ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΣΑΠΟΥΝΙΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη – Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
1.4 Προστασία Περιβάλλοντος
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2 Η Ζήτηση των Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Απορρυπαντικών και Σαπουνιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Απορρυπαντικών - Σαπουνιών
3.3 Τρόποι Προώθησης – Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Απορρυπαντικών - Σαπουνιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Απορρυπαντικών / Σαπουνιών – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Απορρυπαντικών / Σαπουνιών – Χώρες Προέλευσης (2004-2008)
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Απορρυπαντικών / Σαπουνιών – Χώρες Προορισμού (2004-2008)
4.3 Εγχώρια Αγορά Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
4.3.1 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.3.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (PORTER)
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Oικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας σαπουνιών - απορρυπαντικών - προϊόντων καθαρισμού - στίλβωσης –αρωμάτων –παρασκευασμάτων καλλωπισμού
(2002-2005)
Πίνακας 1.2 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού (2000-2008)
Π1.1 Δείκτης όγκου συνολικής βιομηχανικής παραγωγής και παραγωγής σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού - στίλβωσης - αρωμάτων – παρασκευασμάτων καλλωπισμού (2000-2008)
Πίνακας 2.1 Δείκτες τιμών καταναλωτή για είδη καθαρισμού (1989-2008)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2005-2008)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά συνολικό εισόδημα
Πίνακας 3.1 Αριθμός και πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων απορρυπαντικών - σαπουνιών (2000-2004)
Πίνακας 3.2 Κατάταξη επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό των καταστημάτων
Πίνακας 3.3 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2007, Α΄ εξάμηνο 2008)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2004-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες των επωνυμιών των επιχειρήσεων απορρυπαντικών – σαπουνιών που εμφανίζονται στα διαγράμματα 3.3-3.7
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής σαπουνιών – απορρυπαντικών - προϊόντων καθαρισμού – στίλβωσης (2001-2004)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη απορρυπαντικών - σαπουνιών ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία απορρυπαντικών-σαπουνιών (2004-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη απορρυπαντικών – σαπουνιών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Χωροταξική κατανoμή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2006-2007)
Π3.6 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.7 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2004-2008)
Π3.9 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2004-2008)
Π3.10 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2004-2008)
Π3.11 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2004-2008)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2007-2008)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2007-2008)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή απορρυπαντικών-σαπουνιών (1990-2008)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές απορρυπαντικών (1999-2008)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές σαπουνιών (1999-2008)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές απορρυπαντικών (1999-2008)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές σαπουνιών (1999-2008)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης απορρυπαντικών-σαπουνιών ανά κατηγορία προϊόντων (1990-2008)
Πίνακας 4.7 Διαμόρφωση συνολικής εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης απορρυπαντικών-σαπουνιών (1999-2008)
Π4.1 Εγχώρια παραγωγή σαπουνιών και παρασκευασμάτων πλυσίματος & καθαρισμού
(1997-2007)
Π4.2 Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων εγχωρίως παραγομένων σαπουνιών και παρασκευασμάτων πλυσίματος & καθαρισμού (1997-2007)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων απορρυπαντικών (2006-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγόμενων σαπουνιών (2006-2008)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων απορρυπαντικών (2006-2008)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων σαπουνιών (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Η εξέλιξη της αξίας της συνολικής αγοράς απορρυπαντικών – σαπουνιών (2007-2008)
Π5.1 Παραγωγή απορρυπαντικών οικιακής χρήσης σε χώρες Ε.Ε. -27 (2003-2007)
Π5.2 Παραγωγή σαπουνιών οικιακής χρήσης σε χώρες Ε.Ε. -27 (2003-2007)