ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

Έκδοση 7
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή Προϊόντων Σοκολάτας
1.4 Πρώτες Ύλες και Παραγωγική Διαδικασία
1.5 Δείκτης Τιμών Παραγωγού για Κακάο - Προϊόντα Σοκολάτας και Ζαχαροπλαστικής
2. Η Ζήτηση για Σοκολάτα και Προϊόντα Σοκαλατοποιίας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη των Προϊόντων του Κλάδου
3.3 Κανάλια Διάθεσης των Προϊόντων του Κλάδου – Όροι Εμπορίου
3.4 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4.1 Επιχειρήσεις Παραγωγής Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ανάλυση του Oμαδοποιημένου Iσολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.4 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας
3.4.5 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Σοκολάτας
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας
4.2.1 Εισαγωγές Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας – Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξαγωγές Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκαλατοποιίας – Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας – Μερίδια Αγοράς
4.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Συνολικής Αγοράς Σοκολάτας
4.3.2 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σοκολάτας ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Λοιπών Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εισαγωγής Σοκολάτας και Προϊόντων Σοκολατοποιίας
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κακάο - προϊόντων σοκολ/ποιίας και ζαχ/στικής (2000-2006)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για σοκολάτα και σοκολατάκια κατά κατηγορία περιοχής (2004/05, 1998/99)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για σοκολάτα και σοκολατάκια κατά μέγεθος νοικοκυριού (2004/05, 1998/99)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2001-2006)
Πίνακας 3.3 Επωνυμίες εταιρειών παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2001-2006)
Π3.1 Διάρθρωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης προϊόντων σοκαλατοποιίας ανά διαφημιστικό μέσο (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων σοκολατοποιίας ανά κατηγορία (2005-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη προϊόντων σοκαλατοποιίας ανά εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.4 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2001-2005)
Π3.5 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2001-2005)
Π3.6 Αριθμοδείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2001-2005)
Π3.7 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2001-2005)
Π3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2004-2005)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2004-2005)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2004-2005)
Πίνακας 4.1 Μέγεθος συνολικής εγχώριας παραγωγής σοκολάτας (1990-2006)
Πίνακας 4.2 Μέγεθος εγχώριας συνολικής αγοράς σοκολάτας (1990-2006)
Πίνακας 4.3 Μέγεθος συνολικής εγχώριας αγοράς σοκολάτας (1990-2006)
Πίνακας 4.4 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σοκολάτας σε πλάκες (1990-2006)
Πίνακας 4.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς γεμιστών σοκολατών και γκοφρετών με σοκολάτα (1990-2006)
Πίνακας 4.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σε σοκολατίνια (1990-2006)
Πίνακας 4.7 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σοκολάτας κουβερτούρας (1990-2006)
Πίνακας 4.8 Μέγεθος εγχώριας αγοράς σοκοπάστας (1990-2006)
Π4.1 Εισαγωγές σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2001-2006)
Π4.2 Εισαγωγές σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας ανά χώρα προέλευσης (2004-2006)
Π4.3 Εξαγωγές σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας (2001-2006)
Π4.4 Εξαγωγές σοκολάτας και προϊόντων σοκαλατοποιίας ανά χώρα προορισμού (2004-2006)