ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Ο κλάδος των καλλυντικών περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών γνωστών πολυεθνικών ομίλων. Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς είναι ο έντονος ανταγωνισμός, λόγω πληθώρας επιχειρήσεων και υπερπροσφοράς προϊόντων.
Η αξία της εγχώριας παραγωγής καλλυντικών παρουσίασε φθίνουσα πορεία την περίοδο 2007-2011, το δε ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο -3,6% το 2011/10.
Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος κάλυψαν το 38,2% της παραγωγής και ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών (34%), το 2011.
Η εγχώρια αγορά καλλυντικών (πωλήσεις σε τιμές χονδρικής) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2000-2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,9%. Από το 2010 η αξία της αγοράς παρουσιάζει μείωση, το δε 2011 η μείωση ήταν της τάξης του 11%. Πτωτική ήταν η αγορά και το 2012 (εκτιμώμενο ποσοστό μείωσης 13%). Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος κάλυψαν το 49,4% της συνολικής αξίας της αγοράς το 2011.
Το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε το 49% της συνολικής αγοράς καλλυντικών το 2011 και ακολούθησαν το κανάλι της επιλεκτικής διανομής με 19,6% και τα φαρμακεία με 16%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής και Προώθησης Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.7 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.8.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.9.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καλλυντικών
3.9.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Καλλυντικών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
Μερίδια Παραγωγής (2011)
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προορισμού
4.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Καλλυντικών – Εμπορικό Ισοζύγιο
4.3 Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
4.3.1 Η Συνολική Αγορά Καλλυντικών
4.3.2 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.3.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2011)
4.3.4 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κανάλι Διανομής
4.3.5 Μερίδια Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής (2011)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών
Γερμανία
Ιταλία
Μεγάλη Βρετανία
Ισπανία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε
Benchmarking Επιχειρήσεων Καλλυντικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2011)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2009)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2009)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2009)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση του Κλάδου Καλλυντικών (2007)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων καλλυντικών (2007-2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων καλλυντικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων καλλυντικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2007 – 2011)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων καλλυντικών (2010 – 2011)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων καλλυντικών
(2010 – 2011)
Πίνακας 3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων καλλυντικών (2010 – 2011)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας APIVITA Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BEIERSDORF HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FREZYDERM Α.Β.E.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας L OREAL HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας L.R HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ORIFLAME ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PIERRE FABRE HELLAS Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RILKEN A.E και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας WELLA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΟΜΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.28 Βελτίωση/Επιδείνωση των δείκτών κερδοφορίας και αποδοτικότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2011/2010)
Πίνακας 3.29 Κατάταξη επιχειρήσεων καλλυντικών βάσει μικτών κερδών (2010-2011)
Πίνακας 3.30 Κατάταξη επιχειρήσεων καλλυντικών βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2010-2011)
Πίνακας 3.31 Κατάταξη επιχειρήσεων καλλυντικών βάσει κερδών EBITDA (2010-2011)
Πίνακας 3.32 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.33 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2012)
Πίνακας 3.34 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Βιομηχανία “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2012)
Πίνακας 3.35 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2012-2011)
Πίνακας 3.36 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των καλλυντικών (2012-2011)
Πίνακας 3.37 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2012-2011)
Πίνακας 3.38 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου: Βιομηχανία “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2012-2011)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά διαφημιστικό μέσο (2006-2011)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά βασική κατηγορία (2008-2011)
Π3.3 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης καλλυντικών σε επί μέρους κατηγορίες προϊόντων (2010-2011)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (1996-2012)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής (2011)
Πίνακας 4.3 Εμπορικό ισοζύγιο καλλυντικών (2000-2011)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (1996-2012)
Πίνακας 4.5 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (1996-2012)
Πίνακας 4.6 Δείκτες συγκέντρωσης (2011)
Πίνακας 4.7 Μερίδια αγοράς (2011)
Πίνακας 4.8 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (1996-2012)
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2000-2011)
Π4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (2000-2011)
Π4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (2000-2011)
Π4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (2000-2011)
Π4.5 Εξέλιξη των εισαγωγών των αρωματικών προϊόντων (2000-2011)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης των καλλυντικών (2008-2011)
Π4.7 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2000-2011)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού των καλλυντικών (2008-2011)
Π4.9 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (1996-2011)
Πίνακας 5.1 Η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές λιανικής (2006-2011)
Πίνακας 5.2 Αριθμός Μικρομεσαίων Παραγωγικών Επιχειρήσεων Καλλυντικών σε χώρες της Ευρώπης (2010)
Πίνακας 5.3 Κατά Κεφαλήν Πωλήσεις Καλλυντικών σε χώρες της Ευρώπης (2010)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων στη Γερμανία (2006-2010)
Πίνακας 5.5 Πωλήσεις καλλυντικών επιλεκτικής διανομής στη Γερμανία (2005-2011)
Πίνακας 5.6 Πωλήσεις καλλυντικών ανά κανάλι διανομής στην Ιταλία (2007-2011)
Πίνακας 5.7 Πωλήσεις καλλυντικών στη Μ. Βρετανία ανά κατηγορία προϊόντων (2010-2011)
Πίνακας 5.8 Εισαγωγές καλλυντικών στη Μ. Βρετανία (2010-2011)
Πίνακας 5.9 Εξαγωγές καλλυντικών από τη Μ. Βρετανία (2010-2011)
Πίνακας 5.10 Πωλήσεις εγχωρίως παραγομένων καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων στην Ισπανία (2009-2011)
Πίνακας 5.11 Πωλήσεις εγχωρίως παραγομένων καλλυντικών ανά κανάλι διανομής στην Ισπανία (2009-2011)
Π5.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών (2011)