ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) δραστηριοποιείται
σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ
τους ως προς το μέγεθός τους, την υποδομή και τις γεωγραφικές περιοχές
που καλύπτουν. Ειδικότερα, υπάρχουν οι διεθνείς εταιρείες (συνήθως
πρόκειται για θυγατρικές ή υποκαταστήματα πολυεθνικών) οι οποίες
πραγματοποιούν κυρίως αποστολές εξωτερικού, καθώς και οι εθνικοί
ταχυμεταφορείς οι οποίοι διατηρούν δίκτυα υποκαταστημάτων ή / και
αντιπροσώπων και καλύπτουν σχεδόν όλη την επικράτεια, εστιάζονται δε
σε αποστολές εσωτερικού. Επίσης, στον κλάδο δραστηριοποιούνται και
επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας (αφορούν την πλειοψηφία των
επιχειρήσεων του κλάδου), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες
συγκεκριμένων αγορών του εσωτερικού, όπως είναι κάποιο αστικό κέντρο ή
ένας νομός. Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η συνεργασία μεταξύ
εταιρειών με σκοπό την "αλληλοκάλυψη" τυχόν "κενών" που υπάρχουν στα
δίκτυά τους.
Η συνολική αγορά της παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (σε αξία)
κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 1991-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης
περίπου 24%. Αντίθετα, το 2009/2008 η αξία της αγοράς μειώθηκε κατά
5,7%. Η αρνητική αυτή πορεία συνεχίστηκε και το 2010 (εκτιμώμενο
ποσοστό μείωσης 5%). Οι αποστολές εσωτερικού καλύπτουν διαχρονικά (σε
αξία) το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς. Το 2009 οι αποστολές
εσωτερικού κάλυψαν το 64,5% της συνολικής αξίας, ενώ οι αποστολές
εξωτερικού απορρόφησαν το υπόλοιπο 35,5% της αγοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2010»
ΣΥΝΟΨΗ
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Για Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Διανομών - Μεταφορών
3.3 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Ταχυδρομείων
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ταχυδρομείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
4.1 Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
4.1.1 Αγορά Αποστολών Εσωτερικού
4.1.2 Αγορά Αποστολών Εξωτερικού
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
4.2.1 Σύνολο Αγοράς
4.2.2 Αγορά Αποστολών Εσωτερικού
4.2.3 Αγορά Αποστολών Εξωτερικού
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων - Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Χρήση διαδικτύου στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών (2002-2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2005-2010)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου των Ταχυδρομείων (2010)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου των Ταχυδρομείων (2009-2010)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών διανομών- μεταφορών ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών διανομών- μεταφορών (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (1991-2010)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος αγοράς αποστολών εσωτερικού (1999-2010)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος αγοράς αποστολών εξωτερικού (1999-2010)
Πίνακας 4.4 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική αγορά των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά αποστολών εσωτερικού (2009)