ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2007
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά Του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3.1 Ορισμός των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.3.2 Πρώτες Ύλες
1.3.3 Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
1.4 Οδηγίες–Κανονισμοί Ποιότητας Γάλακτος-Ποιοτικός Έλεγχος-Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.2 Καθεστώς Ποσοστώσεων
1.5.3 Αναπτυξιακά Προγράμματα-Ενισχυόμενες Δράσεις
1.5.4 Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος
2. Η Ζήτηση Τυροκομικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Τυροκομικών Προϊόντων
2.2 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Τυροκομικών Προϊόντων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Τυροκομικών Προϊόντων
3.3 Δίκτυα Διανομής - Όροι Εμπορίου
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων
4.1.1 Διάρθρωση της Εγχώριας Παραγωγής ανά Κατηγορία Τυροκομικών Προϊόντων
4.1.2 Κυριότερες Παραγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων
4.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Τυροκομικών Προϊόντων – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
4.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Τυροκομικών Προϊόντων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
4.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Τυροκομικών Προϊόντων
4.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
4.3.3 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων (2006)
4.3.4 Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
5.1 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε. και Διεθνώς
5.2 Μέγεθος Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων στην Ε.Ε. και Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που Έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος τησ ICAP Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (1990-2006)
Πίνακας 1.2 Τα 20 ελληνικά τυριά ΠΟΠ
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα και αντιστοίχων ποσοτήτων που αποκτήθηκαν κατά κατηγορία περιοχής
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για τυροκομικά προϊόντα κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος των νοικοκυριών
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για τυροκομικά προϊόντα κατά μέγεθος νοικοκυριού
Πίνακας 3.1 Κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει της ετήσιας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (1997-2003)
Πίνακας 3.2 Σύνολο διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων (2002-2006)
Πίνακας 3.3 Παραγωγικές επιχειρήσεις τυροκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις εταιρειών παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Πίνακας 3.6 Επωνυμίες παραγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.7 Εισαγωγικές επιχειρήσεις τυροκομικών προϊόντων
Πίνακας 3.8 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Πίνακας 3.9 Επωνυμίες εισαγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2002-2006)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη ανά μέσο ενημέρωσης (2002-2006)
Π3.3 Διαφημιστική δαπάνη τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία και εμπορικό σήμα (2005-2006)
Π3.4 Διαφημιστική δαπάνη ανά βιομηχανία/ εταιρεία (2005-2006)
Π3.5 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.6 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.7 Αριθμοδείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.8 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2005-2006)
Π3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2005-2006)
Π3.11 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων παραγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2005-2006)
Π3.12 Αριθμοδείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.13 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.14 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.15 Αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2002-2006)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2005-2006)
Π3.17 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων τυροκομικών προϊόντων (2005-2006)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2006)
Πίνακας 4.2 Παραγωγή τυριών ανά τύπο από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2006)
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, με βάση το είδος του γάλακτος (1994-2004)
Πίνακας 4.4 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2001-2006)
Πίνακας 4.5 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2001-2006)
Πίνακας 4.6 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (1993-2006)
Πίνακας 4.7 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2000-2006)
Πίνακας 4.8 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (1995-2006)
Πίνακας 4.9 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών, ανά κατηγορία προϊόντων (2000-2006)
Π4.1 Παραγωγή τυριών από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις ανά νομό και είδος (2003)
Π4.2 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2006)
Π4.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης τυροκομικών προϊόντων (2004-2006)
Π4.4 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2004-2006)
Π4.5 Κυριότερες χώρες προορισμού τυροκομικών προϊόντων (2004-2006)
Π5.1 Παραγωγή τυριών στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (1997-2006)
Π5.2 Παραγωγή αγελαδινών τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (1997-2005)
Π5.3 Παραγωγή αιγοπρόβειων τυριών στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (1997-2005)
Π5.4 Μέγεθος αγοράς τυριών στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (1997-2005)
Π5.5 Μέγεθος αγοράς τυριών σε επιλεγμένες χώρες εκτός ΕΕ (1999-2007)
Π5.6 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυριών στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. (1997-2005)