ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά
1.1 Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
- Ελληνική Οικονομία
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.4 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.5 Οδηγίες–Κανονισμοί, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.6 Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση Τυροκομικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τυροκομικών Προϊόντων
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τυροκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τυροκομικών Προϊόντων
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
- Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
- Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
- Κερδοφορία
- Αποδοτικότητα
- Ρευστότητα
- Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
- Δραστηριότητα
- Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.10 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.10.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.11.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.11.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
4.1.1 Διάρθρωση της Εγχώριας Βιομηχανικής Παραγωγής Τυριών ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.1.2 Σημαντικές Παραγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων - Μερίδια
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3.3 Μερίδια Αγοράς Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα κεφαλαιου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
5.1 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στην Ε.Ε.
5.2 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στις Η.Π.Α.
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
- Γενικά
- Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
- Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
- Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
- Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
- Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
- Ανάλυση SWOT
- Οικονομικά Αποτελέσματα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
- Οικονομικά Αποτελέσματα Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
- Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων – Συναλλακτική Συμπεριφορά
- Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση - Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
- Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών
- Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Γεωγραφική κατανομή γαλακτοκομείων και τυροκομείων Ελλάδας (2005)
Πίνακας 1.2 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (1990-2009)
Πίνακας 1.3 Τα 20 ελληνικά τυριά ΠΟΠ
Πίνακας 1.4 Ποσότητες αναφοράς αγελαδινού γάλακτος στις χώρες της Ε.Ε.
Π2.1 Απογραφή πραγματικού πληθυσμού (2001)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλιακή ομάδα (2010-2050)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα και αντιστοίχων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν κατά κατηγορία περιοχής
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για τυροκομικά προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος των νοικοκυριών
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για τυροκομικά προϊόντα κατά μέγεθος νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Σύνολο διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων (2005-2009)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις παραγωγής τυροκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2005-2009)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων (2005-2009)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Επιχειρήσεις εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2005-2009)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2009-2008)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Τυροκομικών Προϊόντων (2009-2008)
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη του κλάδου ανά κατηγορία προϊόντων (2005-2009)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2005-2009)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη ανά κατηγορία τυροκομικών προϊόντων και εμπορικό σήμα
(2008-2009)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη βιομηχανικών εταιρειών του κλάδου (2008-2009)
Π3.5 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.7 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.8 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.9 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.10 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.14 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.15 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.16 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.17 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.18 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2005-2009)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2008-2009)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2009)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή τυριών ανά κατηγορία από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2006)
Πίνακας 4.3 Παραγωγή τυριών ανά κατηγορία από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2007-2009)
Πίνακας 4.4 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής τυριών (2009)
Πίνακας 4.5 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2005-2009)
Πίνακας 4.6 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2005-2009)
Πίνακας 4.7 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (1993-2009) Πίνακας 4.8 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2000-2009)
Πίνακας 4.9 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (1995-2009)
Πίνακας 4.10 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών, ανά κατηγορία προϊόντων
(2000-2009)
Πίνακας 4.11 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριοτέρων επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων
Π4.1 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2007-2009)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης τυροκομικών προϊόντων (2008-2009)
Π4.3 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2007-2009)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού τυροκομικών προϊόντων (2008-2009)
Π4.5 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, με βάση το είδος του γάλακτος (1994-2004)
Π5.1 Παραγωγή τυριών στις χώρες – μέλη της Ε.Ε. (1997-2009)
Π5.2 Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στις Η.Π.Α. (1991-2009)