ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Καλλυντικών
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005
2.3 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά της Αγοράς Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.1 Δομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών (Είδη Καταστημάτων – Επιχειρήσεων)
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθηση Προϊόντων – Εμπορική Πολιτική
3.4 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
4.1 Αριθμός Καταστημάτων – Σημείων Πώλησης και Γεωγραφική Κατανομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών
4.2 Κατανομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών κατά Μέγεθος Καταστημάτων - Ωφέλιμου Χώρου Λιανικής
4.3 Μέγεθος Αγοράς Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς (2008)
5. Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Εταιρειών Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2008)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Π2.4 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου ανά είδος καταστημάτων (2002-2008)
Πίνακας 3.1 Κυριότερες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών και συναφών ειδών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2004-2008)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων καλλυντικών ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη καταστημάτων καλλυντικών ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2007-2008)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2007-2008)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Μερίδια αγοράς αλυσίδων καταστημάτων καλλυντικών και πολυκαταστημάτων (2008)
Πίνακας 5.1 Η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές λιανικής (2006-2008)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος αγοράς καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών στην Ιταλία (2000-2008)
Πίνακας 5.3 Μέγεθος αγοράς καταστημάτων φυτικών καλλυντικών στην Ιταλία (2002-2008)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος αγοράς καλλυντικών στη Γερμανία, σε τιμές λιανικής (2003-2008)
Πίνακας 5.5 Μέγεθος αγοράς καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών στη Γερμανία (2000-2007)
Π5.1 Η Ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές λιανικής (2006-2008)