ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2009
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2009»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3.1 Ορισμός των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.3.2 Πρώτες Ύλες
1.3.3 Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
1.4 Οδηγίες–Κανονισμοί, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.2 Καθεστώς Ποσοστώσεων
1.5.3 Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος
1.5.4 Οδηγίες – Κανονισμοί Ποιότητας Τροφίμων
2. Η Ζήτηση Τυροκομικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τυροκομικών Προϊόντων
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Kεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τυροκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τυροκομικών Προϊόντων
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
4.1.1 Διάρθρωση της Εγχώριας Βιομηχανικής Παραγωγής Τυριών ανά Κατηγορία Προϊόντων
4.1.2 Σημαντικές Παραγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων - Μερίδια
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3.3 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
5.1 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στην Ε.Ε.
5.2 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στις Η.Π.Α
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι:Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
● Benchmarking Παραγωγικών Εταιρειών (σε ηλεκτρονική μορφή)
● Benchmarking Εισαγωγικών Εταιρειών (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Γεωγραφική κατανομή γαλακτοκομείων και τυροκομείων Ελλάδας (2004)
Πίνακας 1.2 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (1990-2008)
Πίνακας 1.3 Τα 20 ελληνικά τυριά ΠΟΠ
Πίνακας 1.4 Ποσότητες και τιμή αναφοράς αγελαδινού γάλακτος στις χώρες της Ε.Ε.
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα και αντιστοίχων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν κατά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για τυροκομικά προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος των νοικοκυριών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για τυροκομικά προϊόντα κατά μέγεθος νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Σύνολο διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων (2004-2008)
Πίνακας 3.2 Παραγωγικές επιχειρήσεις τυροκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2003-2008)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων (2003-2008)
Πίνακας 3.5 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.6 Εισαγωγικές επιχειρήσεις τυροκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2003-2008)
Πίνακας 3.8 Συντομογραφίες εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία και μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη ανά βιομηχανία/εταιρεία (2007-2008)
Π3.5 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.6 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.7 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.8 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.9 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων
(2003-2007)
Π3.10 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων (2006-2007)
Π3.12 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων
(2006-2007)
Π3.13 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων (2006-2007)
Π3.14 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.15 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.16 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.17 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων
(2003-2007)
Π3.18 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων (2003-2007)
Π3.19 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων (2006-2007)
Π3.20 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων
(2006-2007)
Π3.21 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εισαγωγικών επιχειρήσεων (2006-2007)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2008)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή τυριών ανά κατηγορία από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2006)
Πίνακας 4.3 Παραγωγή τυριών ανά κατηγορία από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2007-2008)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2008)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2008)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (1993-2008)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων
(2000-2008)
Πίνακας 4.8 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (1995-2008)
Πίνακας 4.9 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών, ανά κατηγορία προϊόντων
(2000-2008)
Π4.1 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2006-2008)
Π4.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης τυροκομικών προϊόντων (2007-2008)
Π4.3 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2006-2008)
Π4.4 Κυριότερες χώρες προορισμού τυροκομικών προϊόντων (2007-2008)
Π4.5 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, με βάση το είδος του γάλακτος (1994-2004)
Π5.1 Παραγωγή τυριών στις χώρες – μέλη της Ε.Ε. (1997-2007)
Π5.2 Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στις Η.Π.Α. (1991-2007)