ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2008
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2008»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση Καλλυντικών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Καλλυντικών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθησης Προϊόντων – Εμπορική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση των Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Καλλυντικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Καλλυντικών
4.1 Η Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών
4.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
4.3.1 Η Συνολική Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
4.3.2 Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια αγοράς (2007)
4.3.3 Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών ανά Κανάλι Διανομής
Μερίδια Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής (2007)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Θεσμικό Πλαίσιο της ΕΕ για τα Καλλυντικά (Οδηγία 76/768/ΕΟΚ, Οδηγία 2003/15/ΕΚ, Σύσταση 2006/647/ΕΚ)
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP AE.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Καλλυντικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2007)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά, ανά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά, κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων καλλυντικών (2003-2007)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων καλλυντικών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά διαφημιστικό μέσο (2003-2007)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά βασική κατηγορία (2006-2007)
Π3.3 Διάρθρωση διαφημιστικής δαπάνης καλλυντικών σε επί μέρους κατηγορίες προϊόντων (2006-2007)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά εμπορικό σήμα (2006-2007)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων καλλυντικών (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων καλλυντικών (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων καλλυντικών (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων καλλυντικών (2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων καλλυντικών (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (1996-2007)
Πίνακας 4.2 Μερίδια παραγωγής (2007)
Πίνακας 4.3 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (1996-2007)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (1996-2007)
Πίνακας 4.5 Δείκτης συγκέντρωσης
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς (2007)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (1996-2007)
Πίνακας 4.8 Μερίδια αγοράς στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής (2007)
Πίνακας 4.9 Μερίδια αγοράς στο κανάλι των φαρμακείων (2007)
Π4.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (1999-2007)
Π4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (1999-2007)
Π4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (1999-2007)
Π4.4 Εξέλιξη εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (1999-2007)
Π4.5 Εξέλιξη εισαγωγών αρωματικών προϊόντων (1999-2007)
Π4.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης καλλυντικών (2005-2007)
Π4.7 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (1999-2007)
Π4.8 Κυριότερες χώρες προορισμού καλλυντικών (2005-2007)
Π4.9 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (1996-2007)
Πίνακας 5.1 Η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές χονδρικής (2005-2007)
Πίνακας 5.2 Η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές λιανικής (2005-2007)
Πίνακας 5.3 Αγορά καλλυντικών επιλεκτικής διανομής σε τιμές χονδρικής (2005-2007)
Π5.1 Η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντος σε τιμές χονδρικής (2007)