ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ 2009
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Προοπτικές
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Ορισμός των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.2 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.3 Επενδυτικά Σχέδια
1.5.4 Καθεστώς Ποσοστώσεων
1.5.5 Οδηγίες – Κανονισμοί Ποιότητας Γάλακτος
1.5.6 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων
2.Η Ζήτηση Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες Επηρεασμού της Ζήτησης – Γενικά
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Γαλακτοκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3.Η Προσφορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πρωτογενής Παραγωγή και Χρήση Γάλακτος
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.3 Δίκτυα Διανομής – Όροι Εμπορίου
3.3.1 Όροι Εμπορίου
3.3.2 Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Γαλακτοκομικών Προϊόντων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Φρέσκο Παστεριωμένο Γάλα
Γάλα Υψηλής Παστερίωσης
Γάλα Μακράς Διαρκείας
Συμπυκνωμένο Γάλα
Γιαούρτι
Βούτυρο
Κρέμα Γάλακτος
Ξυνόγαλο
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γάλακτος Υψηλής Παστερίωσης – Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γάλακτος Μακράς Διαρκείας – Μερίδια Αγοράς
4.3.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Συμπυκνωμένου Γάλακτος – Μερίδια Αγοράς
4.3.5 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Γιαουρτιού – Μερίδια Αγοράς
4.3.6 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Βουτύρου
4.3.6 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Κρέμας Γάλακτος
4.3.8 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Ξυνόγαλου και Ποτών με Βάση το Γάλα
4.3.9 Κατά Κεφαλή Κατανάλωση των Κυριοτέρων Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Παράρτημα κεφαλαιου 4
5.Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαιου 5
6.Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Είσοδος Νέων ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Eπιχειρήσεων Παραγωγής Γαλακτοκομικών Προϊόντων (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Ποσότητες και τιμή αναφοράς αγελαδινού στις χώρες της Ε.Ε.
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (σε €)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα κατά μέγεθος νοικοκυριού (σε €)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (σε €)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων των νοικοκυριών για γαλακτοκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (σε gr)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή γαλακτοκομείων και τυροκομείων Ελλάδας (2004)
Πίνακας 3.2 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (1990-2008)
Πίνακας 3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (2003-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Επιχειρήσεις εισαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων (2003-2007)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά κατηγορία προϊόντων (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπορικό σήμα
(2007-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη διάφορων γαλακτοκομικών προϊόντων ανά εταιρεία (2007-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων
(2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (1996-2008)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή γάλακτος υψηλής παστερίωσης (2006-2008)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια παραγωγή γάλακτος μακράς διαρκείας (1996-2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια παραγωγή συμπυκνωμένου γάλακτος ανά κατηγορία (1996-2008)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια παραγωγή βιομηχανικού γιαουρτιού (1996-2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια παραγωγή βουτύρου γάλακτος (1996-2008)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια παραγωγή κρέμας γάλακτος (1996-2008)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια παραγωγή ξυνόγαλου (1996-2008)
Πίνακας 4.9 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2008)
Πίνακας 4.10 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2008)
Πίνακας 4.11 Μερίδια αγοράς κυριότερων επιχειρήσεων φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (2008)
Πίνακας 4.12 Εγχώρια αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης (1996-2008)
Πίνακας 4.13 Εγχώρια αγορά γάλακτος μακράς διάρκειας (1996-2008)
Πίνακας 4.14 Εγχώρια αγορά συμπυκνωμένου γάλακτος (1996-2008)
Πίνακας 4.15 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς γάλακτος κατά κατηγορία (1999-2008)
Πίνακας 4.16 Εγχώρια αγορά γιαουρτιού (1996-2008)
Πίνακας 4.17 Εγχώρια αγορά βουτύρου (1996-2008)
Πίνακας 4.18 Εγχώρια αγορά κρέμας γάλακτος (1996-2008)
Πίνακας 4.19 Εγχώρια αγορά ξυνόγαλου και ποτών με βάση το γάλα (1996-2008)
Πίνακας 4.20 Κατά κεφαλή κατανάλωση των κυριότερων γαλακτοκομικών προϊόντων (2003-2008)
Π4.1 Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2008)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης γαλακτοκομικών προϊόντων (2007-2008)
Π4.3 Εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού γαλακτοκομικών προϊόντων (2007-2008)
Π5.1 Παραδόσεις γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα (1997-2007)
Π5.2 Παραγωγή βουτύρου ανά χώρα της Ε.Ε. (1997-2007)