ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Καλλυντικών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθησης Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση των Παραγωγικών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου των Καλλυντικών
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Καλλυντικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Καλλυντικών
4.1 Η Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών
4.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
4.3.1 Η Συνολική Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
4.3.2 Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Μερίδια Αγοράς
4.3.3 Η Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών ανά Κανάλι Διανομής
Μερίδια Αγοράς ανά Κανάλι Διανομής (2006)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρατημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2006)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές επιχειρήσεις αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού (2003)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων καλλυντικών (2002-2006)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά βασική κατηγορία (2005-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2005-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καλλυντικών ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων καλλυντικών (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων καλλυντικών (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων καλλυντικών (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων καλλυντικών (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (1996-2006)
Πίνακας 4.2 Αξία πωλήσεων των εγχωρίως παραγομένων καλλυντικών (2000-2005)
Πίνακας 4.3 Μερίδια παραγωγής (2006)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές καλλυντικών (1996-2006)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές προϊόντων περιποίησης δέρματος (1996-2006)
Πίνακας 4.6 Εισαγωγές προϊόντων περιποίησης μαλλιών (1996-2006)
Πίνακας 4.7 Εισαγωγές προϊόντων μακιγιάζ (1996-2006)
Πίνακας 4.8 Εισαγωγές αρωματικών προϊόντων (1996-2006)
Πίνακας 4.9 Εξαγωγές καλλυντικών (1996-2006)
Πίνακας 4.10 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (1996-2006)
Πίνακας 4.11 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (1996-2006)
Πίνακας 4.12 Μερίδια αγοράς (2006)
Πίνακας 4.13 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (1996-2006)
Πίνακας 4.14 Μερίδια αγοράς στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής (2006)
Πίνακας 4.15 Μερίδια αγοράς στο κανάλι των φαρμακείων (2006)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης καλλυντικών (2004-2006)
Π4.2 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (1996-2006)
Π4.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (1996-2006)
Π4.4 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (1996-2006)
Π4.5 Εξέλιξη εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (1996-2006)
Π4.6 Εξέλιξη εισαγωγών αρωματικών προϊόντων (1996-2006)
Π4.7 Κυριότερες χώρες προορισμού καλλυντικών (2004-2006)
Π4.8 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (1996-2006)
Π4.9 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (1996-2006)
Πίνακας 5.1 Η Ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές λιανικής (2004-2006)
Πίνακας 5.2 Η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές χονδρικής (2004-2006)
Πίνακας 5.3 Η Ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντος σε τιμές χονδρικής (2006)
Πίνακας 5.4 Η Ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντος σε τιμές λιανικής (2006)
Πίνακας 5.5 Εισαγωγές και εξαγωγές καλλυντικών της Ιταλίας (2005-2006)
Πίνακας 5.6 Πωλήσεις εγχωρίως παραγομένων καλλυντικών στην Ισπανία ανά κανάλι διανομής (2004-2006)
Πίνακας 5.7 Πωλήσεις των εγχωρίως παραγομένων καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων στην Ισπανία (2004-2006)
Πίνακας 5.8 Η αγορά καλλυντικών στη Μ. Βρετανία σε τιμές λιανικής (2005-2006)
Π5.1 Μέγεθος αγοράς καλλυντικών στην Ιταλία ανά κανάλι διανομής και κατηγορία προϊόντων (2006)
Π5.2 Μέγεθος αγοράς καλλυντικών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντος σε τιμές λιανικής (2002-2006)
Π5.3 Μέγεθος αγοράς καλλυντικών στη Μ. Βρετανία ανά κατηγορία προϊόντων (2005-2006)