ΤΡΟΦΙΜΑ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά Ξηρών Καρπών
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά Του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.2.1 Διατροφική Αξία Ξηρών Καρπών
1.2.2 Επεξεργασία-Συντήρηση-Αποθήκευση
1.3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου «Άλλων Ειδών Διατροφής»
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση Ξηρών Καρπών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Ξηρών Καρπών
· Κατανάλωση Συμπληρωματικών Προϊόντων
2.2 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Δείκτες Τιμών Καταναλωτή
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Ξηρών Καρπών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής Ξηρών Καρπών
3.4 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ξηρών Καρπών
3.4.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Ξηρών Καρπών
3.4.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ξηρών Καρπών
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Ξηρών Καρπών
4.1 Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή
Τιμές Παραγωγού
4.2 Βιομηχανική Παραγωγή
· Ξηροί καρποί
· Αποξηραμένα φρούτα
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Ξηρών Καρπών και Αποξηραμένων Φρούτων
4.3.1 Εισαγωγές Ξηρών Καρπών και Αποξηραμένων Φρούτων – Χώρες Προέλευσης
· Εισαγωγές Ξηρών Καρπών
· Εισαγωγές Αποξηραμένων Φρούτων
4.3.2 Εξαγωγές Ξηρών Καρπών και Αποξηραμένων Φρούτων – Χώρες Προορισμού
· Εξαγωγές Ξηρών Καρπών
· Εξαγωγές Αποξηραμένων Φρούτων
4.4 H Εγχώρια Αγορά Ξηρών Καρπών
Μερίδια Αγοράς
Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας
Μερίδια αγοράς βάσει αξίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Διεθνής Αγορά Ξηρών Καρπών
6. Συμπεράσματα Και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εκατοστιαία σύσταση και θερμιδική αξία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (ανά 100 gr)
Πίνακας 1.2 Βασικά μεγέθη του κλάδου άλλων ειδών διατροφής (2000-2004)
Πίνακας 1.3 Ανάλυση κόστους παραγωγής του κλάδου άλλων ειδών διατροφής (2000-2004)
Πίνακας Π1.1 Θρεπτική αξία μιας μερίδας (28γρ) ξηρών καρπών
Πίνακας 2.1 Δείκτες τιμών καταναλωτή ειδών διατροφής (2000-2006)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ξηρούς καρπούς και ξηρά φρούτα κατά κατηγορία περιοχής (2004/05, 1998/99)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ξηρούς καρπούς και ξηρά φρούτα κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05, 1998/99)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών εισαγωγής ξηρών καρπών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης ξηρών καρπών ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ξηρών καρπών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2001-2005)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2001-2005)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2004-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής ξηρών καρπών (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Πρωτογενής παραγωγή ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (1998-2006)
Πίνακας 4.2 Μέσες ετήσιες τιμές παραγωγού από την πώληση ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (1997-2005)
Πίνακας 4.3 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής ξηρών καρπών (1998-2005)
Πίνακας 4.4 Εξέλιξη βιομηχανικής παραγωγής αποξηραμένων φρούτων (1998-2005)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια κατανάλωση ξηρών καρπών (1994-2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια κατανάλωση ξηρών καρπών ανά προϊόν (2006)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων (2001-2006)
Π4.1 Πρωτογενής παραγωγή ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (1998-2006)
Π4.2 Δείκτες αμοιβών συντελεστών της γεωργικής παραγωγής (1999-2004)
Π4.3 Εισαγωγές ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (2001-2006)
Π4.4 Εισαγωγές φιστικιών αράπικων χωρίς κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.5 Εισαγωγές αμυγδάλων χωρίς κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.6 Εισαγωγές καρυδιών χωρίς κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.7 Εισαγωγές φουντουκιών χωρίς κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.8 Εισαγωγές φιστικιών ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.9 Εισαγωγές cashews ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.10 Εισαγωγές αράπικων φιστικιών με κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.11 Εισαγωγές κάστανων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.12 Εισαγωγές καρυδιών με κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.13 Εισαγωγές φουντούκιών με κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.14 Εισαγωγές αμυγδάλων με κέλυφος ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.15 Εισαγωγές μαύρης σταφίδας ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.16 Εισαγωγές ξηρών δαμάσκηνων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.17 Εισαγωγές ξηρών βερίκοκων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.18 Εισαγωγές σταφίδας σουλτανίνας ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.19 Εισαγωγές χουρμάδων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.20 Εισαγωγές ξηρών σύκων ανά χώρα προέλευσης (2005-2006)
Π4.21 Εξαγωγές ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων (2001-2006)
Π4.22 Εξαγωγές αμυγδάλων χωρίς κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.23 Εξαγωγές φιστικιών ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.24 Εξαγωγές φιστικιών αράπικων χωρίς κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.25 Εξαγωγές καρυδιών χωρίς κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.26 Εξαγωγές φουντουκιών χωρίς κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.27 Εξαγωγές cashews ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.28 Εξαγωγές φιστικιών αράπικων με κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.29 Εξαγωγές καρυδιών με κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.30 Εξαγωγές κάστανων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.31 Εξαγωγές φουντουκιών με κέλυφος ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.32 Εξαγωγές σταφίδας σουλτανίνας ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.33 Εξαγωγές μαύρης σταφίδας ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.34 Εξαγωγές ξηρών σύκων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.35 Εξαγωγές ξηρών βερίκοκων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.36 Εξαγωγές χουρμάδων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Π4.37 Εξαγωγές ξηρών δαμάσκηνων ανά χώρα προορισμού (2005-2006)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή φουντουκιού (2005-2006)
Πίνακας 5.2 Παγκόσμια παραγωγή σε φιστίκι Αιγίνης (2005-2006)
Πίνακας 5.3 Παγκόσμια παραγωγή αμυγδάλου (2005-2006)
Πίνακας 5.4 Παγκόσμια παραγωγή Καρυδιού (2005-2006)
Πίνακας 5.5 Παγκόσμια παραγωγή Pecan (2005-2006)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή φιστικιών στις ΗΠΑ (2004-2005)