ΤΡΟΦΙΜΑ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Οι επιχειρήσεις που εφοδιάζουν την αγορά με ξηρούς καρπούς
προμηθεύονται τα προϊόντα από την εγχώρια πρωτογενή παραγωγή ή από
εισαγωγές, ανάλογα με το είδος του καρπού, τη σοδειά και την τιμή του
εκάστοτε προϊόντος.
Τα κανάλια διάθεσης των ξηρών καρπών περιλαμβάνουν τα "παραδοσιακά"
σημεία πώλησης (καταστήματα ξηρών καρπών, κάβες, κλπ.) αλλά και τα
σούπερ μάρκετ. Το μερίδιο των τελευταίων αυξάνεται τα τελευταία
χρόνια, καθώς η πλειονότητα των καταναλωτών απευθύνεται στα
συγκεκριμένα καταστήματα για το σύνολο σχεδόν των αγορών σε είδη
διατροφής. Τα τελευταία κυρίως χρόνια μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ
έχουν εισέλθει δυναμικά στον κλάδο, διαθέτοντας και προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας (private label).
Η εγχώρια κατανάλωση ξηρών καρπών ακολούθησε ανοδική πορεία την
περίοδο 1994-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 4,0%. Ωστόσο, τα
τελευταία έτη ο όγκος της κατανάλωσης παρουσιάζει πολύ μικρή αύξηση..
Η αμυγδαλόψιχα κάλυψε το 20,1% της εγχώριας κατανάλωσης το 2008 και τα
αράπικα φιστίκια το 15,3%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά Ξηρών Καρπών
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά Του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Διατροφική Αξία Ξηρών Καρπών
1.2.2 Επεξεργασία-Συντήρηση-Αποθήκευση
1.3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου «Άλλων Ειδών Διατροφής»
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Ξηρών Καρπών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Ξηρών Καρπών
• Κατανάλωση Συμπληρωματικών Προϊόντων
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Δείκτες Τιμών Καταναλωτή
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ξηρών Καρπών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής Ξηρών Καρπών
3.4 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ξηρών Καρπών
3.4.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Ξηρών Καρπών
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ξηρών Καρπών
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ξηρών Καρπών
4.1 Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή
Τιμές Παραγωγού
4.2 Βιομηχανική Παραγωγή
• Ξηροί καρποί
• Αποξηραμένα φρούτα
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Ξηρών Καρπών και Αποξηραμένων Φρούτων
4.3.1 Εισαγωγές Ξηρών Καρπών και Αποξηραμένων Φρούτων – Χώρες Προέλευσης
• Εισαγωγές Ξηρών Καρπών
• Εισαγωγές Αποξηραμένων Φρούτων
4.3.2 Εξαγωγές Ξηρών Καρπών και Αποξηραμένων Φρούτων – Χώρες Προορισμού
• Εξαγωγές Ξηρών Καρπών
• Εξαγωγές Αποξηραμένων Φρούτων
4.4 H Εγχώρια Αγορά Ξηρών Καρπών
Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας
Μερίδια αγοράς βάσει αξίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Ξηρών Καρπών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εκατοστιαία σύσταση και θερμιδική αξία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (ανά 100 gr)
Πίνακας 1.2 Βασικά μεγέθη του κλάδου άλλων ειδών διατροφής (2001-2005)
Πίνακας 1.3 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου άλλων ειδών διατροφής (2001-2005)
Π1.1 Θρεπτική αξία μιας μερίδας (28γρ) ξηρών καρπών
Πίνακας 2.1 Δείκτες τιμών καταναλωτή ειδών διατροφής (2000-2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ξηρούς καρπούς και ξηρά φρούτα κατά κατηγορία περιοχής (2004/05, 1998/99)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ξηρούς καρπούς και ξηρά φρούτα κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05, 1998/99)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης ξηρών καρπών ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ξηρών καρπών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2003-2007)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2003-2007)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2006-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Πρωτογενής παραγωγή ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (1999-2007)
Πίνακας 4.2 Μέσες ετήσιες τιμές παραγωγού από την πώληση ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (1999-2007)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής ξηρών καρπών (1999-2006)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής αποξηραμένων φρούτων (1999-2006)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια κατανάλωση ξηρών καρπών (1994-2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια κατανάλωση ξηρών καρπών ανά προϊόν (2008)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων (2002-2007)
Π4.1 Πρωτογενής παραγωγή ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (1999-2007)
Π4.2 Εισαγωγές ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (2002-2007)
Π4.3 Εισαγωγές φιστικιών αράπικων χωρίς κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.4 Εισαγωγές αμυγδάλων χωρίς κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.5 Εισαγωγές καρυδιών χωρίς κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.6 Εισαγωγές cashews ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.7 Εισαγωγές φιστικιών ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.8 Εισαγωγές φουντουκιών χωρίς κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.9 Εισαγωγές φιστικιών αράπικων με κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.10 Εισαγωγές κάστανων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.11 Εισαγωγές καρυδιών με κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.12 Εισαγωγές φουντουκιών με κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.13 Εισαγωγές μαύρης σταφίδας ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.14 Εισαγωγές ξηρών δαμάσκηνων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.15 Εισαγωγές βερίκοκων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.16 Εισαγωγές χουρμάδων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.17 Εισαγωγές σύκων ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.18 Εισαγωγές σταφίδας σουλτανίνας ανά χώρα προέλευσης (2006-2007)
Π4.19 Εξαγωγές ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (2002-2007)
Π4.20 Εξαγωγές αμυγδάλων χωρίς κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.21 Εξαγωγές φιστικιών αράπικων χωρίς κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.22 Εξαγωγές φιστικιών ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.23 Εξαγωγές κάστανων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.24 Εξαγωγές καρυδιών χωρίς κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.25 Εξαγωγές φουντουκιών χωρίς κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.26 Εξαγωγές φιστικιών αράπικων με κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.27 Εξαγωγές φουντουκιών με κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.28 Εξαγωγές καρυδιών με κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.29 Εξαγωγές σταφίδας σουλτανίνας ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.30 Εξαγωγές μαύρης σταφίδας ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.31 Εξαγωγές σύκων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.32 Εξαγωγές ξηρών δαμάσκηνων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.33 Εξαγωγές βερίκοκων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Π4.34 Εξαγωγές χουρμάδων ανά χώρα προορισμού (2006-2007)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή φουντουκιού (2005-2006)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια παραγωγή σε κελυφωτό φιστίκι (2005-2006)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια παραγωγή αμυγδάλου (2005-2006)
Πίνακας 5.4 Παγκόσμια παραγωγή Καρυδιού (2005-2006)
Πίνακας 5.5 Παγκόσμια παραγωγή Pecan (2005-2006)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή φιστικιών στις ΗΠΑ (2004-2005)