ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης 2006
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή-Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Για Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.2 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Εταιρειών Διανομών - Μεταφορών
3.3 Συνθήκες Ανταγωνισμού
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Αγορά Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς
4.1.1 Αγορά Αποστολών Εσωτερικού
4.1.2 Αγορά Αποστολών Εξωτερικού
4.2 Μερίδια Αγοράς
5. Ο Κλάδος των Ταχυμεταφορών στο Εξωτερικό
5.1 Η Αγορά Ταχυμεταφορών στην Ευρώπη
5.2 Η Αγορά Ταχυμεταφορών σε Χώρες του Εξωτερικού
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Οδηγίες Και Υπουργικές Αποφάσεις
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρeιών tου Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP A.E.
Πίνακας 2.1 Ποσοστό κατοχής Η/Υ από τα ελληνικά νοικοκυριά
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2000-2005)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης εταιρειών διανομών - μεταφορών ανά διαφημιστικό μέσο (2001-2005)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη εταιρειών διανομών - μεταφορών (2004-2005)
Π3.3 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2000-2004)
Π3.4 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2000-2004)
Π3.5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2000-2004)
Π3.6 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2000-2004)
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2003-2004)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2003-2004)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (2003-2004)
Πίνακας 4.1 Συνολική εγχώρια αγορά υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (1991-2005)
Πίνακας 4.2 Αγορά αποστολών εσωτερικού (1999-2005)
Πίνακας 4.3 Αγορά αποστολών εξωτερικού (1999-2005)
Πίνακας 5.1 Αξία αγοράς ταχυμεταφορών σε χώρες του εξωτερικού (2003, 2009)