ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ &ΔΑΠΕΔΟΥ

Έκδοση 6
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2010
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590,00€

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΤΟΙΧΟΥ &ΔΑΠΕΔΟΥ

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου των κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και
τοίχου είναι ο υψηλός βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης, ο οποίος ξεπερνά
το 90% της συνολικής ετήσιας αγοράς. Με την παραγωγή των συγκεκριμένων
προϊόντων ασχολούνται λίγες, μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Αντιθέτως,
με τις εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός
επιχειρήσεων, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι οποίες
ασχολούνται παράλληλα και με την εμπορία άλλων προϊόντων (π.χ. είδη
υγιεινής και κρουνοποιίας).
Η εγχώρια παραγωγή κεραμικών πλακιδίων (σε ποσότητα) παρουσίασε
αυξομειώσεις την περίοδο 1996-2009. Ειδικότερα, το 2008 μειώθηκε κατά
16,7%, ενώ το 2009 το ποσοστό μείωσης εκτιμάται σε υψηλότερα επίπεδα
(24%).
Η εγχώρια αγορά (κατανάλωση σε ποσότητα) κεραμικών πλακιδίων
ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1996-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό
ανόδου 3,7% ενώ το 2008 υποχώρησε κατά 10,6%. Η εν λόγω μείωση
οφείλεται στην έντονη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία
επηρέασε αρνητικά τη συγκεκριμένη αγορά και το 2009 (περαιτέρω μείωση
της αγοράς περίπου 30% σε σχέση με το 2008).
Διαχρονικά, το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας κατανάλωσης καλύπτεται
από τα πλακίδια δαπέδου. Συγκεκριμένα, το 2008 εκτιμάται ότι το
μερίδιο συμμετοχής τους κυμάνθηκε στο 78%, ενώ τα πλακίδια τοίχου
κάλυψαν το υπόλοιπο 22%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ KΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
«ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ 2010»
Σύνοψη
Ζήτηση
Προσφορά
Εγχώρια Αγορά
Διεθνής Αγορά
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Παραγωγική Διαδικασία
1.3 Περιγραφή Προϊόντων
1.4 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Κεραμικά Πλακίδια
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Οικοδομική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Τουριστικές Επενδύσεις
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Κεραμικών Πλακιδίων Τοίχου και Δαπέδου
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη
3.3 Δίκτυα Διανομής – Προώθηση Προϊόντων – Όροι Εμπορίου
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.9 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων
4.1 Παραγωγή Κεραμικών Πλακιδίων – Μερίδια Παραγωγής
4.2 Εξωτερικό Εμπόριο
4.2.1 Εισαγωγές
4.2.2 Εξαγωγές
4.3 Η Εγχώρια Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων
Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Διεθνής Αγορά Κεραμικών Πλακιδίων
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Δυνατά Σημεία
Αδύνατα Σημεία
Ευκαιρίες
Απειλές
Οικονομικά Αποτελέσματα
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ
• Benchmarking Παραγωγικών Επιχειρήσεων Κεραμικών Πλακιδίων Δαπέδου και Τοίχου (σε ηλεκτρονική μορφή)
• Benchmarking Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Κεραμικών Πλακιδίων Δαπέδου και Τοίχου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Επιχειρήσεις κατασκευής κεραμικών πλακιδίων και πλακών (2005)
Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2002-2008)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη μέσου ετήσιου δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2005-2008)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νέων κατοικιών (2000-2008)
Πίνακας 2.4 Νέες παροχές ρεύματος σε κατοικίες (2000-2008)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2000-2008)
Π2.1 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2001-2008)
Π2.2 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2001-2008)
Π2.3 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2001-2008)
Π2.4 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια
(Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2009/2008)
Π2.5 Τουριστικές επενδύσεις υπαχθείσες στο Ν. 3299/04 (Μάιος 2005 – Αύγουστος 2009)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2009)
Πίνακας 3.3 Συντομογραφίες επωνυμιών των παραγωγικών εταιρειών για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και τοίχου
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2009)
Πίνακας 3.6 Συντομογραφίες επωνυμιών εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων για την ανάγνωση των διαγραμμάτων
Π3.1 Διαφημιστική δαπάνη κατά μέσο ενημέρωσης (2004-2008)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη πλακιδίων ανά εμπορικό σήμα (2007-2008)
Π3.3 Ορισμοί χρηματοοικονομικών δεικτών
Π3.4 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.5 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.6 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.7 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.8 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός παραγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2007-2008)
Π3.10 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.11 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.12 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.13 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.14 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Π3.15 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2007-2008)
Π3.16 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εισαγωγικών επιχειρήσεων κεραμικών πλακιδίων (2007-2008)
Πίνακας 4.1 Εγχώρια παραγωγή κεραμικών πλακιδίων (1996-2009)
Πίνακας 4.2 Εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Πίνακας 4.3 Εξαγωγές κεραμικών πλακιδίων (2004-2008)
Πίνακας 4.4 Εγχώρια αγορά κεραμικών πλακιδίων (1996-2009)
Πίνακας 4.5 Μερίδια αγοράς βάσει ποσότητας (2008)
Π4.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης κεραμικών πλακιδίων δαπέδου-τοίχου (2006-2008)
Π4.2 Χώρες προορισμού κεραμικών πλακιδίων δαπέδου - τοίχου (2006-2008)
Πίνακας 5.1 Παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων (2007-2008)
Πίνακας 5.2 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στην Ιταλία (2004-2008)
Πίνακας 5.3 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων στην Ισπανία, βάσει ποσότητας (2003-2008)
Πίνακας 5.4 Κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων στην Ισπανία, βάσει ποσότητας (2005-2008)
Πίνακας 5.5 Παραγωγή και κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων στην Κίνα (2005-2008)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή και κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων στη Βραζιλία (2003-2009)
Πίνακας 5.7 Παραγωγή και κατανάλωση κεραμικών πλακιδίων στην Ινδία (2005-2008)