ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των καταστημάτων λιανικής διάθεσης
καλλυντικών είναι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων τόσο
σε επίπεδο τιμών όσο και σε επίπεδο εξυπηρέτησης από αισθητικούς
(καταστήματα καλλυντικών επιλεκτικής διανομής). Τα καταστήματα
λιανικής διάθεσης καλλυντικών (που εξετάζονται στη μελέτη)
διακρίνονται σε: α) αυτόνομα καταστήματα τα οποία διαθέτουν καλλυντικά
όλων των κατηγοριών και των εμπορικών σημάτων, β) αυτόνομα καταστήματα
τα οποία διαθέτουν αποκλειστικά τα προϊόντα ενός συγκεκριμένου
εμπορικού σήματος, αναπτύσσονται δε με βάση μια συγκεκριμένη και
αναγνωρίσιμη εταιρική ταυτότητα (π.χ. φυτικά καλλυντικά, υποαλλεργικά
καλλυντικά, κλπ.) γ) πολυκαταστήματα τα οποία διαθέτουν ξεχωριστό
τμήμα καλλυντικών, δ) corners ή shop-in-shop τα οποία εντάσσονται στα
πολυκαταστήματα καθώς και σε φαρμακεία και σε μη ειδικευμένα
καταστήματα καλλυντικών.
Η αξία της συνολικής αγοράς λιανικής διάθεσης καλλυντικών ευρείας και
επιλεκτικής διανομής (συμπεριλαμβανομένων και των σουπερμάρκετ)
μειώθηκε κατά 3,6%, το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τη
διετία 2007-2008 κυμάνθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Η πτωτική τάση
εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2010. Σύμφωνα με στοιχεία του 2010, η
περιοχή της Αττικής συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων
λιανικής διάθεσης καλλυντικών με ποσοστό 43% και ακολούθησε η
Θεσσαλονίκη με 8%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2010»
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Καλλυντικών
2.2 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά της Αγοράς Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.1 Δομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών (Είδη Καταστημάτων – Επιχειρήσεων)
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθηση Προϊόντων – Εμπορική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά - Απορρυπαντικά)
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά - Απορρυπαντικά)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
4.1 Αριθμός Καταστημάτων – Σημείων Πώλησης και Γεωγραφική Κατανομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών
4.2 Κατανομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών κατά Μέγεθος Καταστημάτων – Ωφέλιμου Χώρου Λιανικής
4.3 Μέγεθος Αγοράς Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2009)
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2009)
Πίνακας 2.2 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου ανά είδος καταστημάτων (2005-2009)
Πίνακας 2.3 Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο ανά είδος καταστημάτων (2005-2009)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2005-2009)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) (2010)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπόριο (Φάρμακα – Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) (2010-2009)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2010-2009)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων καλλυντικών ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων καλλυντικών ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2008-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2004-2010)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς καταστημάτων καλλυντικών και πολυκαταστημάτων (2009)
Πίνακας 5.1 Η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές λιανικής (2006-2009)
Πίνακας 5.2 Πωλήσεις καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών στην Ιταλία (2000-2010)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών στη Γερμανία (2001-2009)