ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
Νόμοι
Υπουργικές Αποφάσεις
Κανονιστικές Αποφάσεις ΕΕΤΤ
2. Η Ζήτηση Για Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Διανομών - Μεταφορών
3.3 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.4.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαιου 3
4. Αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
4.1.1 Αγορά Αποστολών Εσωτερικού
4.1.2 Αγορά Αποστολών Εξωτερικού
4.2 Μερίδια Αγοράς
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανάλυση SWOT
Ισχυρά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς (σε ηλεκτρονική μορφή)

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός των συνδρομητών Internet στην Ελλάδα (1998-2007)
Πίνακας 2.2 Ποσοστό κατοχής Η/Υ από τα ελληνικά νοικοκυριά
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2002-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών διανομών - μεταφορών ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών διανομών - μεταφορών (2006-2007)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες Κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2002-2006)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
(2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός Κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Συνολική εγχώρια αγορά υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (1991-2007)
Πίνακας 4.2 Αγορά αποστολών εσωτερικού (1999-2007)
Πίνακας 4.3 Αγορά αποστολών εξωτερικού (1999-2007)