ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΦΕΣ – ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFÉ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση Καφέ
Προσφορά Καφέ
Εγχώρια αγορά καφέ
Αλυσίδες καταστημάτων Café
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Καφέ
Α. Ιστορική Αναδρομή
Β. Ποικιλίες Καφέ
Γ. Στάδια Επεξεργασίας του Καφέ
Δ. Κατηγορίες του Καφέ
2. Η Ζήτηση του Καφέ
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση του Καφέ
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Καφέ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καφέ
3.3 Δίκτυα Διανομής-Προώθηση Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά του Καφέ
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Καφέ
4.1.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Καφέ
4.1.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Καφέ
4.2 Η Εγχώρια Αγορά Καφέ
4.2.1 Η Εγχώρια Κατανάλωση Καφέ
4.2.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Αλυσίδες Café και Καφεκοπτείων
5.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ροφήματος Καφέ
Α. Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
Β. Οικονομικοί Παράγοντες
5.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Αλυσίδων Café
5.3 Παρουσίαση των Σημαντικότερων Αλυσίδων Café
5.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ
5.5 Εξέλιξη Πωλήσεων των Αλυσίδων Café - Μερίδια Αλυσίδων
5.6 Αλυσίδες Καφεκοπτείων
5.6.1 Ιστορική Αναδρομή Καφεκοπτείων - Εξέλιξη
5.6.2 Παρουσίαση Αλυσίδων Καφεκοπτείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Διεθνής Αγορά Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (PORTER)
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2005-2008)
Π2.2 Δείκτης τιμών καταναλωτή του καφέ και των υποκατηγοριών του
(1989-2008)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/05)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά συνολικό μηνιαίο εισόδημα (2004/05)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.1.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής και επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.1.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2003-2008)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες των επωνυμιών των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ που εμφανίζονται στα διαγράμματα 3.3-3.7
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2003-2008)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες των επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ που εμφανίζονται στα διαγράμματα 3.8-3.12
Π3.1 Κατανομή επιχειρήσεων επεξεργασίας τσαγιού και καφέ (2004)
Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης καφέ ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Μερίδια συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη καφέ
(2004-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καφέ ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2003-2007)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2003-2007)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2003-2007)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2003-2007)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2003-2007)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2003-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ
Πίνακας 4.1 Εγχώρια κατανάλωση καφέ (1993-2008)
Πίνακας 4.2 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελληνικού καφέ (1993-2008)
Πίνακας 4.3 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων ανά κατηγορία καφέ (2008)
Π4.1 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2008)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης καφέ (2006-2008)
Π4.3 Εξαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2004-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού καφέ (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Σύνολο απασχολούμενων & μισθωτοί (2000-2007)
Πίνακας 5.2 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2000-2007)
Πίνακας 5.3 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2000-2007)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2003-2008)
Πίνακας 5.5 Εξέλιξη πωλήσεων των αλυσίδων café (2006-2008)
Πίνακας 5.6 Μερίδια αλυσίδων café (2008)
Π5.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1996-2007)
Π5.2 Ποσοστό συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες του εξωτερικού (1996-2007)
Π5.3 Mέσος όρος μηνιαίων δαπανών για υπηρεσίες κατά περιοχές (2004-2005)
Πίνακας 6.1 Παραγωγή καφέ ανά ποικιλία (2004/05-2007/08)
Π6.1 Ενδεικτικές τιμές πώλησης καφέ (2007-2009)
Π6.2 Συνολική παραγωγή καφέ εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2003-2008)
Π6.3 Εισαγωγές καφέ χωρών-μελών του ICO (2000-2007)
Π6.4 Εισαγωγές καφέ χωρών μη-μελών του ICO (2000-2007)
Π6.5 Εξαγωγές καφέ χωρών-μελών του ICO (2000-2007)
Π6.6 Επανεξαγωγές καφέ από χώρες μη-μέλη του ICO (2000-2007)
Π6.7 Επανεξαγωγές καφέ από χώρες – μέλη του ICO (2000-2007)
Π6.8 Εγχώρια κατανάλωση καφέ εξαγωγικών χωρών-μελών του ICO (2000-2008)