ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΑΦΕΣ - ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΑΦΕΣ – ΑΛΥΣΙΔΕΣ CAFE»
Σύνοψη
Ζήτηση Καφέ
Προσφορά Καφέ
Εγχώρια αγορά καφέ
Αλυσίδες καταστημάτων Café
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Καφέ
1.3 Στάδια Επεξεργασίας του Καφέ
2. Η Ζήτηση του Καφέ
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση του Καφέ
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του Καφέ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Καφέ
3.3 Δίκτυα Διανομής-Προώθηση Προϊόντων
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική διάρθρωση
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Εγχώρια Αγορά του Καφέ
4.1 Εξωτερικό Εμπόριο Καφέ
· Εξέλιξη Εισαγωγών Καφέ
· Εξέλιξη Εξαγωγών Καφέ
4.2 Η Εγχώρια Αγορά Καφέ
4.2.1 Η Εγχώρια Κατανάλωση Καφέ
4.2.2 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Αλυσίδες Café και Καφεκοπτείων
5.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ροφήματος Καφέ
5.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Αλυσίδων Café
5.3 Παρουσίαση των Σημαντικότερων Αλυσίδων Café
5.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ
5.5 Μέγεθος της Αγοράς Αλυσίδων Café - Μερίδια των Κυριοτέρων Αλυσίδων
5.6 Αλυσίδες Καφεκοπτείων
5.6.1 Ιστορική Αναδρομή Καφεκοπτείων - Εξέλιξη
5.6.2 Παρουσίαση Αλυσίδων Καφεκοπτείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Διεθνής Αγορά Καφέ
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Δείκτες τιμών καταναλωτή για καφέ (1990-2006)
Π2.1 Διάρθρωση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία και φύλο (2003-2006)
Π2.2 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικία (2010-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (1998/99)*
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2004/05)*
Π 2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (1998/99)*
Π2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05)*
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά συνολικό εισόδημα (1998/99)*
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά συνολικό εισόδημα (2004/05)*
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.1.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής και επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.1.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.4 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2001-2006)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ
Π3.1 Κατανομή επιχειρήσεων επεξεργασίας τσαγιού και καφέ (2003)
Π3.2 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης καφέ ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.3 Μερίδια συμμετοχής των μέσων ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη καφέ (2002-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη καφέ ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2002-2006)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2002-2006)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2002-2006)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2005-2006)
Π3.12 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2002-2006)
Π3.13 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2002-2006)
Π3.14 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2002-2006)
Π3.15 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2002-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2006)
Π3.18 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια κατανάλωση καφέ (1993-2006)
Πίνακας 4.2 Μερίδια συμμετοχής κάθε κατηγορίας καφέ στη συνολική κατανάλωση (1993-2006)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελληνικού καφέ (1993-2006)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων στην κατηγορία του τυποποιημένου ελληνικού καφέ (2006)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων στην κατηγορία του στιγμιαίου καφέ (2006)
Πίνακας 4.6 Μερίδια αγοράς επιχειρήσεων στην κατηγορία του καφέ φίλτρου (2006)
Π4.1 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2002-2006)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης καφέ (2004-2006)
Π4.3 Εξαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2002-2006)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού καφέ (2004-2006)
Πίνακας 5.1 Απασχολούμενοι και ποσοστό εργαζόμενων (2001)
Πίνακας 5.2 Αριθμός νοικοκυριών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας (2001)
Πίνακας 5.3 Mέσος όρος μηνιαίων δαπανών για υπηρεσίες κατά περιοχές (2004-2005)
Πίνακας 4.4 Μερίδια αλυσίδων Café στις συνολικές πωλήσεις των συγκεκριμένων αλυσίδων (2006)
Π5.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (ώρες ανά εβδομάδα) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (1994-2005)
Π5.2 Ποσοστό (%) συνολικής απασχόλησης ανά φύλο σε χώρες της Ευρώπης (1993-2004)
Π5.3 Δίκτυο καταστημάτων αλυσίδων καφέ