθεση κόστους παραγωγής ξύλινων κουφωμάτων
Πίνακας 3.3 Σύνθεση κόστους παραγωγής συνθετικών κουφωμάτων
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2003-2007)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2003-2007)
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.10 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων
Πίνακας 3.11 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2003-2008)
Πίνακας 3.12 Επωνυμίες επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.13 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων
Πίνακας 3.14 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων εξωτερικών κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.1 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής μεταλλικών κουφωμάτων (2004)
Π3.2 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομή (2004)
Π3.3 Κατανομή επιχειρήσεων κατασκευής πλαστικών οικοδομικών υλικών (2004)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη εξοπλισμού οικοδομής (2003-2007)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη εξοπλισμού οικοδομής ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.6 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2003-2007)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2003-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2006-2007)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (2006-2007)
Π3.15 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.18 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.19 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2006-2007)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (2006-2007)
Π3.22 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.23 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.24 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.26 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2003-2007)
Π3.27 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2006-2007)
Π3.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2006-2007)
Π3.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων ανά κατηγορία (1996-2008)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (1996-2008)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής συνθετικών εξωτερικών κουφωμάτων (1996-2008)
Πίνακας 4.4 Μερίδια παραγωγής επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων (2007)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής ξύλινων κουφωμάτων (1996-2008)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εξωτερικών κουφωμάτων ανά κατηγορία (1996-2008)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση εγχώριας αγοράς εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου (1996-2008)
Πίνακας 4.8 Ανάλυση εγχώριας αγοράς εξωτερικών συνθετικών κουφωμάτων (1996-2008)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων συνθετικών κουφωμάτων (2007)
Πίνακας 4.10 Ανάλυση εγχώριας αγοράς εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (1996-2008)
Π4.1 Εισαγωγές κουφωμάτων ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης κουφωμάτων αλουμινίου (2005-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης συνθετικών κουφωμάτων (2005-2007)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης ξύλινων κουφωμάτων (2005-2007)
Π4.5 Εξαγωγές κουφωμάτων ανά κατηγορία (2003-2007)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού κουφωμάτων αλουμινίου (2005-2007)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού συνθετικών κουφωμάτων (2005-2007)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού ξύλινων κουφωμάτων (2005-2007)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή κουφωμάτων στην ΕΕ (27) σε αξία (2004-2007)
Πίνακας 5.2 Εισαγωγές κουφωμάτων της ΕΕ (27) σε αξία (2004-2007)
Πίνακας 5.3 Εξαγωγές κουφωμάτων της ΕΕ (27) σε αξία (2004-2007)
Πίνακας 5.4 Αγορά κουφωμάτων της ΕΕ (27) σε αξία (2004-2007)
Πίνακας 5.5 Η αγορά κουφωμάτων στη Γαλλία (2000-2006)
Πίνακας 5.6 Η αγορά ξύλινων κουφωμάτων στη Μ. Βρετανία βάσει ποσότητας (2004-2007)
Πίνακας 5.7 Η αγορά κουφωμάτων αλουμινίου στη Μ. Βρετανία βάσει αξίας (2004-2007)
Πίνακας 5.8 Η αγορά συνθετικών κουφωμάτων στη Μ. Βρετανία βάσει αξίας (2004-2007)