ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης 2012
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

Στη χώρα μας δραστηριοποιείται αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων επεξεργασίας και εισαγωγής καφέ (ανεπεξέργαστου και έτοιμου συσκευασμένου). Ο κλάδος περιλαμβάνει και ορισμένες μεγάλου μεγέθους εταιρείες οι οποίες διαθέτουν, μέσω ανεπτυγμένων δικτύων διανομής, προϊόντα με ισχυρά εμπορικά σήματα τα οποία υποστηρίζουν με έντονη διαφήμιση.
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση καφέ παρουσίασε χαμηλούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής τα τελευταία έτη. Διαφορετικούς όμως ρυθμούς εξέλιξης παρουσιάζουν τα διάφορα είδη καφέ. Ειδικότερα, στάσιμη έως ελαφρώς πτωτική είναι η κατανάλωση του ελληνικού καφέ. Μείωση παρουσιάζει η αγορά στον στιγμιαίο καθώς και στον καφέ φίλτρου, τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, σημαντική άνοδο καταγράφει η κατανάλωση σε νέα είδη καφέ με βάση τον espresso.
Ο ελληνικός καφές καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης, αλλά το μερίδιό του βαίνει μειούμενο (2011:48%). Η συμμετοχή του καφέ μηχανής (φίλτρου και espresso) στην αγορά είναι έντονα ανοδική (2011:31%), κυρίως λόγω της αύξησης του καφέ espresso, ο δε στιγμιαίος συμμετείχε με 21% στο σύνολο της κατανάλωσης του 2011.
Αναφορικά με τις αλυσίδες καταστημάτων “σερβιριζόμενου” καφέ, αυτές παρουσίασαν μείωση στις συνολικές τους πωλήσεις την περίοδο 2010-2011, εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια όπου είχαν καταγράψει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το 2011 οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7,5% σε σχέση με το 2010. Ο καφές κάλυψε περίπου το 56% των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων το ίδιο έτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Οικονομική Επισκόπηση
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Καφέ
2. Η Ζήτηση του Καφέ
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση του Καφέ
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Καφέ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καφέ
3.3 Δίκτυα Διανομής-Προώθηση Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.7 Κατάταξη των Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ Βάσει Κερδοφορίας
3.8 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.10 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
3.11 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ Βάσει Κερδοφορίας
3.12 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.12.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.12.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
3.13 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.13.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.13.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά του Καφέ
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Καφέ
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Καφέ
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Καφέ
4.2 Η Εγχώρια Αγορά Καφέ
4.2.1 Η Εγχώρια Κατανάλωση Καφέ
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Αλυσίδες Café και Καφεκοπτείων
5.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ροφήματος Καφέ
5.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Αλυσίδων Café
5.3 Παρουσίαση των Σημαντικότερων Αλυσίδων Café
5.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ
5.5 Εξέλιξη Πωλήσεων των Αλυσίδων Café - Μερίδια Αλυσίδων
5.6 Αλυσίδες Καφεκοπτείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Διεθνής Αγορά Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Εισαγωγής Καφέ
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε.
 Benchmarking Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ (σε ηλεκτρονική μορφή)
 Benchmarking Εταιρειών Εισαγωγής Καφέ (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2010)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός Ελλάδας ανά ηλικιακή ομάδα (2010)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2020-2050)
Π2.3 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Δείκτης Τιμών του καφέ (2000-2011)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2009)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά συνολικό μηνιαίο εισόδημα (2009)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού και κατά τρόπο κτήσης(2009)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων επεξεργασίας τσαγιού και καφέ (2007)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2007-2011)
Πίνακας 3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2009-2010)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2009-2010)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SARA LEE COFFEE & TEA HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΑΝΔΑΛΗΣ Α. Τ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CAFETEX Α.Β.Ε.Ε.
και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Β. Α.Β.Ε.Ε και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ Γ. ΥΙΟΙ Α.Β. & Ε.Ε.
και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε.
και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.18 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2010/09)
Πίνακας 3.19 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.20 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2009-2010)
Πίνακας 3.21 Κατάταξη επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει κερδών EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.22 Παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ
Πίνακας 3.23 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2007-2011)
Πίνακας 3.24 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.25 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.26 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.27 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.28 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2006 – 2010)
Πίνακας 3.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2009-2010)
Πίνακας 3.30 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2009-2010)
Πίνακας 3.31 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ (2009-2010)
Πίνακας 3.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΡΑΦΤ ΦΟΥΝΤΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΦΕΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΙΑ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΝΩΣΗ ΚΑΦΕΚΟΠΤΩΝ Β. ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΥΙΔΗΣ Α. & Π. & Λ. Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΝΙΚΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ESE PROFILO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΕΓΚΑΦΡΕΝΤΟ ΖΑΝΕΤΤΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2008-2010)
Πίνακας 3.41 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2010/09)
Πίνακας 3.42 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ βάσει μικτών κερδών (2009-2010)
Πίνακας 3.43 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2009-2010)
Πίνακας 3.44 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ βάσει EBITDA (2009-2010)
Πίνακας 3.45 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2011-2010)
Πίνακας 3.46 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη διατροφής)
Πίνακας 3.47 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Πίνακας 3.48 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης
(2011-2010)
Πίνακας 3.49 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής)
(2011-2010)
Πίνακας 3.50 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
(2011-2010)
Π3.1 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης για καφέ ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2011)
Π3.2 Μερίδια συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη καφέ (2005-2011)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καφέ ανά εμπορικό σήμα (2010-2011)
Π3.4 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Εγχώρια κατανάλωση καφέ (1993-2012)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελληνικού καφέ (1993-2012)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ανά κατηγορία καφέ (2011)
Π4.1 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2011)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης καφέ (2009-2011)
Π4.3 Εξαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2007-2011)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού καφέ (2009-2011)
Πίνακας 5.1 Σύνολο απασχολούμενων & μισθωτών (2000-2011)
Πίνακας 5.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2005-2011)
Πίνακας 5.3 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2005-2011)
Πίνακας 5.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων café
Πίνακας 5.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2007-2011)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων café (2006-2011)
Πίνακας 5.7 Μερίδια αλυσίδων café (2011)
Π5.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2006-2011)
Π5.2 Δίκτυο Καταστημάτων Αλυσίδων Καφέ
Πίνακας 6.1 Παραγωγή καφέ εξαγωγικών χωρών – μελών του ICO ανά ποικιλία (2006-2011)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμια κατανάλωση καφέ (2006 -2010)
Π6.1 Παραγωγή καφέ ορισμένων εκ των κυριοτέρων εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2006-2011)
Π6.2 Ενδεικτικές τιμές πώλησης καφέ (2000-2012)
Π6.3 Εισαγωγές καφέ χωρών-μελών του ICO (2003-2011)
Π6.4 Εξαγωγές καφέ ανά χώρα (2005-2011)
Π6.5 Επανεξαγωγές καφέ από χώρες – μέλη του ICO (2005-2011)
Π6.6 Εγχώρια κατανάλωση καφέ εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2007-2011)