ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ – ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Πρώτες Ύλες Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
1.3.1 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Νηματουργίας
1.3.2 Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Κλάδο της Υφαντουργίας
1.4 Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Κατασκευής Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών εκτός Ενδυμάτων
2. Η Ζήτηση των Κουρτινών και των Υφασμάτων Επιπλώσεων
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στοιχεία Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.3 Δίκτυα Διανομής Προϊόντων του Κλάδου - Όροι Εμπορίου
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Υφασμάτων Επίπλωσης και Κουρτινών
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επίπλωσης
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Κουρτινών
4.2 Εγχώρια Παραγωγή Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.3 Εξωτερικό Εμπόριο Κουρτινών και Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Κουρτινών
4.3.2 Εξέλιξη Εισαγωγών Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.3.3 Εξέλιξη Εξαγωγών Κουρτινών
4.3.4 Εξέλιξη Εξαγωγών Υφασμάτων Επιπλώσεων
4.4 Εγχώρια Αγορά Κουρτινών - Μερίδια Αγοράς
4.5 Εγχώρια Αγορά Υφασμάτων Επιπλώσεων - Μερίδια Αγοράς
5. Ο Κλάδος Της Κλωστοϋφαντουργίας Στη Διεθνή Αγορά
5.1 Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες για τον Κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης
5.2 Διεθνής Αγορά Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών
5.3 Ο Κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας σε Ορισμένες Χώρες
Γερμανία
Γαλλία
Ηνωμένο Βασίλειο
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAPA.E.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Βασικά μεγέθη του κλάδου κατασκευής έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα (2000-2004)
Πίνακας 1.2 Ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου κατασκευής έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών εκτός ενδυμάτων (2000-2004)
Πίνακας 2.1 Γάμοι που τελέστηκαν κατά την περίοδο 1995-2006
Πίνακας 2.2 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2006)
Πίνακας 2.3 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (1995-2006)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (1990-2006)
Π2.1 Εξέλιξη όγκου νόμιμης ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας (1990-2000)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2006)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m3 (2001-2006)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m² (2001-2006)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Ιούλιος 2007 & 2006)
Π2.6 Τουριστικές επενδύσεις υπαγχθείσες στο Ν. 2601/98 και στο Ν. 3299/04 (Μάιος 1998-31.08.2007)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις υφασμάτων επιπλώσεων και κουρτινών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής υφασμάτων επίπλωσης και κουρτινών (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών παραγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4: Εισαγωγικές επιχειρήσεις κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας (2003)
Π3.2 Διάρθρωση επιχειρήσεων ευρύτερου κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας ανά νομική μορφή (2003)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης κουρτινών και υφασμάτων επιπλώσεων ανά μέσο ενημέρωσης (2000-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη κουρτινών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη υφασμάτων επιπλώσεων ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.6 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων κουρτινών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων λευκών ειδών και υφασμάτων επίπλωσης ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.9 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.10 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.11 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.15 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.16 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.17 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2002-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή κουρτινών (1990-2007)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια παραγωγή υφασμάτων επιπλώσεων (1990-2007)
Πίνακας 4.3 Εισαγωγές κουρτινών (1990-2007)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές υφασμάτων επιπλώσεων (1990-2007)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές κουρτινών (1990-2007)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές υφασμάτων επιπλώσεων (1990-2007)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κουρτινών (1990-2007)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση υφασμάτων επιπλώσεων (1990-2007)
Πίνακας 5.1 Χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης υφαντουργίας 1995-2005
Πίνακας 5.2 Μερίδιο συμμετοχής υφαντουργικών προϊόντων στο σύνολο των εμπορευμάτων και της βιομηχανίας ανά περιφέρεια (2005)
Πίνακας 5.3 Μεγέθη εξωτερικού εμπορίου της υφαντουργίας στην Ε.Ε. (2002-2005)
Πίνακας 5.4 Κυριότεροι εταίροι του εξωκοινοτικού εμπορίου υφαντουργικών προϊόντων-Ε.Ε/25 (2002-2005)
Πίνακας 5.5 Κυριότερες χώρες προέλευσης υφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ-25 (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2005/2006)
Πίνακας 5.6 Κυριότερες χώρες προορισμού υφαντουργικών προϊόντων της ΕΕ-25 (Ιανουάριος - Νοέμβριος 2005/2006)
Πίνακας 5.7 Πωλήσεις, εισαγωγές και εξαγωγές γερμανικής κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (1999-2004)