ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Μάρτιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Στον κλάδο της σοκολατοποιίας δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις
(παραγωγικές και εισαγωγικές). Ο παραγωγικός τομέας περιλαμβάνει λίγες
μεγάλου μεγέθους εταιρείες οι οποίες διαθέτουν στην αγορά ποικιλία
προϊόντων σοκολάτας (σε πλάκες, γεμιστές, γκοφρέτες, σοκολατίνια κ.ά),
με πολλά εμπορικά σήματα. Παράλληλα, υπάρχουν πολλές μικρότερες
παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες
προϊόντων σοκολάτας, καθώς και σε άλλα ζαχαρώδη προϊόντα και είδη
ζαχαροπλαστικής. Ο όγκος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης προϊόντων
σοκολατοποιίας ακολούθησε ανοδική πορεία τη δεκαετία 1999-2008 με
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,5%. Οι σοκολάτες σε πλάκες κάλυψαν το 49%
περίπου της συνολικής αγοράς το 2008, οι γεμιστές σοκολάτες και οι
γκοφρέτες με επικάλυψη κάλυψαν το 30% τα δε σοκολατίνια απέσπασαν
μερίδιο της τάξης του 21% το 2008.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης καλύπτεται από εγχωρίως παραγόμενα
προϊόντα, ενώ αύξηση παρουσιάζει ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης,
φθάνοντας σε ποσοστό περίπου 36% τα τελευταία έτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΟΚΟΛΑΤΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Ευρωπαϊκή Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή Προϊόντων Σοκολάτας
1.4 Πρώτες Ύλες και Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Δείκτης Τιμών Παραγωγού- Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Προϊόντων Σοκολάτας
2. Η Ζήτηση για Σοκολάτα και Προϊόντα Σοκαλατοποιίας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
3.4.4 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας
3.4.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Σοκολάτας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας
4.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Χώρες Προορισμού
4.2.3 Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας – Μερίδια Αγοράς
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Συνολικής Αγοράς Σοκολάτας
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σοκολάτας ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Λοιπών Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Ευρωπαϊκή Αγορά της Σοκολάτας
5.1 Στοιχεία Ευρωπαϊκής Παραγωγής Σοκολάτας
5.2 Εξέλιξη της παραγωγής σοκολάτας σε ορισμένες Ευρωπαϊκές Χώρες
Γερμανία
Μ.Βρετανία
Αυστρία
Νορβηγία
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ΙCAP Group A.E.
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κακάο - προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής (2000-2006)
Πίνακας 1.2 Δείκτες τιμών καταναλωτή προϊόντων σοκολάτας (2003-2008)
Π2.1 Πραγματικός πληθυσμός απογραφών 1991 - 2001, κατά υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης και φύλο
Π2.2 Διάρθρωση του πραγματικού πληθυσμού απογραφών κατά ηλικιακές ομάδες (2001)
Π2.3 Προβολές του πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακές ομάδες (2005-2020)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για σοκολάτα και σοκολατάκια κατά κατηγορία περιοχής (2004/05, 1998/99)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για σοκολάτα και σοκολατάκια κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05, 1998/99)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη των καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα (2002-2006)
Πίνακας 3.2 Χωροταξική κατανoμή των καταστημάτων σούπερ μάρκετ (2005-2006)
Πίνακας 3.3 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων σούπερ μάρκετ στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (εκτίμηση μέσου όρου 2002-2008)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2003- 2008)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2003-2008)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης σοκολάτας ανά διαφημιστικό μέσο (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων σοκολατοποιίας ανά κατηγορία (2007-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων σοκολατοποιίας ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.5 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2003-2007)
Π3.6 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2003-2007)
Π3.7 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2003-2007)
Π3.8 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2003-2007)
Π3.9 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2003-2007)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2006-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων σοκολάτας και προϊόντων σοκολατοποιίας (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος συνολικής εγχώριας παραγωγής σοκολάτας (1990-2008)
Πίνακας 4.2 Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου (2003-2007)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος συνολικής εγχώριας αγοράς σοκολάτας (1990-2008)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σοκολάτας ανά κατηγορία προϊόντων (1990-2008)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σοκολάτας σε πλάκες (1990-2008)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς γεμιστών σοκολατών και γκοφρετών με σοκολάτα (1990-2008)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε σοκολατίνια (1990-2008)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σοκολάτας κουβερτούρας (1990-2008)
Πίνακας 4.9 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σοκοπάστας (1990-2008)
Π4.1 Εισαγωγές σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2003-2007)
Π4.2 Εισαγωγές σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας ανά χώρα προέλευσης
(2005-2007)
Π4.3 Εξαγωγές σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2003-2007)
Π4.4 Εξαγωγές σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας κατά χώρα προορισμού (2005-2007)
Π5.1 Παραγωγή σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας για τις 27 χώρες της Ε.Ε. (2003-2007)