ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Ελληνική Οικονομία
Διεθνής Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Καφέ
Α. Ποικιλίες Καφέ
Β. Στάδια Επεξεργασίας του Καφέ
Γ. Κατηγορίες του Καφέ
2. Η Ζήτηση του Καφέ
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση του Καφέ
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Καφέ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καφέ
3.3 Δίκτυα Διανομής-Προώθηση Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.10.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.11.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Καφέ
3.11.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία (Είδη Διατροφής) και Εμπόριο (Είδη Διατροφής)
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά του Καφέ
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Καφέ
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Καφέ
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Καφέ
4.2 Η Εγχώρια Αγορά Καφέ
4.2.1 Η Εγχώρια Κατανάλωση Καφέ
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαιου 4
5. Αλυσίδες Café και Καφεκοπτείων
5.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ροφήματος Καφέ
5.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Αλυσίδων Café
5.3 Παρουσίαση των Σημαντικότερων Αλυσίδων Café
5.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ
5.5 Εξέλιξη Πωλήσεων των Αλυσίδων Café - Μερίδια Αλυσίδων
5.6 Αλυσίδες Καφεκοπτείων
5.6.1 Ιστορική Αναδρομή Καφεκοπτείων - Εξέλιξη
5.6.2 Παρουσίαση Αλυσίδων Καφεκοπτείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Διεθνής Αγορά Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Εισαγωγής Καφέ
Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2009)
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.3 Δείκτης τιμών καταναλωτή του καφέ και των υποκατηγοριών του (1989-2009)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/05)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά συνολικό μηνιαίο εισόδημα (2004/05)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή επιχειρήσεων επεξεργασίας τσαγιού και καφέ (2005)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2009)
Πίνακας 3.4 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2009)
Πίνακας 3.7 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.10 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής” (2010)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία: “Είδη Διατροφής” (2010)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
(2010-2009)
Πίνακας 3.12 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Καφέ
(2010-2009)
Πίνακας 3.13 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Είδη Διατροφής”
(2010-2009)
Πίνακας 3.14 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Είδη Διατροφής”
(2010-2009)
Π3.1 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης καφέ ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.2 Μερίδια συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη καφέ (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη καφέ ανά εμπορικό σήμα (2008-2009)
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2009)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2009)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2009)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2008-2009)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2008-2009)
Π3.11 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2009)
Π3.12 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2009)
Π3.13 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2009)
Π3.14 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2009)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2008-2009)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια κατανάλωση καφέ (1993-2010)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελληνικού καφέ (1993-2010)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ανά κατηγορία καφέ (2009)
Π4.1 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2005-2009)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης καφέ (2007-2009)
Π4.3 Εξαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2005-2009)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού καφέ (2007-2009)
Πίνακας 5.1 Σύνολο απασχολούμενων & μισθωτών(2000-2009)
Πίνακας 5.2 Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα (2005-2009)
Πίνακας 5.3 Καθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα & Πραγματική ατομική κατανάλωση (2004-2009)
Πίνακας 5.4 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων café
Πίνακας 5.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2005-2009)
Πίνακας 5.6 Εξέλιξη πωλήσεων των αλυσίδων café (2006-2010)
Πίνακας 5.7 Μερίδια αλυσίδων café (2009)
Π5.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο πλήρους απασχόλησης στις χώρες της Ευρώπης (1997-2008)
Π5.2 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ και σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού (1997-2009)
Π5.3 Mέσος όρος μηνιαίων δαπανών για μη αλκοολούχα ποτά κατά περιοχές (2004-2005)
Π5.4 Δίκτυο Καταστημάτων Αλυσίδων Καφέ
Πίνακας 6.1 Παραγωγή καφέ εξαγωγικών χωρών – μελών του ICO ανά ποικιλία (2006/07-2009/10)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμια κατανάλωση καφέ (2006 -2009)
Π6.1 Παραγωγή καφέ ορισμένων εκ των κυριοτέρων εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2006/07-2009/10)
Π6.2 Ενδεικτικές τιμές πώλησης καφέ (2005-2010)
Π6.3 Εισαγωγές καφέ χωρών-μελών του ICO (2002-2009)
Π6.4 Εξαγωγές καφέ ανά χώρα (2002-2009)
Π6.5 Επανεξαγωγές καφέ από χώρες – μέλη του ICO (2002-2009)
Π6.6 Εγχώρια κατανάλωση καφέ εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2007-2009)