ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΟΥΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΣΑΠΟΥΝΙΑ
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη – Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Κλάδου
1.4 Προστασία Περιβάλλοντος
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2 Η Ζήτηση των Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Απορρυπαντικών και Σαπουνιών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Απορρυπαντικών - Σαπουνιών
3.3 Τρόποι Προώθησης – Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Απορρυπαντικών - Σαπουνιών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Απορρυπαντικών – Σαπουνιών – Μερίδια Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγικών Επιχειρήσεων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
4.3 Εγχώρια Αγορά Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
4.3.1 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.3.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Απορρυπαντικών – Σαπουνιών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα 1: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
παράρτημα 2: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας σαπουνιών - απορρυπαντικών - προϊόντων καθαρισμού - στίλβωσης –αρωμάτων –παρασκευασμάτων καλλωπισμού (2000-2004)
Πίνακας 1.2 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού (1995-2006)
Πίνακας 1.3 Αποτελέσματα από την εφαρμογή του Κώδικα Καλής Περιβαλλοντικής Πρακτικής (1999-2000)
Π1.1 Δείκτης όγκου συνολικής βιομηχανικής παραγωγής και παραγωγής σαπουνιών, απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού - στίλβωσης - αρωμάτων – παρασκευασμάτων καλλωπισμού (2000-2005)
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας (1982-2006)
Πίνακας 2.2 Μερίδια των PL ειδών καθαρισμού στο σύνολο των PL στην κατηγορία των μη τροφίμων και μεταβολή πωλήσεων
Πίνακας 2.3 Δείκτες τιμών καταναλωτή για είδη καθαρισμού (1989-2006)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2003-2006)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά συνολικό εισόδημα
Πίνακας 3.1 Αριθμός και πωλήσεις παραγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων απορρυπαντικών - σαπουνιών (2000-2003)
Πίνακας 3.2 Κατάταξη επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και cash & carry με βάση τον αριθμό καταστημάτων (Σεπτέμβριος 2007)
Πίνακας 3.3 Μέσος όρος συμμετοχής κατηγοριών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των κωδικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (2006, Α΄ εξάμηνο 2007)
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων απορρυπαντικών-σαπουνιών (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες και συντομογραφίες επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής σαπουνιών – απορρυπαντικών - προϊόντων καθαρισμού – στίλβωσης (2001-2003)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη απορρυπαντικών - σαπουνιών ανά μέσο ενημέρωσης (2001-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία απορρυπαντικών-σαπουνιών (2001-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη απορρυπαντικών – σαπουνιών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Πίνακας 3.5 Χωροταξική κατανομή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2004-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων απορρυπαντικών –σαπουνιών (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων απορρυπαντικών – σαπουνιών (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων απορρυπαντικών – σαπουνιών (2002-2006)
Π3.9 Aριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων απορρυπαντικών – σαπουνιών (2002-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων απορρυπαντικών – σαπουνιών (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων απορρυπαντικών – σαπουνιών (2006-2005)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων απορρυπαντικών – σαπουνιών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή απορρυπαντικών-σαπουνιών (1990-2006)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές απορρυπαντικών (1999-2006)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές σαπουνιών (1999-2006)
Πίνακας 4.4 Εξαγωγές απορρυπαντικών (1999-2006)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές σαπουνιών (1999-2006)
Πίνακας 4.6 Εξέλιξη εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης απορρυπαντικών-σαπουνιών ανά κατηγορία προϊόντων (1990-2006)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση απορρυπαντικών-σαπουνιών (1999-2006)
Π4.1 Εγχώρια παραγωγή σαπουνιών και παρασκευασμάτων πλυσίματος & καθαρισμού (1997-2005)
Π4.2 Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων εγχωρίως παραγομένων σαπουνιών και παρασκευασμάτων πλυσίματος & καθαρισμού (1997-2005)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης απορρυπαντικών (2004-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προέλευσης σαπουνιών (2004-2006)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού απορρυπαντικών (2004-2006)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προορισμού σαπουνιών (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Αγορά απορρυπαντικών και σαπουνιών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντος (2002-2006)