ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
3.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.1.1 Παρουσίαση Κυριοτέρων Επιχειρήσεων
3.1.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.1.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.2 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.2.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.2.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό)
3.3 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.3.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.3.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου Καταστημάτων Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού
3.3.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό)
Παραρτημα Κεφαλαιου 3
4. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
4.2 Μερίδια Εταιρειών και Ομίλων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού – Δείκτης Συγκέντρωσης
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
6.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων
6.2 Ανάλυση SWOT
6.3 Οικονομικά Αποτελέσματα
6.4 Προοπτικές 2010
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.

• Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2000-2009)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2002-2008)
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2008)
Πίνακας 2.3 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2009)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή (2000-2008)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2003-2009)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Επιφάνεια (2003-2009)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Όγκος (2003-2009)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/2005)
Πίνακας 3.1 Κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες εταιρειών του κλάδου για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό) (2009)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2009-2008)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Ηλεκτρολογικού Υλικού (2009-2008)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό Υλικό) (2009-2008)
Π3.1 Δίκτυο καταστημάτων εταιρειών του κλάδου
Π3.2 Δίκτυο καταστημάτων ομίλων / αλυσίδων του κλάδου
Π3.3 Δίκτυο καταστημάτων συνεταιρισμών του κλάδου
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας (2004-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός συνόλου εταιρειών (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών (2007-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2006-2009)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση μεγέθους αγοράς καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κατά κατηγορία προϊόντων (2009)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2008-2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς εταιρειών και ομίλων του κλάδου (2008)
Πίνακας 4.5 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2008)