ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Ζήτηση Καλλυντικών
2.1 Δημογραφικά Στοιχεία Καταναλωτικού Κοινού
2.2 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005
2.4 Νέες Καταναλωτικές Τάσεις και Νέα Concept στη Λιανική Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Προσφορά της Αγοράς Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.1 Δομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών (Είδη Καταστημάτων – Επιχειρήσεων)
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Επιχειρήσεων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.3 Παρουσίαση των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.4 Πωλήσεις των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
3.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Εγχώρια Αγορά Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
4.1 Αριθμός Καταστημάτων – Σημείων Πώλησης και Γεωγραφική Κατανομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών (2007)
4.2 Κατανομή της Λιανικής Αγοράς Καλλυντικών κατά Μέγεθος Καταστημάτων - Σημείων Πώλησης και Σύνολο Ωφέλιμου Χώρου Λιανικής του Κλάδου (2007)
4.3 Μέγεθος Αγοράς Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών (2005-2006)
4.4 Χαρακτηριστικά των Πωλήσεων των Καταστημάτων Λιανικής Διάθεσης Καλλυντικών
4.5 Εμπορική Πολιτική, Ανταγωνισμός, Τάσεις και Εξελίξεις
5. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά Καλλυντικών
6. Συμπεράσματα - Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδα ηλικίας (2001 / 2006)
Πίνακας 2.2 Απασχολούμενοι κατά φύλο και ομάδα ηλικίας (2001/2006)
Π2.1 Απασχολούμενοι 15 ετών και άνω κατά επίπεδο εκπαίδευσης (2001 / 2006)
Π2.2 Απασχολούμενοι κατά βαθμό αστικότητας (2001 / 2006)
Π2.3 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου ανά είδος καταστημάτων 2000-2006 (έτος βάσης 2000)
Π2.4 Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο ανά είδος καταστημάτων 2000-2006 (έτος βάσης 2000)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών ανά κατηγορία περιοχής
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίων συνολικών αγορών
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος
Πίνακας 3.1 Κυριότερες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών και συναφών ειδών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων λιανικής διάθεσης καλλυντικών (2001-2005)
Πίνακας 3.3 Υπόμνημα συντμήσεων για τα διαγράμματα
Π3.1 Διαφημιστική Δαπάνη Καταστημάτων Καλλυντικών (2005-2006)
Π3.2 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου
Π3.3 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου
Π3.4 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου
Π3.5 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου
Π3.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2005): Σύνολο Εταιρειών
Π3.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2005): Κερδοφόρες Εταιρείες
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου (2004-2005): Ζημιογόνες Εταιρείες
Πίνακας 4.1 Μερίδια αγοράς (2006)
Πίνακας 5.1 Ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών σε τιμές λιανικής (2003-2005)
Πίνακας 5.2 Ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων σε τιμές λιανικής (2005)
Πίνακας 5.3 Μεγάλα πολυκαταστήματα με παρουσία στα καλλυντικά