ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Στον κλάδο της εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού δραστηριοποιούνται: α)μεμονωμένα καταστήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα β)αλυσίδες καταστημάτων (λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα) γ)συνεταιρισμοί ηλεκτρολόγων, καθώς και αγοραστικοί όμιλοι.
Οι πωλήσεις (σε αξία) των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται καταστήματα εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (οικιακής ή βιομηχανικής χρήσης), παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2006-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3%. Ωστόσο, η τάση αντιστράφηκε την περίοδο 2009-2011 καθώς το μέγεθος αγοράς κατέγραψε μείωση με μέσο ετήσιο ρυθμό - --12,6%. Ειδικότερα, το 2011 η αξία παρουσίασε μείωση περίπου 18%, σε σχέση με το 2010. Η αρνητική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη συνεχή μείωση της κατασκευαστικής - οικοδομικής δραστηριότητας.
Αναφορικά με τη διάρθρωση των πωλήσεων των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με βάση τα στοιχεία του 2011 ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (υλικό ράγας, πίνακες διανομής, διακοπτικό υλικό, σχάρες και κανάλια, μπαλαντέζες, χρονοδιακόπτες κλπ.) εκτιμάται ότι απέσπασε το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής αξίας (36,4%). Ακολουθούν τα καλώδια με μερίδιο 28,2% και οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά με μερίδιο 26,4%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
3.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.1.1 Παρουσίαση Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
3.1.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.1.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας
3.2 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.2.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.2.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
3.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.3.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
Παραρτημα Κεφαλαιου 3
4. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
4.2 Μερίδια Εταιρειών και Ομίλων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού – Δείκτης Συγκέντρωσης
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
 Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2005-2011)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2006-2010)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2011)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2001-2011)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2001-2011)
Π2.4 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2000-2010)
Π2.5 Νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος σε κατοικίες (2000-2010)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικό κατά κατηγορία περιοχής (2008-2009)
Πίνακας 3.1 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2006-2011)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2007– 2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2010-2011)
Πίνακας 3.11 ΕΧΡΟ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΦΟΙ ΣΙΜΑΤΟΥ AEΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ AΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΕΒΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 ΚΑΥΚΑΣ Β. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.22 ΚΟΥΣΗ ΑΦΟΙ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 ΜΑΝΤΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΤΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 ΜΟΥΣΙΚΟΣ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 ΝΑΖΟΣ Σ. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 ΠΑΝΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.29 ΣΚΡΕΚΗΣ Κ. AΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.30 ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.31 ΤΟΛΙΑ ΑΦΟΙ ΑΕΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.32 ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Δ. ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.33 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά τη διετία 2011/10 (επί συνόλου δείγματος 42 εταιρειών)
Πίνακας 3.34 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.35 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.36 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.37 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.38 Πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου “Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό” (2011)
Πίνακας 3.39 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2011-2010)
Πίνακας 3.40 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2011-2010)
Π3.1 Δίκτυο καταστημάτων εταιρειών του κλάδου
Π3.2 Δίκτυο καταστημάτων ομίλων / αλυσίδων του κλάδου
Π3.3 Δίκτυο καταστημάτων συνεταιρισμών του κλάδου
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2006-2011)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση μεγέθους αγοράς καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά κατηγορία προϊόντων (2011)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2011)
Πίνακας 4.4 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2011)
Πίνακας 5.1 Κύριοι αγοραστικοί όμιλοι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της Ευρώπης και μέλη της IDEE