ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Έκδοση 13
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση Καλλυντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθηση Προϊόντων – Εμπορική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Καλλυντικών
3.8.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Καλλυντικών
4.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
Μερίδια Παραγωγής (2009)
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών
4.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών
4.3 Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
4.3.1 Η Συνολική Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
4.3.2 Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.3.3 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2009)
4.3.4 Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών ανά Κανάλι Διανομής
4.3.5 Μερίδια Αγοράς ανά κανάλι Διανομής (2009)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Επιχειρήσεων Καλλυντικών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2009)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2005-2009)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων καλλυντικών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά - Απορρυπαντικά)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου των καλλυντικών (2010-2009)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) (2010-2009)
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού (2005)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου αρωμάτων και καλλυντικών (2005)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου καλλυντικών και ειδών τουαλέτας (2005)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά διαφημιστικό μέσο (2005-2009)
Π3.5 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά βασική κατηγορία (2008-2009)
Π3.6 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης καλλυντικών σε επί μέρους κατηγορίες προϊόντων (2008-2009)
Π3.7 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.8 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.9 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2009)
Π3.11 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2009)
Π3.14 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων καλλυντικών (2008-2009)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων καλλυντικών (2008-2009)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων καλλυντικών (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (1996-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής (2009)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (1996-2010)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (1996-2010)
Πίνακας 4.5 Δείκτες συγκέντρωσης
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς (2009)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (1996-2010)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής (2009)
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2000-2009)
Π4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (2000-2009)
Π4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (2000-2009)
Π4.4 Εξέλιξη εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (2000-2009)
Π4.5 Εξέλιξη εισαγωγών αρωματικών προϊόντων (2000-2009)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης καλλυντικών (2007-2009)
Π4.7 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2000-2009)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού καλλυντικών (2007-2009)
Π4.9 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (1996-2010)
Πίνακας 5.1 Η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές λιανικής (2006-2009)
Πίνακας 5.2 Αγορά καλλυντικών επιλεκτικής διανομής σε τιμές χονδρικής (2006-2008)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων στη Γερμανία (2005-2009)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις καλλυντικών επιλεκτικής διανομής στη Γερμανία (2005-2009)
Πίνακας 5.5 Πωλήσεις καλλυντικών ανά κανάλι διανομής στην Ιταλία (2005-2009)
Πίνακας 5.6 Πωλήσεις καλλυντικών στη Μ. Βρετανία ανά κατηγορία προϊόντων (2008-2009)
Πίνακας 5.7 Εισαγωγές καλλυντικών στη Μ. Βρετανία (2008-2009)
Πίνακας 5.8 Εξαγωγές καλλυντικών στη Μ. Βρετανία (2008-2009)
Πίνακας 5.9 Πωλήσεις εγχωρίως παραγομένων καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων στην Ισπανία (2007-2009)
Πίνακας 5.10 Πωλήσεις εγχωρίως παραγομένων καλλυντικών ανά κανάλι διανομής στην Ισπανία (2007-2009)